Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 156/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Pabianicach z 2019-12-20

Sygn. akt II K 156/19

1.W Y R O K

2.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Pabianicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jacek Olszowiec

Protokolant: st. sekr. sąd. Mirosława Kłysik

w obecności Prokuratora Małgorzaty Zaborowskiej

po rozpoznaniu w dniach 4 lipca, 1 października, 12 listopada, 3 grudnia i 12 grudnia 2019r., sprawy J. K., urodzonego (...) w Ł., syna C. i A. z domu C.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 7 marca 2011 roku do 24 kwietnia 2012 w Ł., K. oraz P., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru fałszywie oskarżył Ż. S. (1) o popełnienie przestępstw w ten sposób, że:

- w dniu 7 marca 2011 roku złożył w siedzibie Prokuratury Rejonowej Ł. pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu w okresie od 26 lutego 2007 roku do 15 listopada 2010 roku w K. powierzonych pieniędzy w kwocie 98.045 złotych z należącego do niego rachunku bankowego, a następnie w toku postępowania w sprawie (...) Prokuratury Rejonowej w Pabianicach będąc pouczonym o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., w dniach 23 marca 2011 roku, 11 maja 2011 roku oraz 8 lipca 2011 roku zeznał nieprawdę na temat okoliczności dokonania czynu przez Ż. S. (1),

-w dniu 28 maja 2011 roku w K. złożył ustne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Ż. S. (1) przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu w dniu 28 maja 2011 roku w K. rzeczy ruchomych o wartości 150.000 złotych na szkodę J. K., a następnie w toku postępowania w sprawie (...) Prokuratury Rejonowej w Pabianicach będąc, pouczonym o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., w dniach 1 czerwca 2011 roku, 29 czerwca 2011 roku oraz 24 kwietnia 2012 roku zeznał nieprawdę na temat okoliczności dokonania tego czynu przez Ż. S. (1)

tj. o czyn z art. 234 kk. i art. 233 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 § 1 kk.

1.  oskarżonego J. K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

2.  kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK156/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. K.

w okresie od 7 marca 2011 roku do 24 kwietnia 2012 roku w Ł., K. oraz P., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru fałszywie oskarżył Ż. S. (1) o popełnienie przestępstw w ten sposób, że:

- w dniu 7 marca 2011 roku złożył w siedzibie Prokuratury Rejonowej Ł. pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu w okresie od 26 lutego 2007 roku do 15 listopada 2010 roku w K. powierzonych pieniędzy w kwocie 98.045 złotych z należącego do niego rachunku bankowego, a następnie w toku postępowania w sprawie (...) Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, będąc pouczonym o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., w dniach 23 marca 2011 roku, 11 maja 2011 roku oraz 8 lipca 2011 roku zeznał nieprawdę na temat okoliczności dokonania czynu przez Ż. S. (1),

-w dniu 28 maja 2011 roku w K. złożył ustne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Ż. S. (1) przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu w dniu 28 maja 2011 roku w K. rzeczy ruchomych o wartości 150.000 złotych na szkodę J. K., a następnie w toku postępowania w sprawie (...) Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, będąc pouczonym o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., w dniach 1 czerwca 2011 roku, 29 czerwca 2011 roku oraz 24 kwietnia 2012 roku zeznał nieprawdę na temat okoliczności dokonania tego czynu przez Ż. S. (1)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. J. K. był w związku małżeńskim z Ż. S. (1) od 1 grudnia 2007 roku. Jeszcze przed ślubem J. K. upoważnił Ż. S. (1) o swoich rachunków bankowych-firmowego i osobistego, w celu wykonywania różnych płatności i transakcji. Natomiast w kwietniu 2008r. J. K. rozszerzył wspólność majątkową o nieruchomość jaką jest dom położony na ul. (...) w K., który zakupił przed ślubem małżeństwo zostało rozwiązane orzeczeniem rozwodu w dniu 8 kwietnia 2011, od tego dnia małżonkowie pozostawali w rozdzielności majątkowej. W okresie wskazanym w zarzucie jeszcze nie zakończyło się między nimi postępowanie o podział majątku

postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 1 (...)

391-394

postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie (...)

(...)- (...)

wyjaśnienia oskarżonego

692-695, (...)- (...)

zeznania świadka Ż. S. (1)

252-254,1176v- (...)

kopia akt postępowania (...)

351-394

kopia akt postępowania (...)

395-418

2. W dniu 7 marca 2011 roku J. K. złożył do Prokuratury Rejonowej Ł. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy z jego rachunku bankowego w kwocie co najmniej 98.045 zł przez Ż. S. (1) w okresie od 26.02.2007r. do 15.11.2010r., które skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie dochodzenia. J. K. był w tej sprawie przesłuchiwany w charakterze świadka w Prokuraturze Rejonowej Ł. w dniu 23 marca 2011r., a następnie w dniu 11 maja 2011r. w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach i w dniu 8 lipca 2011r. w Komisariacie Policji w K.

kopia doniesienia o przestępstwie

396

postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie (...)

391-394

kopia akt postępowania (...)

395-418

3. w dniu 28 maja 2011r. w Komisariacie Policji w K. J. K. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu przez Ż. S. (1) w dniu 28.05.2011r. w K. rzeczy ruchomych stanowiących ich majątek wspólny o wartości 150 tysięcy złotych, które skutkowało również wszczęciem dochodzenia. J. K. był w tej sprawie przesłuchiwany w charakterze świadka w Komisariacie Policji w K. w dniach 1 czerwca 2011r., 29 czerwca 2011r. oraz 24 kwietnia 2012r.

postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie (...)

(...)- (...)

kopia akt postępowania (...)

351-394

4. Postępowanie w sprawie 1 (...), dotyczące zawiadomienia z dnia 7 marca 2011r., zakończyło się umorzeniem dochodzenia w dniu 31 października 2012r. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 1 (...)

391-394

5. Postępowanie w sprawie (...), dotyczące zawiadomienia z dnia 28 maja 2011r., zakończyło się umorzeniem śledztwa w dniu 29 października 2012r. na podstawie art. 17 §1 pkt 1 kpk. oraz art. 322 §1 , 2 k.p.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego

postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie (...)

(...)- (...)

kopia akt postępowania (...)

351-394

6 trakcie postępowań w sprawach (...) oraz (...) wpłynęło zawiadomienie Ż. S. (1) o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez J. K., polegającego na fałszywym oskarżeniu jej o popełnienie przestępstw co skutkowało wszczęciem postępowania przeciwko J. K.

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z załącznikami

1-250 d

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. K.

jak w punkcie 1.1.1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

fałszywość zeznań J. K. w sprawach (...) i (...) Prokuratury Rejonowej w Pabianicach i fałszywość oskarżeń Ż. S. (1) przez niego w tych sprawach

postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie (...)

(...)- (...)

postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie (...)

391-394

kopia akt postępowania (...)

351-394

kopia akt postępowania (...)

395-418

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2, 4

postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 1 (...)

-sporządzone przez uprawniony organ

- brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności dokumentu w szczególności z tego względu, że sporządził (zatwierdził) go organ, który w niniejszej sprawie wniósł akt oskarżenia i się na niego powołuje

1,3,5

postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie (...)

-sporządzone przez uprawniony organ

- brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności dokumentu w szczególności z tego względu, że sporządził (zatwierdził) go organ, który w niniejszej sprawie wniósł akt oskarżenia i się na niego powołuje

1,2,3,5

kopia akt postępowania 1 (...)

brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności dokumentów, stanowiących kopie akt postępowania

kopia akt postępowania (...)

brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności dokumentów, stanowiących kopie akt postępowania

2

kopia doniesienia o przestępstwie

brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności dokumentu

1,2,3

wyjaśnienia oskarżonego

w zakresie, w jakim dały podstawę ustaleń faktycznych są bezsporne, są potwierdzone innymi dowodami, w szczególności dokumentami i zeznaniami Ż. S. (1)

6

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z załącznikami

dokument złożony przez Ż. S. w niniejszej sprawie uznany za wiarygodny w zakresie potwierdzającym, fakt samego złożenia zawiadomienia przez Ż. S. o popełnieniu przestępstwa przez J. K. polegającego na fałszywym oskarżeniu Ż. S. o popełnienie przestępstwa

1

zeznania Ż. S. (1)

w zakresie, w jakim dały podstawę ustaleń faktycznych są bezsporne, są potwierdzone innymi dowodami, w szczególności dokumentami i wyjaśnieniami oskarżonego

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2

pozostałe dokumenty zaliczone do materiału dowodowego

Były już przedmiotem analizy w sprawach (...) i (...) bądź tez są związane z dokumentami z tych spraw i w ocenie sądu nie dają podstaw do wnioskowania o umyślności czy też nieumyślności zachowania oskarżonego

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

oskarżeni_fcae35db-eb3b- (...)-c49e-14c7af54bf38

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Jak wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, dla przypisania sprawcy popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 233 § 1 kk. niezbędne jest wykazanie zaistnienia znamion strony podmiotowej, w przypadku przestępstwa złożenia fałszywych zeznań - umyślności działania bądź zaniechania. Umyślność może w tym wypadku przejawiać się zamiarem bezpośrednim albo wynikowym. Minimalnym warunkiem spełnienia znamion strony podmiotowej w odniesieniu do omawianego przestępstwa jest przewidywanie przez sprawcę nieprawdziwości jego oświadczeń o posiadanych wiadomościach na temat faktów badanych w postępowaniu i zarazem godzenie się z tym stanem, wyrażające się złożeniem takich zeznań w formie przewidzianej przez prawo procesowe. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakresem czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa złożenia fałszywych zeznań objąć można tę treść zeznań, do której odnoszą się przesłanki strony podmiotowej (por. np. wyrok SN z 15 stycznia 1999 r., II KKN 129/97, Prok. i Pr. 1999/9/1). Natomiast dla bytu przestępstwa z art. 234 k.k. konieczna jest fałszywość oskarżenia, zatem oskarżenie musi być zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo nieprawdziwe (a więc sprzeczne z obiektywnym stanem rzeczy i przy świadomości sprawcy nieprawdziwości zarzutów). Jest to przestępstwo umyślne, które może być popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym, tj. wystarczy, jeśli sprawca przewiduje, że zarzuty są nieprawdziwe i godzi się na to. (wyrok SA w Szczecinie z 12 października 2017r. w sprawie II AKa 128/17 nr lex 2412812).

Mając na uwadze powyższe nie sposób przypisać oskarżonemu zarzucanego mu czynu bowiem zebrane w sprawie dowody nie dają podstaw do uznania, iż oskarżony działał chociażby z zamiarem ewentualnym czyli przewidywał możliwość nieprawdziwości swoich oświadczeń składając zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Ż. S. (1), czy też składając zeznania przed organami ścigania. Istotne jest, iż organ ścigania w prawomocnym postanowieniu umarzającym dochodzenie w sprawie przywłaszczenia w okresie 26.02.2007-15.11,2010 powierzonych pieniędzy w kwocie 98.045 zł z rachunku bankowego J. S. na jego szkodę, jednoznacznie wskazał, iż oskarżony o czyn ten podejrzewał swoją byłą żonę Ż. S. (1) z uwagi na fakt iż to ona była upoważniona do obsługi jego rachunków bankowych oraz dysponowała kartą bankomatową. W danej sprawie prokurator jednakże powołał się na to, iż zachowanie Ż. S. (1) należy uznać jako niewypełniające znamion czynu zabronionego z art. 284 §2 kk. z uwagi na to, że przy realizacji znamion tego przestępstwa konieczne jest wykazanie, że oprócz obiektywnego rozporządzenia przez sprawcę cudzą rzeczą ruchomą jego działaniu towarzyszył zamiar zatrzymania tej rzeczy dla siebie lub innej osoby. Następnie organ ścigania wskazał, iż w tej sprawie nie można wykluczyć, że chociaż część pieniędzy wskazanych przez J. K. jako przywłaszczone nie została wpłacona na jego rachunek tytułem innej operacji finansowej oraz tego, że wypłata pieniędzy przez Ż. S. (1) za pomocą karty bankomatowej do której miała dostęp, nie daje podstaw do uznania iż doszło do przysporzenia tych pieniędzy na jej rzecz. W konsekwencji organ ścigania w sprawie 1 (...) wskazał, iż nie sposób ustalić na co te pieniądze były przeznaczone. Ostatecznie dochodzenie w sprawie 1 (...) zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Zdaniem sądu nie można jednoznacznie wykluczyć wobec takiego stwierdzeń organu ścigania, iż oskarżony składając zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy, a następnie zeznania w danej sprawie subiektywnie był przekonany, a już na pewno nie sposób wykazać, że wiedział, iż wypowiadane podejrzenia mogą być sprzeczne z prawdą.

W realiach niniejszej sprawy i czynu zarzucanego oskarżonemu jest ważne również to, iż organ ścigania umorzył śledztwo w sprawie (...) dotyczące przywłaszczenia w dniu 28.05.2011 rzeczy ruchomych o wartości 150.000 zł na szkodę J. K. powołując się na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W danej sprawie przesłuchani jako świadkowie zostali J. k. jak i Ż. s., którzy przedstawili szereg dowodów mających potwierdzić przedstawianą przez każde z nich wersje wydarzeń. Ostatecznie jednak prokurator stwierdził, iż żaden z dowodów nie przesądza wyłącznej wiarygodności którejś z dwóch wersji przedstawionych przez nich. Dodatkowo organ ścigania wskazał na to iż oceniając wiarygodność materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie (...) trzeba mieć na uwadze pozostawanie małżonków w konflikcie, co jest istotne również z punktu widzenia czynu zarzucanego oskarżonemu J. S., bowiem m.in. w toku tamtego śledztwa między małżonkami toczyła się również sprawa o podział majątku wspólnego, która wpłynęła relacje między byłymi małżonkami. Jednakże zarówno jak nie sposób wykazać, iż działaniu Ż. S. (1) w dniu 28.05.2011 przyświecał zamiar nieodwracalnego pozbawienia innej osoby mienia i uczynienia z niego swojej własności, na co umarzając śledztwo powołał się prokurator, tak nie sposób uznać, iż zawiadomienie J. K. o podejrzeniu popełnieniu czynu, którego umorzenie dotyczy, stanowi fałszywe oskarżenie, a złożone przez J. K. zeznania są fałszywe. Podkreślenia wymaga, że oba postępowania prowadzone z zawiadomienia J. K. zostały umorzone, ale nie z powodu ustalenia, że czynów nie popełniono. W uzasadnieniu aktu oskarżenia nie wskazano co zdaniem oskarżyciela wskazuje na umyślność działania oskarżonego.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. w związku z uniewinnieniem oskarżonego kosztami sądowymi należało obciążyć Skarb Państwa

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuliberda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pabianicach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jacek Olszowiec
Data wytworzenia informacji: