Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1086/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2023-04-17

Sygn. akt II K 1086/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2023r

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Justyna Raszewska – Pietrakow

Protokolant st. sekr. sąd. Ilona Pilarczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 17.04.2023r

sprawy M. S. (1),

syna W. i M. z domu M.,

ur. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 19 kwietnia 2022 roku w K. prowadził w strefie ruchu lądowego pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki V. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Łasku sygn. akt II K 454/20 oraz Sąd Rejonowy w Turku sygn. akt II K 465/21 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym obowiązującego od 25 lutego 2021 roku na okres 3 lat orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Łasku sygn. akt II K 454/20 oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązującego od 7 grudnia 2021 roku orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Turku sygn. akt II K 465/21 w tym samym miejscu i czasie prowadził pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami KD 5430.290.2021 wydanej przez Starostę Tureckiego.

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  oskarżonego M. S. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu czynu wyczerpującego znamiona art. 178a§4 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk i na podstawie art. 178a§4 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego w punkcie 1 kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat,

3.  na podstawie art. 72§1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby na piśmie w terminie co 3 (trzy) miesiące,

4.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

5.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy),

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 330 (trzysta trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych i opłaty.

sędzia Justyna Raszewska – Pietrakow

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1086/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. S. (1)

W dniu 19 kwietnia 2022 roku w K. prowadził w strefie ruchu lądowego pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki V. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Łasku sygn. akt II K 454/20 oraz Sąd Rejonowy w Turku sygn. akt II K 465/21 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym obowiązującego od 25 lutego 2021 roku na okres 3 lat orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Łasku sygn. akt II K 454/20 oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązującego od 7 grudnia 2021 roku orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Turku sygn. akt II K 465/21 w tym samym miejscu i czasie prowadził pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami KD 5430.290.2021 wydanej przez Starostę Tureckiego.

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony w dniu 18 kwietnia 2022 roku spożywał alkohol. W dniu 19 kwietnia 2022 roku oskarżony M. S. (1) w godzinach porannych prowadził pojazd mechaniczny marki V. o numerze rej. (...). Na ul. (...) w K. został zatrzymany do rutynowej kontroli trzeźwości. W trakcie kontroli sprawdzono trzeźwość urządzeniem P. z wynikiem pozytywnym. Oskarżonego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, uzyskano następujące wyniki: 06:22 – 0,26 mg/l, 06:39 – 0,27 mg/l. Z kierującym udano się do K. w K. gdzie dokonano weryfikacji stanu trzeźwości z wynikami: 06:59 – 0,239 mg/l, 07: 02 – 0,227 mg/l.

Wyjaśnienia oskarżonego

Notatka urzędowa

Protokoły badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwem wzorcowania

28, 41, 75v

1

4, 5, 6, 7

Oskarżony w chwili prowadzenia pojazdem mechanicznym miał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, obowiązujący od dnia 7 grudnia 2021 roku.

Oskarżony na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 454/20 decyzją Starosty Tureckiego nr KD 5430.290.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ponadto wyrokiem Sądu Rejonowego w Turku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 465/21 w pkt 3 orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio za popełnienie czynu z art. 178a § 1 i 4 k.k.

Pismo D.M. (...).24.2022. (...)

Decyzja KD 5430.290.2021

Informacja

Odpis wyroku

Zawiadomienie o wykonaniu środka karnego

Wydruk z (...)

Informacja o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

11

12

14

15, 20

16

23

24

Oskarżony został zatrzymany od dnia 19 kwietnia 2022 roku godz. 06:22 do dnia 19 kwietnia 2022 roku godz. 07:45.

Protokół zatrzymania osoby

k. 2

Oskarżony w chwili zdarzenia miał 28 lat. Nie posiada dzieci, ani nikogo na swoim utrzymaniu. Jest kawalerem. Posiada wykształcenie podstawowe. Z zawodu jest kucharzem. Obecnie pracuje jako pracownik fizyczny z dochodem miesięcznym 3.200,00 zł netto. Posiada majątek w postaci pojazdu mechanicznego K. R. rok. prod. 2015 o wartości 18.000,00 zł. Nie leczy się psychiatrycznie, ani odwykowo. Oskarżony był karany za czyny z art. 178a § 1 k.k. oraz z art. 178a § 1 i 4 k k.

Dane osobopoznawcze

Notatka urzędowa

Karta karna

28, 75

27

71-72

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wskazał, iż spożywał alkohol poprzedniego dnia. Nadto wiedział o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oskarżony w toku rozprawy głównej przed sądem również przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. M. S. (2) chciał poddać się dobrowolnie karze i wniósł o wymierzenie kary 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, zakaz kierowania dożywotnio, informowanie kuratora o przebiegu okresu próby, świadczenie pieniężne 10.000,00 złotych oraz koszty sądowe. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego. Korespondują z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

1

Notatka urzędowa

Protokoły badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwem wzorcowania

Pismo D.M. (...).24.2022. (...)

Decyzja KD 5430.290.2021

Informacja

Odpis wyroku

Zawiadomienie o wykonaniu środka karnego

Wydruk z (...)

Informacja o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Protokół zatrzymania osoby

Karta karna

Za wiarygodne należało również uznać zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione osoby oraz organy w ramach przysługujących im uprawnień w sposób rzetelny i fachowy, a także korespondują ze sobą, tworząc wspólną całość stanu faktycznego.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt
1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

1

M. S. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przypisał oskarżonemu popełnienie czynu z art. 178a § 4 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Czyn ten był przez oskarżonego zawiniony, brak jakichkolwiek okoliczności wyłączających bezprawność bądź winę oskarżonego. Oskarżony w chwili dokonania zarzucanego mu czynu rozumiał jego znaczenie i mógł pokierować swoim postępowaniem. Miał zdolność rozpoznania bezprawności czynu.

Przepis art. 178a § 1 kk penalizuje zachowanie sprawcy polegające na prowadzeniu pojazdu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, maszyna samobieżna oraz motorower, przy czym podkreśla się, że pojemność skokowa silnika powinna przekraczać 50 cm(3) (wyrok SN z 4.02.1993 r., III KRN 254/92, LEX nr 21044, z glosą R.A. S., OSP 1993/10, poz. 198, s. 492–465, J. L. [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, red. V. W., W. 2020, art. 178(a). Prowadzenie pojazdu może mieć miejsce tylko wówczas, gdy pojazd się przemieszcza, i polega na kontrolowaniu kierunku jego ruchu, a także prędkości (zob. wyrok SO w Kielcach z 10.12.2013 r., IX Ka 1523/13, LEX nr 1717640). Prowadzenie pojazdu oznacza przebywanie w pojeździe albo na pojeździe i nadawanie mu określonego kierunku ruchu zgodnie z jego konstrukcją i przeznaczeniem(tak J. L. [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, red. V. W., W. 2020, art. 178(a). Stan nietrzeźwości w rozumieniu przepisów kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 kk). Przepis art. 178 a § 4 kk wprowadza typ kwalifikowany przestępstwa z art. 178a § 1 kk. Okolicznością kwalifikującą jest między innymi wcześniejsze prawomocne skazanie w warunkach art. 178a § 1 kk, a także popełnienie czynu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Z poczynionych przez sąd ustaleń faktycznych wynika, iż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w strefie ruchu lądowego w postaci samochodu osobowego marki V. o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości; przeprowadzone u oskarżonego badanie stanu trzeźwości dało wynik 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony był kilkakrotnie skazany prawomocnymi wyrokami wskazanymi w opisie czynu za przestępstwo z art. 178a § 1 i § 4 k.k., w dacie czynu obowiązywały tez wobec oskarżonego orzeczone wcześniejszymi wyrokami (wskazanymi w opisie czynu) zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, orzeczone w związku ze skazaniem za przestępstwo. Działaniem swym oskarżony wyczerpał zatem znamiona czynu z art. 178a § 4 kk.

Ponadto odpowiedzialności karnej za czyn z art. 180a k.k. podlega ten, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Przestępstwo z art. 180a k.k. można popełnić tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Dobrem chronionym jest bezpieczeństwo w komunikacji zagrożone przez niebezpiecznych prowadzących pojazd mechaniczny, w aspekcie eliminowania z ruchu osób, którym cofnięte zostały uprawnienia do kierowania pojazdami. Czyn zabroniony z art. 180a ma charakter powszechny (przestępstwo indywidualne co do czynu). Jego znamiona zostają zrealizowane wówczas, gdy wobec sprawcy wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Cofnięcie uprawnień może nastąpić w drodze administracyjnej. W myśl art. 103 ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia braku zdolności do kierowania pojazdem, naruszenia przez kierującego przepisów oraz orzeczenia sądu.

Niewątpliwie na gruncie niniejszej sprawy oskarżony wypełnił również znamiona czynu z art. 180a k.k. albowiem w chwili kierowania pojazdem mechanicznym w dniu 19 kwietnia 2022 roku miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami na mocy decyzji Starosty Tureckiego nr KD 5430.290.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku. Oskarżony mając wiedzę o cofniętych uprawnieniach nie zastosował się do decyzji organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Zgodnie z art. 11 § 2 k.k. jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Na gruncie niniejszej sprawy miał zastosowanie ww. przepis, albowiem swoim działaniem oskarżony wypełnił znamiona czynu z art. 178a § 4 k.k. i art. 180a k.k.

Analizując stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu sąd wziął pod uwagę kwantyfikatory określone w art. 115 § 2 kk. W ocenie Sądu społeczna szkodliwość czynu popełnionego przez oskarżonego jest znaczna. Dokonując tej oceny Sąd wziął pod uwagę, iż oskarżony czynem swym godził w dobro prawne jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Sąd miał na uwadze również postać zamiaru; oskarżony działał umyślnie, miał świadomość znajdowania się w stanie nietrzeźwości, jak również zapadłych wobec niego wcześniej wyroków oraz decyzji wydanej przez Starostę Tureckiego i obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdu, mimo to zdecydował się prowadzić pojazd mechaniczny.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd uwzględnił wniosek oskarżonego o poddanie się dobrowolnie karze.

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

M. S. (2)

1

1

Za popełnienie przypisanego oskarżonemu czynu, możliwe było na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierzenie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jako okoliczność obciążającą uprzednią karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa kwalifikowane z art. 178a § 1 i § 4 k.k. Sąd nie dopatrzył się jednocześnie okoliczności łagodzących. Ponadto sąd miał na uwadze stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, które ocenił jako znaczne. Sąd uwzględnił, iż oskarżony godził w dobro prawne, jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji.

Mając powyższe na uwadze sąd kierując się określonymi w art. 53 § 1 i 2 kk dyrektywami wymiaru kary oraz wnioskiem oskarżonego o skazanie go bez przeprowadzenia postępowania dowodowego wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności. W ocenie sądu orzeczona kara jest sprawiedliwa i słuszna w odczuciu społecznym, spełniając tym samym wymogi prewencji generalnej, jak również stanowi zasłużoną dolegliwość, jaka spotyka sprawcę za naruszenie pozostających pod ochroną dóbr. Sąd uznał, że takie ukształtowanie kary wymierzonej oskarżonemu spełni wobec niego cele zapobiegawcze i wychowawcze, jest ono także adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości czynu i winy oskarżonego.

M. S. (2)

2

1

W myśl przepisu art. 69 § 1 k.k. sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Wymierzono wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku. Pozwala to przyjąć, iż orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest odpowiednie dla osiągniecia celów kary, a przede wszystkim zapobieżenia powrotowi przez oskarżonego do przestępstwa. Sąd ustalił okres próby na 3 lata. Ustalony okres próby jest odpowiednim i dającym oskarżonemu możliwość swojej poprawy, wykazania akceptacji ogólnych norm życia społecznego i norm prawnych.

Wskazać w tym miejscu należy, iż na etapie wyrokowania sąd nie dopatrzył, iż oskarżony wyrokiem Sądu Rejonowego w Turku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 465/21 został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. W związku z czym należy wskazać, iż wobec oskarżonego nie ma możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia kary, albowiem był on skazany na karę pozbawienia wolności, a okres próby w chwili popełnienia czynu nie upłynął.

M. S. (2)

3

1

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać skazanego do informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby. Biorąc pod uwagę powyższy przepis należało zobowiązać oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby pisemnie w terminie co 3 miesiące.

M. S. (2)

4

1

Zgodnie z art. 42 § 3 kk sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Oskarżony został ponownie skazany w warunkach określonych w § 3 art. 42 kk, był już bowiem skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Turku z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie o sygn. akt II K 465/21 za czyn z art. 178a § 4 k.k. Powyższe uzasadniało orzeczenie o dożywotnim zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

M. S. (2)

5

1

W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 kk sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10000 złotych (art. 43a § 2 kk). Zatem w sprawie niniejszej sąd był zobligowany do orzeczenia od oskarżonego świadczenia pieniężnego, które orzekł w kwocie minimalnej.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

Z uwagi na wynik procesu, tj. uznanie winy oskarżonego, na podstawie art. 627 k.p.k. sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 330,00 złotych tytułem kosztów sądowych. Brak było podstaw do zwolnienia oskarżonego od konieczności uiszczenia poniesionych w przedmiotowym postępowaniu kosztów, na które składają się koszty postępowania przygotowawczego oraz opłata od wymierzonej kary i zryczałtowane wydatki związane z doręczeniami.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiktoria Zagórowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Justyna Raszewska – Pietrakow
Data wytworzenia informacji: