Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1357/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2021-04-15

Sygn. akt II K 1357/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant : sekr. sądowy Daria Włodarska

w obecności /-/

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021r.

sprawy karnej:

P. I.

syna P. i B. zd. Zimna

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 października 2020 roku w miejscowości Z., powiat (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. I – 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował ciągnikiem rolniczym marki U. (...) o nr rej. (...) w strefie ruchu lądowego

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  oskarżonego P. I. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10,00 /dziesięć/ złotych,

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii, w strefie ruchu lądowego na okres 3 /trzech/ lat,

3.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego w pkt. 2 wyroku zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20.10.2020r.,

4.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,00 /pięć tysięcy/ złotych,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 420,00 /czterysta dwadzieścia 00/100/ złotych podwyższoną o należny podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

6.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1357/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. I.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 października 2020 roku w miejscowości Z., powiat (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. I – 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował ciągnikiem rolniczym marki U. (...) o nr rej. (...) w strefie ruchu lądowego

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 20 października 2020 roku oskarżony P. I. pracował na swoim polu położonym w pobliskiej miejscowości oddalonej o 3 km. od swojego miejsca zamieszkania. W trakcie pracy spożywał alkohol w postaci wódki.

2. Około godziny 18:00 P. I. wracając do swojego miejsca zamieszkania po wykonanej pracy poruszał się drogą publiczną swoim ciągnikiem rolniczym marki U. (...) o nr rej. (...).

3. Jechał w kierunku miejscowości P. i z uwagi na styl poruszania się wzbudził zainteresowanie innego uczestnika ruchu drogowego, który zawiadomił policję, iż drogą porusza się nieznany mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali oskarżonego P. I. kierującego ciągnikiem wskazanym przez zawiadamiającą do kontroli drogowej w miejscowości Z., powiat (...). Po zatrzymaniu funkcjonariusze wyczuli od oskarżonego silną woń alkoholu. Poddano go badaniu urządzeniem A. I. badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, iż prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości z następującymi wynikam:

- o godzinie 18: 23 – wynik 0,89 mg /l

- o godzinie 18: 27 – wynik 0,91 mg / l

Podczas badania P. I. oświadczył, że wypił jedynie 100ml. w postaci wódki od godz. 17:00 i choruje na nowotwór płuc. Funkcjonariusze zatrzymali ciągnik oraz prawo jazdy o nr (...) wydane przez Starostę K.. Ok. godz. 20:55 pobrano od oskarżonego krew i poddano analizie, w wyniku której stwierdzono, że w nadesłanej próbce krwi znajdowało się 1,81 %o alkoholu etylowego.

4. Oskarżony P. I. jest synem P. i B. zd. Zimna, ma 75 lat. Posiada wykształcenie podstawowe. Z zawodu wyuczonego jest rolnikiem. Żonaty, nie posiadający nikogo na swoim utrzymaniu. Utrzymujący się z emerytury w wysokości 1200,- złotych. Nie posiada majątku nieruchomego. Właściciel samochodu osobowego m-ki V. (...). Nie leczony odwykowo ani psychiatrycznie. Uprzednio nie karany.

wyjaśnienia oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego

notatka urzędowa

notatka urzędowa

protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości

świadectwo wzorcowania

postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

protokół pobierania krwi

sprawozdanie

dane o karalności-

karta karna

k. 13-14, 68v

k. 13-14, 68v

k. 1

k. 1,

k. 2,

k. 3,

k- 7

k. 23,

k. 25

k. 13-13v i 68

k. 63

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

dowód z dokumentów

Oskarżony P. I. zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i przez sądem przyznał się do zarzucanego mu czynu, wyjaśniając, że na polu podczas pracy wypił niecałe 200 ml. wódki, a drogą publiczną jechał z zamiarem powrotu do domu. Wtedy zatrzymali go policjanci i poddali badaniu. Dodał, że nie czuł się pijany i nie było tak, że ledwo stał na nogach. Podał, że wypił ten alkohol, ponieważ poczuł duszności prawdopodobnie związane z nawozem. Przed sądem wskazał, że z uwagi na przebytą chorobę nie ma prawego płuca i czasami robi mu się duszno. Na pytanie sądu podał jednak, że raczej nie ma takich zaleceń lekarski, że w razie wystąpienia duszności powinien spożywać alkohol. Ma przepisane lekarstwa, które jednak miał w domu. Dodał, że nie miał wyjścia bo był 3 km. od domu. Wskazał (odmiennie niż w postępowaniu przygotowawczym), że z uwagi na duszności pojechał specjalnie do sklepu kupić sobie 200 ml. wódki, wrócił na pole i wypił niecałą buteleczkę. Wcześniej wyjaśnił, że miał tą butelkę przy sobie na polu.

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za częściowo wiarygodne, w zakresie w którym odzwierciedlają ustalony stan faktyczny, a także korespondują z zebranymi w sprawie dowodami z dokumentów ( notatki urzędowej funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę, protokołu użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu, protokołu pobrania krwi i sprawozdania ). Uznał je za mało wiarygodne w kwestii ilości spożywanego alkoholu, bowiem oskarżony podał, że wypił podczas pracy na polu jedynie ok. 100ml wódki, a stan jego nietrzeźwości o godz. 18:23 wyniósł 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazać należ, iż o godzinie 18:27 wynosił on 0,91mg/l, a we krwi pobranej o godz. 20:55 stwierdzono 1,81 %o alkoholu etylowego. Mało prawdopodobna jest zatem wersja oskarżonego w zakresie ilości wypitego alkoholu, tym bardziej, że podał, iż tego dnia nie zażywał żadnych leków, które mogłyby wpłynąć na wynik przeprowadzonych badań. Wskazać w również należy, iż zupełnie niewiarygodne są tłumaczenia oskarżonego wskazującego, że musiał wypić alkohol z uwagi na duszności, które wtedy odczuwał. Przed sądem oskarżony wskazał, że poczuł się źle z uwagi na duszności i pojechał do sklepu ok. 0,5 km po alkohol i wrócił na pole. W takiej sytuacji oskarżony mógł wrócić do domu 3 km. zażyć leki albo kupić w sklepie inny napój, który ulżyłby mu w dusznościach. Z uwagi na swoje schorzenie związane z przebytą chorobą raka płuc nie miał żadnych zaleceń lekarskich, aby w takich sytuacjach zażywać alkohol.

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w ramach przysługujących im kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudziła w ocenie sądu wątpliwości. Ponadto nie budziła wątpliwości także sprawność urządzenia, za pomocą którego dokonywano pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż posiadało ono ważne świadectwo legalizacji.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

j.w

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

P. I.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Artykuł 178a § 1 k.k. penalizuje czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zgodnie z art. 115 § 16 k. k. człowiek znajduje się w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0, 5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego te wartość, lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg , albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Występek przewidziany w art. 178a § 1 k. k. jest przestępstwem formalnym, które może nastąpić bez względu na to czy zaistniał jakikolwiek skutek. Stronę podmiotową tego występku stanowi umyślność.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. I.

pkt. 1

pkt. 2

pkt. 3

pkt.4

Oskarżony P. I. wypełnił swoim zachowaniem przedmiotową stronę występku z art. 178a § 1 k. k., gdyż po spożyciu alkoholu, mając 0,89 mg /l alkoholu w wydychanym powietrzu, wsiadł do ciągnika i wyjechał nim na drogę publiczną. Oskarżony, jako dorosły mężczyzna, miał pełną świadomość, iż po spożyciu alkoholu może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Analiza dowodów zebranych w sprawie wskazuje, iż oskarżony działał umyślnie z zamiarem ewentualnym, gdyż zdając sobie sprawę, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, przewidywał możliwość popełnienia przestępstwa i godził się na to.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, będący przedmiotem analizy i oceny sądu, pozwala na przypisanie oskarżonemu winy, gdyż w czasie swojego bezprawnego i karalnego zachowania, mając możliwość podjęcia decyzji zgodnej z wymogami prawa, nie dał posłuchu normie prawnej. Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego należy ocenić jako znaczny. Przemawia za tym postawa oskarżonego oraz stopień i rodzaj naruszonego dobra jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Nadmienić w tym miejscu należy, iż nagminność tego typu przestępstw w skali ogólnokrajowej nie pozwala na uznanie, iż stopień społecznej szkodliwości czynu P. I. nie jest znaczny, a co za tym idzie nie pozwala na zastosowanie wobec niego instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Wskazać w tym miejscu należy, iż za przyjęciem znacznej społecznej szkodliwości czynu przemawia fakt, że oskarżony według innego uczestnika ruchu drogowego, który poprosił o interwencje policji, stwarzał zagrożenie na drodze. Sposób jego jazdy skłonił inną osobę do zawiadomienia policji o podejrzeniu kierowania ciągnikiem na drodze publicznej przez pijanego kierowcę. Oskarżony w swych wyjaśnieniach podał na swoje usprawiedliwienie, że „nie czuł się pijany i nie było tak, że ledwo stałem na nogach”.

Jako okoliczność łagodzącą sąd potraktował przyznanie się oskarżonego do winy oraz jego uprzednią niekaralność.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a przede wszystkim stopień społecznej szkodliwości czynu, a z drugiej strony właściwości osobiste oskarżonego i jego dotychczasowy sposób życia sąd doszedł do przekonania, że nie można uznać, że dla osiągnięcia celów postępowania karnego wystarczające będzie zastosowanie wobec oskarżonego P. I. warunkowego umorzenia postępowania. W ocenie sądu orzeczenie warunkowego umorzenia postępowania w przypadku niniejszego postępowania wobec oskarżonego nie zaspokoi społecznego poczucie sprawiedliwości, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa Wskazane w art. 66 § 1 k.k. właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego postawa i dotychczasowy sposób życia stanowią odrębną przesłankę warunkowego umorzenia postępowania. Nie mogą one być uwzględniane w ocenie społecznej szkodliwości popełnionego czynu i winy sprawcy, tj. przemawiać za ich „znacznością” lub „nieznacznością”. Należy zatem przyjąć, że przesłanka ta wchodzi w grę dopiero po ustaleniu, iż społeczna szkodliwość czynu i wina sprawcy nie są znaczne. ( por. komentarz do art. 66 kk pod red. Piotra Hofmańskiego ).

Mając powyższe na uwadze, kierując się dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k. k., uwzględniając stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, sąd na podstawie 178a § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10,00 złotych uznając, iż jest ona adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. W ocenie sądu wymierzona oskarżonemu kara w pełni zrealizuje wobec oskarżonego funkcję wychowawczą i represyjną, a jednocześnie stanowić będzie wystarczające ostrzeżenie na przyszłość.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, sąd na podstawie art. 42 § 2 k. k. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 maja 2015r.) orzekł w stosunku do P. I. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w stresie ruchu lądowego na okres 3 lat. Nadmienić należy, iż okres wymierzonego zakazu jest okresem minimalnym, bowiem w myśl wyżej cytowanego przepisu sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełni to przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Ustalając minimalny okres trwania orzeczonego zakazu sąd wziął pod uwagę stan nietrzeźwości oskarżonego.

Zgodnie z art. 63 § 4 k.k. sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 października 2020r..

Wobec popełnienia przez oskarżonego przestępstwa z art. 178a § 1 kk. sąd zobligowany był również w myśl przepisu art. 43a § 2 kk orzec od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości od 5.000,00 złotych do 60.000,00 złotych. Zasądzając w przedmiotowym wyroku świadczenie pieniężne w minimalnej kwocie 5000,00 złotych Sąd kierował się stanem nietrzeźwości oskarżonego i jego sytuacją materialną.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt. 5 i 6

Na podstawie art. 624 kpk uwzględniając sytuację rodzinną i finansową oskarżonego, który utrzymuje się jedynie z emerytury w wysokości 1200,- złotych sąd zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych poniesionych w niniejszej sprawie. Jednocześnie w pkt. 5 wyroku zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 420,00 złotych podwyższoną o należny podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

1Podpis

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: