Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 453/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2022-03-30

7.Sygn. akt II K 453/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Cywińska

Protokolant: staż. Ewa Żoruń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 lutego 2022 r.,24 marca 2022r.

sprawy:

J. D.

s. K., A. z domu Ś.

ur. (...) w m. (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 27.09.2021r. w K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości stwierdzonej badaniem urządzeniem A. I.: I. 0,78 mg/l, II. 0,83 mg/l, stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny m-ki S. (...) nr rej. (...) ponadto nie stosował się do orzeczonego prawomocnego zakazu sądowego sygn. akt II K 751/20 z dnia 15.12.2020r. wydanego przez Sąd Rejonowy w P. (...) dotyczący zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 36 m-cy oraz nie zastosował się do decyzji wydanej w dniu 12.01.2021r. przez Starostę (...) - (...) w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii (...)

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  J. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a§1 i 4 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na podstawie art. 178a§ 4 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 42§3 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

3.  na podstawie art. 43a§2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego,

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 181,28 (sto osiemdziesiąt jeden 28/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 453/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. D.

W dniu 27 września 2021 r. w K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości stwierdzonym badaniem urządzeniem A. I.: I. 0,78mg/l, II. 0,83mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki S. (...) nr rej. (...), ponadto nie stosował się do orzeczonego prawomocnego zakazu sądowego sygn. akt IIK 751/20 z dnia 15.12.2020r. wydanego przez Sąd Rejonowy w (...) dotyczący zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 36 m-cy oraz nie zastosował się do decyzji wydanej w dniu 12.01.2021r. przez Starostę (...) w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii (...)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 27 września 2021 r. w K. J. D. poruszał się samochodem marki S. (...) o nr. rej. (...) jadąc ulicą (...). Oskarżony został zatrzymany do kontroli przez patrol policyjny. Funkcjonariusze policji zbadali go na urządzeniu A. I. nr (...) oraz Alkometr A2.0 nr (...). Znajdował się w stanie nietrzeźwości i w kolejnych próbach stwierdzono u niego: 0,78 mg/l o godzinie 22.00; 0,83 mg/l o godz. 22.18; 0,72 mg/l o godz. 22.37 oraz 0,74 mg/l o godz. 22.40.

2.  J. D. prowadził pojazd będąc wcześniej skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) sygn. akt II K 751/20 z dnia 15.12.2020r. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. za czyn z art. 178a§1 kk i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mocą tego wyroku wymierzono mu m.in. karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, począwszy od 12.10.2020r. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 23.12.2020r.

3.  W dniu 12.01.2021r. Starosta (...) wydał wobec niego decyzję nr KiT.5430.35.2021 o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.

4.  Oskarżony był uprzednio karany również za inne przestępstwo, tj. za czyn z art. 291§1 kk wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 14.11.2018r. w sprawie sygn. akt IXK 391/18 m.in. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat.

5.  J. D. uzyskał wykształcenie średnie, ma zawód wyuczony technika elektroenergetyka, jest rozwiedziony, posiada na utrzymaniu jedno dziecko w wieku 17 lat, pracuje jako elektromonter z wynagrodzeniem 3000 złotych, posiada majątek w postaci domu o pow. 140 m 2 na działce o pow. 900 m 2, jest współwłaścicielem samochodu marki F. (...) z 2008r., nigdy się nie leczył psychiatrycznie i neurologicznie, był leczony odwykowo. W miejscu zamieszkania i miejscu pracy posiada pozytywną opinię.

6.  Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że spożył wódkę w ilości 200 ml na ulicy (...) w K., a następnie po dwóch godzinach pojechał w stronę domu. Czuł się dobrze, nie spodziewał się, że zostanie zatrzymany przez policję, do przejechania miał około 4,5 km. Po zdarzeniu rozpoczął terapię przeciwalkoholową, która daje dobre rezultaty. Miał świadomość obowiązywania zakazu kierowania pojazdami i decyzji o cofnięciu uprawnień, ale użył samochodu, gdyż w rowerze stwierdził przebitą oponę.

Notatka urzędowa

Protokół badania stanu trzeźwości

Świadectwo wzorcowania

Dane o karalności

Odpis wyroku

Decyzja

Dane o karalności

Dane osobo-poznawcze

Wywiad środowiskowy

Opinia

Zaświadczenie lekarskie

Wyjaśnienia oskarżonego

k.1

k.2

k.304

k.56, 60

k.53-54

k.12-14

k.56, 60

k.90v

k.83

k.64

k.63a

k.90v

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-3

Wyjaśnienia oskarżonego

Protokół badania A.

Dane o karalności

Notatka urzędowa

Informacja o wpisach w ewidencji kierowców

Opinia

Wywiad środowiskowy

Zaświadczenie lekarskie

Zasługiwały na uwzględnienie wyjaśnienia J. D., który potwierdził, że kierował pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwym, gdy udawał się z pracy do domu. Dodał, że alkohol spożył na ulicy (...) w postaci wódki o pojemności 200 mg, potwierdził, iż był już wcześniej karany za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, co skutkowało orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat i że wydano wobec niego decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Pozostałe dowody były ze sobą spójne i wskazywały, że oskarżony w chwili prowadzenia pojazdu po drodze publicznej znajdował się w stanie nietrzeźwości, którego stopień został ustalony badaniem A.. Było to urządzenie, które w sposób wiarygodny, poprzez użycie przez uprawnionego policjanta, mierzyło poziom alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policja zgromadziła w sposób procesowy dane o stanie majątkowym i uzyskiwanych przez oskarżonego dochodach.

Z Krajowego Rejestru Karnego pozyskano informację o karalności oskarżonego za przestępstwa, zaś z wykazów policyjnych potwierdzenie ukarania za wykroczenia drogowe.

Zasługiwały na uwzględnienie dokumenty poświadczające podjęcie terapii uzależnień przez oskarżonego i jego dobrą opinię w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

J. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżony wypełnił dyspozycję:

art. 178a§4 kk, gdyż w dniu 27 września 2021 r. w K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości stwierdzonym badaniem urządzeniem A. I.: I. 0,78mg/l, II. 0,83mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki S. (...) nr rej. (...), ponadto nie stosował się do orzeczonego prawomocnego zakazu sądowego sygn. akt IIK 751/20 z dnia 15.12.2020r. wydanego przez Sąd Rejonowy w (...) dotyczący zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 36 m-cy oraz nie zastosował się do decyzji wydanej w dniu 12.01.2021r. przez Starostę (...)w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii (...). Stwierdzona u oskarżonego ilość alkoholu w wydychanym powietrzu przewyższała znacznie wartości minimalne wynikające z artykułu 115§16 kk definiującego stan nietrzeźwości.

Oskarżony dopuścił się przypisanego czynu umyślnie. Kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości, pomimo pełnej wiedzy co do tego, iż w nieodległym czasie wypił alkohol, a ponadto że był uprzednio prawomocnie skazany za czyn z art. 178a§1 kk i że obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Miał świadomość tego, co czyni. W chwili czynu był dorosły, zdrowy i w pełni poczytalny. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionego czynu. Znajdował się on w takiej sytuacji motywacyjnej, że nic nie ograniczało i nie wyłączało możliwości zachowania się zgodnego z obowiązującym prawem.

Jego czyn był społecznie szkodliwy w stopniu znacznym, gdyż godził w bezpieczeństwo i poczucie pewności innych uczestników ruchu drogowego naruszając podstawową zasadę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zasadę trzeźwości. Stopień nietrzeźwości, wynoszący 0,78 mg/l zmierzony w pierwszej próbie o godz. 22.00 odpowiadał stężeniu 1,63 promila alkoholu we krwi i stanowił realne i poważne zagrożenie na drodze. Przy tym stężeniu alkoholu we krwi występuje już znaczne upośledzenie zdolności do prowadzenia pojazdów i ograniczenie percepcji.

Na jego niekorzyść poczytano uprzednią karalność, a na korzyść - przyznanie się do postawionego zarzutu i prowadzenie ustabilizowanego trybu życia, dobrą opinię w miejscu pracy i miejscu zamieszkania, rozpoczęcie terapii.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, P., Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. D.

1.

1.

Orzeczona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, które były znaczne, sprawca był już wcześniej dwa razy karany za przestępstwa, w tym raz za występek polegający na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, przy czym poprzednio wymierzona kara ograniczenia wolności nie zapobiegła ponownemu popełnieniu takiego samego przestępstwa, nie powstrzymała sprawcy przed kolejnym naruszeniem prawa i popełnieniem przestępstwa. Należy zatem podkreślić, że J. D. przejawia wysoce lekceważący stosunek do norm prawa i wykazuje brak ich poszanowania. Zdaniem Sądu, orzeczona kara o charakterze bezwzględnym spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, oddziaływania prewencyjnego i wychowawczego na oskarżonego. Pozwoli zwłaszcza uzmysłowić nieopłacalność tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Wynika z tego jednoznacznie, iż wcześniej wymierzona oskarżonemu kara nie odniosła pożądanego rezultatu i nie była na tyle dotkliwa, by doprowadzić do zaprzestania podobnych zachowań w przyszłości, a oskarżony nie potrafił przeprowadzić krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem. Wymierzenie oskarżonemu w tej sytuacji kary łagodniejszego rodzaju utwierdziłoby go w przekonaniu, iż jazda w stanie nietrzeźwym nie jest na tyle ciężkim przestępstwem, aby mogły go spotkać dotkliwe i odczuwalne skutki. Zdaniem Sądu, pobyt w zakładzie karnym uzmysłowi oskarżonemu naganność przestępczego zachowania, a tym samym pozwoli uniknąć w przyszłości skutków prowadzenia pojazdów znajdując się w stanie nietrzeźwym. Powszechnie wiadomo, jak znaczna część wypadków na drodze powodowana jest przez nietrzeźwych kierowców, którzy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo należy stwierdzić, że przepis art. 69§1 kk stanowi, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności, zatem nie dotyczy to oskarżonego. Zgodnie z art. 69 § 4 kk wobec sprawcy występku chuligańskiego oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 kk sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, które w ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zaistniały.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

2, 3,

1.

Nałożenie na oskarżonego na podstawie art. 43a§2 kk obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 10.000 złotych oraz określenie na podstawie art. 42§3 kk zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, służy oddziaływaniu wychowawczemu na sprawcę, utrwaleniu jego pozytywnej postawy oraz weryfikacji postawionej prognozy kryminologicznej. Oskarżony winien zostać wyeliminowany z grona uczestników ruchu drogowego jako osoba niepoprawna, stwarzająca poważne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Nie zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w innym wymiarze. Fakt, że oskarżony prowadzi ustabilizowany tryb życia i rozpoczął terapię w zakresie uzależnienia nie jest takim wypadkiem, a oskarżony wsiadając do samochodu musiał się liczyć z możliwością powstania daleko idących konsekwencji.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  Koszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Zasadne było obciążenie oskarżonego kosztami sądowymi i opłatą obowiązującą w sprawach karnych, gdyż uzyskuje on stały dochód miesięczny. Opłata w wysokości 180 złotych wynikała z ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23.06.1973r. z późn. zm. - art. 2 ust. 1 pkt 3.

Koszty sądowe wynikały z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013r. poz.663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.03.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji…(Dz.U. poz. 547). Oskarżony pracuje i posiada majątek, co świadczy o stosunkowo dobrej kondycji finansowej i sytuacji materialnej, pozwoli na uiszczenie kosztów postępowania bez narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych swoich własnych i pozostającej na jego utrzymaniu rodziny.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Fijałkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Marzena Cywińska
Data wytworzenia informacji: