Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 653/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-11-07

Sygn. akt II Ca 653/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSO Arkadiusz Lisiecki (spr.)

Sędziowie

SSO Dariusz Mizera

SSR del. Iwona Dembińska-Pęczek

Protokolant

st. sekr. sąd. Beata Gosławska

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie sprawy z powództwa R. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 19 lipca 2013 roku, sygn. akt I C 140/12

1. z apelacji powoda zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

a/ zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda w punkcie pierwszym kwotę 3.582,50 złotych podwyższa do kwoty 3.832,50 ( trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa 50/100) złotych

b/ zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda w punkcie trzecim kwotę 888 złotych podwyższa do kwoty 913 ( dziewięćset trzynaście) złotych

c/ nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu rejonowego w Bełchatowie w miejsce kwoty 1.315,15 złotych kwotę 1.429,99 ( jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć 99/100) złotych;

2. oddala apelację pozwanego;

3. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. W. kwotę 330 ( trzysta trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Ca 653/13

UZASADNIENIE

Pełnomocnik powoda R. W. w pozwie przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. wnosił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 3918,72 zł.

Pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwa.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bełchatowie cytuję:

„1. zasądził od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda R. W. kwotę 3.582,50 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 15 maja 2011 roku do dnia zapłaty;

2. oddalił powództwo w pozostałej części;

3. zasądził od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda R. W. kwotę 888,- zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

4. nakazał pobrać od powoda R. W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bełchatowie kwotę 114,84 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

5. nakazał pobrać od pozwanego (...)Spółka Akcyjna w W.na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bełchatowie kwotę 1.315,15 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych” – koniec cytatu.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 kwietnia 2011 roku został uszkodzony należący do powoda R. W. pojazd mechaniczny marki T. (...) nr rej. (...).

Strony łączyła ważna umowa ubezpieczenia autocasco.

W toku postępowania likwidacyjnego pozwany uznał swoją odpowiedzialność i sporządził kalkulację kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Wartość samochodu przed szkodą wycenił na kwotę 28.000 zł, wartość pojazdu wg stanu po wypadku ocenił na kwotę 18.200 zł. Pismem z dnia 20 kwietnia 2011 roku pozwany poinformował powoda, iż z uwagi na to, że przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku jest ekonomicznie nieuzasadnione, szkoda w jego pojeździe zostanie rozliczona jako szkoda całkowita. Jednocześnie wyliczył wysokość przysługującego odszkodowania na kwotę 9.800 zł.

Pozwany skierował ofertę sprzedaży uszkodzonego samochodu należącego do powoda na platformę internetową, na której zwycięzca licytacji zaoferował najwyższą cenę za pojazd w stanie uszkodzonym tj. kwotę 16.550 zł.

Pozwany pismem z dnia 27 kwietnia 2011 r. wyliczył wartość szkody całkowitej na kwotę 8.967,50 zł, które stanowiła różnicę pomiędzy ustaloną wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym w kwocie 28.000 zł a kwotą 16.550 zł stanowiąca najwyższa ofertę zakupu pojazdu w stanie uszkodzonym powiększoną o marżę w wysokości 15% tj. 2.482,50 zł.

Powód dokonał we własnym zakresie naprawy pojazdu ponosząc z tego tytułu koszt 12.886,22 zł.

Powołany w toku postępowania sądowego biegły z zakresu wyceny pojazdów mechanicznych stwierdził, że: wartość przewidywanych kosztów naprawy uszkodzonego samochodu marki T. (...) nr rej. (...) przy przyjęciu maksymalnej stawki za roboczogodzinę i ceny oryginalnych serwisowych części zamiennych wynosiła 21.480,68 zł, wartość maksymalnych kosztów naprawy przekraczała 70% wartości rynkowej pojazdu wg stanu sprzed szkody, która wg danych w systemu E. wyniosła 29.100 zł.

Przy przyjęciu wartości pozostałości określonej na podstawie oferty zakupu uzyskanej przez (...) SAza pośrednictwem platformy internetowej(...)kwotę 16.550 zł, wysokość szkody całkowitej wynosi 12.550 zł, natomiast wartość pozostałości ustalona indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego ubezpieczonego pojazdu lub jego części (zespołów) wyliczona w systemie (...)wynosiła 16.300 zł zaś wysokość szkody całkowitej 12.800 zł.

W ocenie Sądu Rejonowego powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie strony łączyła umowa ubezpieczenia autocasco.

Stosownie do treści § 4 pkt 14) OWU AC szkoda całkowita obejmuje uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy ustalone wg zasad określonych w § 22 ust. 8 pkt 3 OWU AC przekraczają wartość pojazdu.

Nie ulega wątpliwości, iż naprawa przedmiotowego pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, bowiem jej koszt przewyższa wartość pojazdu według stanu przez szkodą. W związku z powyższym szkoda podlegała rozliczeniu jako szkoda całkowita.

Zgodnie z treścią § 22 pkt 8) w przypadku szkody całkowitej:

1) odszkodowanie, ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości.

2) wartość pozostałości powinna odpowiadać ich wartości rynkowej i jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego ubezpieczonego pojazdu lub jego części (zespołów) w odniesieniu do tej samej wartości pojazdu, jaka przyjęto do wyliczenia szkody całkowitej; (...) może ustalić wartość pozostałości na podstawie oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji internetowej,

Ustalenie tych wartości zawarte jest natomiast w opinii biegłego z zakresu wyceny pojazdów, której wnioski Sąd Rejonowy w pełni podzielił. W świetle tej opinii wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień kolizji wynosi 29.100,- zł brutto.

Zdaniem Sądu Rejonowego pozwany powinien wypłacić powodowi odszkodowanie w wysokości 12.550,- zł tj. różnicę wartości pojazdu w stanie sprzed wypadku tj. 29.100 zł i wartość pozostałości tj. 16.550 zł. Pozwany wypłacił natomiast powodowi kwotę 8.967,50,- zł. Należne powodowi odszkodowanie, przy uwzględnieniu odszkodowania wypłaconego już przez pozwanego, wynosi zatem 3.582,50 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda powyższą kwotę, oddalając powództwo w pozostałej części jako nie znajdujące prawnego ani faktycznego uzasadnienia.

Na marginesie wskazać tylko należy, na co słusznie zwrócił uwagę biegły wydając opinię w sprawie, iż wiążące strony Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco nie przewidują przy ustalaniu wartości pozostałości na podstawie oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji internetowej (§ 22 pkt 8 ppkt 2) doliczania marży w wysokości 15%.

O odsetkach orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 KC, ustalając termin wypłaty odszkodowania przez pozwanego w oparciu o art. 817 § 1 KC.

O kosztach procesu orzekł a podstawie art. 100 KPC. Strona powodowa dochodziła kwoty 3.918,72 zł a otrzymała kwotę 3.582,50 zł. Wygrała więc proces w 91% przegrywając go w 9%.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) Sąd zasądził na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Bełchatowie od powoda kwotę 114,84 zł zaś od pozwanego kwotę 1.315,15 zł tytułem nieziszczonych kosztów sądowych, uwzględniając nadto iż koszty stawiennictwa biegłego na rozprawie w kwocie 149,99 zł winien ponieść w całości pozwany, na którego wniosek biegły został wezwany, a na którą to rozprawę pozwany nie stawił się bez usprawiedliwienia (art. 103 § 1 KPC). Jednocześnie brak było podstaw do uwzględnienia wniosku pełnomocnika powoda o zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości podwójnej.

Pełnomocnik pozwanego zaskarżył wyrok w części uwzględniającej powództwo.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1) naruszenie prawa materialnego, a w szczególności:

- art. 805 § 1 i §2 pkt. 1 kc w zw. § 4 pkt. 14 w zw. z pkt.21 w zw. z § 22 pkt 8 o.w.u. autocasco poprzez zasądzenie odszkodowania określonego niezgodnie z treścią łączącej strony umowy,

2) naruszenie prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy,
a w szczególności:

- art. 379 pkt 5 kpc poprzez uniemożliwienie pozwanemu przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej ustnej opinii biegłego z zakresu budowy pojazdów,

- art. 225 kpc w zw. z art. 237 kpc w zw. z art. 286 kpc poprzez odmowę otwarcia rozprawy na nowo w sytuacji gdy pozwany nie miał możliwości uczestniczenia w ustnym uzupełniającym wysłuchaniu biegłego, który to dowód został dopuszczony na wniosek pozwanego.

Podnosząc powyższe wnosił o:

1. przeprowadzenie przez Sąd II instancji postulowanego dowodu z ustanej uzupełniającej opinii biegłego na okoliczności związane z wartością pojazdu,

2. zmianę wyroku przez oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, względnie o

- uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do Sądu I instancji w celu ponownego rozpoznania z uwzględnieniem kosztów postępowania /w tym zastępstwa procesowego/według norm przepisanych.

Pełnomocnik powoda zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo co do kwoty 250 zł oraz w zakresie kosztów procesu.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: dokonanie nietrafnej oceny zebranego materiału dowodowego zebranego w sprawie poprzez przyjęcie pozostałości samochodu nie według wartości wyliczonej przez biegłego w kwocie 16.300zł a przyjęcie jej w wartości licytacji informatycznej na 16.550 zł czym Sąd naruszył zasadę jednolitości szacowania samochodu przed szkodą i pozostałości po wypadku. Dla wartości początkowej przyjęto wartość szacunkową wyliczoną, przez biegłego w kwocie 29100zł a dla liczenia, pozostałości wartość licytacyjną; naruszenie przepisu art.100kpc zdanie drugie oraz art. 109 § 2 kpc przez ich niezastosowanie i niezasądzenie w całości żądanych przez stropię po­wodową kosztów procesu zgodnie ze złożonym zestawieniem kosztów na zasadzie art.98kpc.

W konkluzji wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie dalszej kwoty 250zł na rzecz powoda wraz z odsetkami od I5.05.2011r. i kosztami procesu zgodnie ze złożonym zestawieniem kosztów i wnioskiem złożonym na rozprawie w dniu 17 lipca br. oraz kosztami procesu za II instancję.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: apelacja wniesiona przez powoda jest uzasadniona.

Trafnie podnosi autor apelacji, że Sąd I instancji dokonując wyliczenia wysokości szkody naruszył tzw. zasadę jednolitości szacowania samochodu przed szkodą i pozostałości pojazdu po wypadku.

Jak słusznie zauważa Sąd Rejonowy w przypadku szkody całkowitej stosownie do treści § 22 pkt 8 owu AC odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartości pozostałości. Natomiast wartość pozostałości powinna odpowiadać ich wartości rynkowej i powinna być ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego ubezpieczonego pojazdu lub jego części w odniesieniu do tej samej wartości pojazdu, jaką przyjęto do wyliczenia szkody całkowitej. Dopuszcza się również możliwość ustalenia wartości pozostałości na podstawie oferty zakupu uzyskanej na aukcji internetowej.

Ponieważ w sprawie powstał między stronami spór co do prawidłowości wyliczenia szkody przez pozwanego, to Sąd I instancji dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny pojazdów. Jak wynika z treści zaskarżonego uzasadnienia to wnioski tegoż biegłego przez Sąd Rejonowy zostały podzielone w pełni. Wartość samochodu przez biegłego została określona na kwotę 29100 zł, zaś wartość pozostałości na kwotę 16300 zł. Przy tak określonych wartościach pojazdu należne powodowi odszkodowanie powinno wynosić 12800 zł.

Skoro powód nie wyraził zgody na sprzedaż przedmiotowego pojazdu na aukcji internetowej ( samochód został przez powoda naprawiony indywidualnie ) to wszelkie dywagacje na temat możliwości uzyskania ceny zbycia pozostałości pojazdu na platformie AutoOnline i dalej określenie wartości pozostałości na kwotę 16550 zł nie mogą być w tym konkretnym przypadku podstawą określenia wysokości należnego powodowi odszkodowania.

Skoro pozwany dobrowolnie wypłacił powodowi kwotę 8967,50 zł, to w świetle wyżej podniesionych rozważań zasadnie domaga się w apelacji podwyższenia zasądzonej już kwoty 3582,50 zł do kwoty 3832,50 zł.

Ponieważ zaskarżone orzeczenie zapadło z obrazą w/w przepisów w tym art. 805 § 1 k.c.. to Sąd Okręgowy był uprawniony na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienić zaskarżony wyrok i zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3582,50 zł podwyższyć do kwoty 3832,50 zł.

Powód ostatecznie wygrał sprawę w 98%. Dlatego zasadnie podnosi iż Sąd I instancji wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu naruszył przepis art. 98 k.p.c. przez jego niezastosowanie. Ponieważ powód poniósł w postępowaniu pierwszoinstancyjnym koszty procesu łącznie w kwocie 913 zł ( z uwagi iż sprawa nie jest sprawą zawiłą to zdaniem Sądu brak jest podstaw do przyznania pełnomocnikowi wynagrodzenia w podwójnej wysokości), taką kwotę należało z tego tytułu zasądzić od strony pozwanej. Konsekwencją wygrania sprawy w w/w procencie jest korekta orzeczenia zakresie rozstrzygnięcia o brakujących kosztach sądowych. Kosztami sądowymi uwagi na wynik procesu należało w całości obciążyć stronę pozwaną.

Apelacja strony pozwanej z uwagi na podniesione wyżej rozważania nie jest zasadna. Jak to już wyżej wskazano wartość pojazdu została prawidłowo ustalona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa na podstawie ustaleń biegłego sadowego z zakresu wyceny pojazdów. Strona pozwana nie zakwestionowała skutecznie wniosków zawartych w opinii biegłego. Z lektury akt sprawy wynika, że nie zgłosiła w terminie przez siebie wskazanym uwag co do opinii biegłego ( pismo o którym informował pełnomocnik pozwanego na odroczonej rozprawie nie wpłynęło do akt sprawy ). Natomiast na rozprawę poprzedzającą wydanie wyroku stawił się biegły natomiast nie stawił się pełnomocnik pozwanego. W terminie do ogłoszenia wyroku strona pozwana wprawdzie wniosła pismo procesowe ale jedynie poddała pod rozwagę sądu możliwość ponownego otwarcia rozprawy w celu przesłuchania biegłego.

W świetle powyższego zarzuty pozwanego nie znajdują oparcia w materiale dowodowym i dlatego nie mogą odnieść zamierzonego skutku. Ponieważ apelacja strony pozwanej jest chybiona dlatego na podstawie art. 385 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu za instancję odwoławczą orzeczono stosownie do jego wyniku tj. na podstawie art. 98 k.p.c. zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 630 zł.

Na oryginale właściwe podpisy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Filipczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Lisiecki,  Dariusz Mizera ,  Iwona Dembińska-Pęczek
Data wytworzenia informacji: