Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 292/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-08-08

Sygn. akt II K 292/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Nadia Kołacińska-Sumińska

Protokolant sekr. sąd. Marta Owczarek

w obecności Prokuratora Jakuba Bętkowskiego

po rozpoznaniu dnia 8 sierpnia 2016 roku

na rozprawie sprawy

B. K.

urodz. (...)

w O.

syna M. i M. zd.Z.

oskarżonego o to, że:

w dniu 21 marca 2016 r około godz. 10:20 w m. S. na ul. (...), pow. (...), woj. (...), umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez to, że znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 10:25 do stężenia 0,51mg/l-alkonsesor, o godzinie 10:35 do stężenia 0,55 mg/l, o godzinie 10:44 do stężenia 0,47 mg/l, o godzinie 10:46 do stężenia 0,44 mg/l alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu kierował samochodem osobowym V. (...) o nr rej. (...), przy czym czynu tego dopuścił się wbrew orzeczonemu zakazowi wydany przez Sąd Rejonowy w P. (...) sygn. II K 431/12

tj. o czyn z art. 178 a § 4 kk

orzeka:

1.  oskarżonego B. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a § 4 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio;

3.  na podstawie art. 43 a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego;

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów procesu, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016r. w godzinach dopołudniowych B. K. prowadził pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki V. (...) nr rej. (...) – jechał ulicą (...) w S.. Został zatrzymany do kontroli przez patrol Policji, poddano go badaniu alcometrem. Okazało się, że oskarżony znajduje się w stanie nietrzeźwości z kolejnymi wynikami: 0,55 mg/l, 0,47 mg/l, 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 14v, notatka urzędowa k. 2, protokół badania z wynikami k. 3)

B. K. ma 40 lat. Posiada wykształcenie zawodowe, ma dwoje dzieci, nie pracuje.

Oskarżony był karany:

- wyrokiem S.R. w O. z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie VI K 79/09 za przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, 4 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, postanowieniem z dnia 13 grudnia 2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

- wyrokiem Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie II K 431/12 został skazany za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, orzeczono 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego.

(dowód: oświadczenie oskarżonego k 14, karta karna k. 7-8, odpis wyroku k. 10-11)

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 14v)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala przyjąć, iż oskarżony popełnił przypisane mu przestępstwo.

Ustalenia faktyczne Sąd poczynił w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego złożone w toku postępowania przygotowawczego, w których ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Z tymi wyjaśnieniami koresponduje materiał dowodowy w postaci notatki urzędowej, protokołu badania na zawartość alkoholu w organizmie, który został oceniony przez Sąd, jako prawdziwy.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż wina umyślna oskarżonego nie budzi wątpliwości.

Niewątpliwie oskarżony prowadził w dniu 21 marca 2016r. pojazd mechaniczny, jednocześnie znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości. Tym samym oskarżony wypełnił znamiona przepisu art. 178a § 4 k.k., gdyż skazanie za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. z wyroku S.R. w P. (...) w sprawie II K 431/12, nie uległo zatarciu.

W niniejszej sprawie nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające winę, czy bezprawność.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 kk.

Wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, mając na względzie, jako okoliczność łagodzącą, niski stopień intoksykacji alkoholem. Sąd uwzględnił, jako okoliczność łagodzącą także to, że oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Mając jednak na względzie, iż jest to kolejne przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. popełnione przez oskarżonego, Sąd wymierzył mu karę pozbawienia wolności. Oskarżony jest przestępcą niepoprawnym, nie potrafił wykorzystać szans danych mu przez Sądy w sprawach II K 431/12 oraz wcześniej w sprawie VI K 79/09. Wymierzenie w takiej sytuacji kary grzywny lub ograniczenia wolności byłoby rażąco niesprawiedliwe, kara taka nie pełniłaby swych funkcji w ramach prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Oskarżony lekceważy porządek prawny, stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg.

Wobec treści art. 69 § 1 k.k., nie było możliwe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczono dożywotnio, mając na względzie, iż jest to trzecie przestępstwo w postaci prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Oskarżony stwarza zagrożenie dla innych. Nie ma żadnych szczególnych przesłanek, które pozwalałyby orzec ten środek w niższym wymiarze.

Zakaz prowadzenia pojazdów, jako środek karny może pełnić wszystkie funkcje penalne. Na plan pierwszy wysuwa się jednak funkcja indywidualnoprewencyjna. Orzeczony zakaz ma uniemożliwić sprawcy ponowne popełnienie przestępstwa tego samego rodzaju, a jednocześnie wyeliminować go na pewien czas lub na stałe z ruchu. Ponadto w pewnym zakresie może on realizować funkcję wychowawczą, uświadamiając sprawcy konieczność ostrożniejszej jazdy (zob. K. Łucarz, Zakaz prowadzenia pojazdów, s. 84–95). Generalnoprewencyjny mechanizm oddziaływania zakazu prowadzenia pojazdów polega przede wszystkim na wzbudzeniu obawy u potencjalnych sprawców. Powoduje on także zrodzenie przekonania o nieopłacalności przestępstw skutkujących orzeczeniem zakazu i potrzebie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Realizacja tej funkcji jest w dużej mierze uzależniona od szybkości i nieuchronności środka karnego oraz od zapewnienia mechanizmów gwarantujących wykonanie orzeczonego zakazu. Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów pełni także funkcję retrybutywną, wyrażającą się w wyrządzeniu sprawcy dolegliwości. Środek ten pozbawia sprawcę możliwości prowadzenia pojazdów, co w odniesieniu do niektórych sprawców stanowi ponadto dolegliwość o charakterze ekonomicznym

O świadczeniu pieniężnym orzeczono w myśl art. 43a § 2 k.k.

O kosztach orzeczono w myśl art. 624 § 1 k.p.k. – oskarżony nie ma stałej pracy, na utrzymaniu ma dwoje dzieci.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Krzaczyńska-Motyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Nadia Kołacińska-Sumińska
Data wytworzenia informacji: