Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 874/22 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2022-06-14

Sygn. akt VIII U 874/22

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13 grudnia 2021 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził , że M. S. jako pracownik u płatnika składek S. po. Z oo nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od 2 marca 2015 roku.

/decyzja – akta ZUS /

Decyzja została dręczona wnioskodawczyni w trybie doręczenia zastępczego w postępowaniu administracyjnym z dniem 7 stycznia 2022 roku (przesyłka pozostawiona w urzędzie pocztowym na okres14 dni, podwójnie awizowana – 22 i 30.12.21 roku) na adres Z., ul. (...) .

/przesyłka – k. 153 akt ZUS/

Wnioskodawczyni odbierała osobiście przesyłkę kierowaną pod ten adres w dniu 16.11.2021 r. Adres ten wskazany jest także w odwołaniu.

/potwierdzenie odbioru – k. 11 akt ZUS, odwołanie – k. 3 /

Decyzja została dręczona wnioskodawczyni w trybie doręczenia zastępczego w postępowaniu administracyjnym także na adres : Ł., ul. (...) lok. 3.13 (adres wskazany przez wnioskodawczynię jako adres korespondencyjny) z dniem 9.03. 2022 roku (przesyłka pozostawiona w urzędzie pocztowym na okres 14 dni, podwójnie awizowana – 22.02.2022 i 2.03.22 roku).

/przesyłka – k. 18 akt ZUS/

Wnioskodawczyni, reprezentowana przez pełnomocnika w piśmie wysłanym w dniu 12 kwietnia 2022 r, wniosła odwołanie od powyżej decyzji, wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego, wskazując, że nie otrzymała decyzji z dnia 13.12.2021 r, ani informacji o pozostawieniu przesyłki poleconej do odbioru w placówce pocztowej, natomiast zapoznała się z treścią decyzji w dniu 5.04.2022 r w siedzibie ZUS. /odwołanie – k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o odrzucenie odwołania, oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ewentualnie o oddalenie odwołania, a nadto o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

/odpowiedź na odwołanie – k. 10/

Sąd zważył co następuje

Na mocy art. 477 9 § 1 i 3 k.p.c., odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Powyższe oznacza, że wniesienie odwołania od decyzji organu rentowego z uchybieniem miesięcznego terminu powoduje, iż ubezpieczony zostaje pozbawiony prawa do merytorycznego rozpoznania zarzutów co do istoty sprawy, podniesionych w odwołaniu. Dlatego też Sąd stosując art. 477 9 § 3 kpc, musi ocenić całokształt okoliczności, które spowodowały przekroczenie terminu do wniesienia odwołania, a przede wszystkim aspekt zawinienia składającego odwołanie (choć nie wskazano przesłanki winy jako wykluczającej odwołanie po terminie) oraz ewentualnych przyczyn od niego niezależnych. Ocena, czy przekroczenie terminu było nadmierne oraz czy nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się, jest pozostawione ocenie sądu. Sąd ma możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie, przy czym niezbędne jest jednoczesne spełnienie się obu warunków: przekroczenie terminu nie może być nadmierne, zaś jego przyczyna musi być niezależna od odwołującego się (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2006 r., III UK 168/05, Lex nr 277825).

Przesłanki upoważniające sąd do nieuwzględnienia przekroczenia terminu muszą zachodzić kumulatywnie; mają one charakter ocenny i zależą od całokształtu okoliczności sprawy, w związku z czym nie dadzą się uogólnić.

Podkreślenia wymaga też fakt, iż wobec treści art. 477 9 § 3 kpc postępowanie szczególne regulowane przepisami art. 477 8 kpc i następne, nie zna instytucji przywrócenia terminu w rozumieniu art. 168 i nast. (tak wyr. SA w Rzeszowie z 6.12.1994 r., III AUr 344/94, OSA 1995, Nr 1, poz. 9, post. SA w G. z 6.6.1994 r., III AUz 61/94, PP 1995, Nr 5, s. 46, postanowienie SN z dnia 12.05.2021 r, I (...) 182/21). Skoro zatem wniosek o przywrócenie terminu jest niedopuszczalny, podlegał odrzuceniu.

W świetle okoliczności sprawy uznać należy, że wnioskodawczyni w sposób prawidłowy doręczono decyzję, a odwołanie zostało wniesione po ustawowym miesięcznym terminie.

Odnosząc się do argumentów odwołującej się, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż brak jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że odwołanie nie zostało złożone w terminie z przyczyn niezależnych od ubezpieczonej. W ocenie Sądu Okręgowego wysuwane argumenty w tym zakresie, stanowiły jedynie próbę obrony stanowiska procesowego strony, bowiem w wyniku doręczenia zastępczego wnioskodawczyni otrzymała sporną decyzję, i to na dwa prawidłowe adresy.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie co prawda opóźnienie nie jest nadmierne, ale podnoszone przez wnioskodawczynię okoliczności nie uzasadniają przyjęcia, że odwołanie po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonej.

Mając wszystko powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 477 9 § 3 k.p.c. odrzucił odwołanie.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98 k.p.c. , a wysokość wynagrodzenia pełnomocnika ustalił zgodnie z §9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.265 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kurczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Przybylska
Data wytworzenia informacji: