Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 595/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2021-02-01

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

IIK595/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Pabianicach

26 czerwca 2014 roku

II K 1056/13

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

18 lipca 2019 roku

II K 155/18

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

11 marca 2020 roku

II K 763/19

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

skazania wyrokami podlegającymi łączeniu , z których kara nie została wykonana

odpis wyroku wydanego przez SR w Bełchatowie w sprawie o sygn. akt II K 763/19

k-17

wyrok wydany przez SR w Tomaszowie. Maz. w sprawie o sygn.. akt II K 155/18

k- 223-224 akt sprawy II K 155/18 SR w Tomaszowie Maz.

karta karna

k-14-16

1.2.1.2.

obliczenie kary z wyroków podlegających łączeniu i opinia o skazanym

opinia o skazanym

k-10-11

1.2.1.3.

skazanie wyrokiem łącznym, z którego kara łączna pozbawienia wolności została wykonana , ale nie został wykonany środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym

wyrok łączny wydany przez SR w Pabianicach w sprawie o sygn. akt II K 1056/13

k-28-30

obliczenie kary

k-31

wydruk pobytu skazanego w zakładach karnych

k-8

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

odpis wyroku wydanego przez SR w Bełchatowie w sprawie o sygn. akt II K 763/19

Nie budzi wątpliwości.

wyrok wydany przez SR w Tomaszowie. Maz. w sprawie o sygn.. akt II K 155/18

Nie budzi wątpliwości.

karta karna

Nie budzi wątpliwości.

opinia o skazanym

Wydana przez uprawniony podmiot ,jest jasna i nie budzi wątpliwości.

wyrok łączny wydany przez SR w Pabianicach w sprawie o sygn. akt II K 1056/13

Nie budzi wątpliwości.

obliczenie kary

Nie budzi wątpliwości i jasno wynika z tego dokumentu, że skazany odbył karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 26.06.2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 1056/13. Karę odbywał od 18.09.2013 roku do 04.01.2018 roku.

wydruk pobytu skazanego w zakładach karnych

Dokument z NOE SAD nie budzi wątpliwości i wskazuje, że Z. O. po opuszczeniu zakładu karnego w dniu 04.01.2018 roku ponownie trafił do zakładu karnego już 11.02.2019 roku, a zatem nie wykonał środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonego wyrokiem łącznym na łączny okres czasu 2 lat, gdyż w czasie odbywania kary pozbawienia wolności czas wykonania tego środka karnego nie biegnie ( art. 43§2a kk).

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1.1

karta karna

Sąd nie uwzględnił skazań zawartych w danych o karalności, które nie zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pabianicach wydanym w dniu 26.06.2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 1056/13, gdyż z poprzednich prawomocnych wyroków , którymi został skazany Z. O. od 25.03.1975 roku kary i środki karne zostały wykonane.

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Pabianicach - wyrok łączny wydany w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt. II K 1056/13

Wymierzono karę łączną 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na łączny okres 2 lat,

- kara łączna pozbawienia wolności orzeczona ww. wyrokiem łącznym została wykonana w dniu 04.01.2018 roku i obejmowała kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami :

a) Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim II Wydziału Karnego wydanego w dniu 29 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt II K 412/13 na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178a§1 kk i inne z jednoczesnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat,

b) Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim II Wydziału Karnego wydanego w dniu 19 sierpnia 2013 roku w sprawie sygn. akt II K 137/13 za czyn z art. 178a§1kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku,

c) Sądu Rejonowego w Pabianicach II Wydziału Karnego z dnia 26 sierpnia 2013 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 417/13 za czyn z art. w zw. z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64§1 i art. 279§1 w zw. z art. 64§2 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

3.1.2.

Sąd Rejonowy W Tomaszowie Mazowieckim wydanym w dniu 18 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt II K 155/18

Za przestępstwa:

a) - z art. 178a§ 4 kk w zw. z art. 64§ 1 kk popełnione w dniu 18 stycznia 2018 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- na podstawie art. 42 §3 kk Sąd orzekł wobec skazanego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym,

- na podstawie art. 43a§2 kk Sąd orzekł od skazanego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10000 złotych,

b)- z art. 178a§ 4 kk w zw. z art. 64§ 1 kk popełnione w dniu 24 stycznia 2018 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- na podstawie art. 42 §3 kk Sąd orzekł wobec skazanego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym ,

- na podstawie art. 43a§2 kk Sąd orzekł od skazanego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10000 złotych,

- na podstawie art. 85§ 1 kk, art. 86§ 1 kk Sąd wymierzył Z. O. karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, która nie została wykonana,

- na podstawie art. 63§1kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 09 lutego 2019 roku, godzina 11:00 do dnia 18 maja 2019 roku, godzina 10:40,

- na podstawie art. 90 §2 kk w zw. z art. 85§ 1 kk, art. 86§ 1 kk Sąd orzekł Z. O. łącznie dożywotnio środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie w dniu 11 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt II K 763/19

Za przestępstwo z art. 13§ 1 kk w zw. z art. 279 §1 kk w zw. z art. 64§2 kk popełnione w dniu 08 lutego 2019 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- na podstawie art. 44§ 2 kk Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa i nakazał zniszczyć dowody rzeczowe zaksięgowane w księdze dowodów rzeczowych pod poz. Drz.584-585/19;

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgodnie z art. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19 (Dz. U. z 23.06.2020 r., poz. 1086) przepisy rozdziału IX ustawy zmienionej w art. 38, w brzmieniu dotychczasowym , stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Tak więc w przypadku skazanego Z. O. do wydania wyroku łącznego i wymierzenia kary łącznej mają zastosowanie przepisy art. 85 §1 kk i art.86§1 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 roku, gdyż kary podlegające łączeniu zostały orzeczone prawomocnymi wyrokami przed tą datą. Sąd na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 570 kpk, art. 573 § 1 i § 2 kpk w zw. z art. 85 § 1-§ 3 kk w zw. z art. 85a kk w zw. z art. 86 § 1 kk połączył karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim wydanym w dniu 18 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt II K 155/18 z karą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydanym w dniu 11 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt II K 763/19. Jako dolą granicę kary Sąd mógł wymierzyć karę łączną w wymiarze najwyższej z orzeczonych kar , a więc 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (zasada absorpcji) , a jako górną granicę karę 3 lat pozbawienia wolności (zasada kumulacji). Sąd wymierzył skazanemu karę łączna 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, a zatem mieszczącą się w granicach zakreślonych przez obowiązujące przepisy. Za takim wymiarem kary przemawia opinia o skazanym z Zakładu Karnego w G., Z. O. podczas pobytu w zakładzie karnym był raz nagradzany pochwałą i dwa razy karany karą dyscyplinarną. Jego zachowanie należy ocenić jako przeciętne. Brak jest zatem przesłanek do zastosowania zasady absorpcji w przypadku skazanego.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Sąd na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 570 kpk, art. 573 § 1 i § 2 kpk w zw. z art. 90 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1-§ 3 kk w zw. z art. 85a kk w zw. z art. 86 § 1 kk połączył orzeczone wobec skazanego Z. O. środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczone: prawomocnym wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Pabianicach w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 1056/13 w łącznym wymiarze 2 lat oraz prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim wydanym w dniu 18 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt II K 155/18 na okres czasu -dożywotnio i orzekł łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio. Sąd nie mógł orzec zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych także poza strefą ruchu lądowego, gdyż w ten sposób w wyrokach , z których środki karne podlegają łączeniu wyraźnie była zaznaczona strefa, której środki karne zakazu prowadzenia pojazdów dotyczyły.

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu Z. O. ;

- okres odbywania kary pozbawienia wolności od dnia 31 października 2019 roku godzina 12:30 w sprawie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o sygn. akt II K 155/18,

- okres tymczasowego aresztowania od dnia 09 lutego 2019 roku, godzina 11:00 do dnia 18 maja 2019 roku, godzina 10:40 w sprawie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o sygn. akt II K 155/18;

4

Na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym opisanym w punkcie I

5

Sąd orzekł, że pozostałe rozstrzygnięcia Sądu zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym

podlegają odrębnemu wykonaniu;

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

Skazany jest z urzędu zwolniony od opłaty od kary łącznej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23.06 1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( tekst jedn. Dz. U. nr 49 z 1983 r. poz. 223 z późn. zm). Zwolnienie go od ponoszenia wydatków jest podyktowane faktem, że Z. O. przebywa w zakładzie karnym, w dalszym ciągu nie ma możliwości zarobkowania, a ostatnim skazaniem w sprawie sygn. akt II K 763/19 był zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.

8.  PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Data wytworzenia informacji: