Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1273/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Rybniku z 2022-12-02

Sygn. akt III K 1273/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Rybniku III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący

sędzia Justyna Sarikaya

Protokolant

starszy protokolant Izabela Brzezina

przy udziale Prokuratora:

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2022r. sprawy

L. P. (P.)

s. J. i M.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że

w dniu 3 czerwca 2022 roku w R. przy ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki R. o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. mając 0,53 mg/l i 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 0,47 mg/l i 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178 a § 1 kk

1)  uznaje oskarżonego L. P. (P.) za winnego popełnienia opisanego wyżej czynu stanowiącego występek z art. 178a § 1 kk i za to na mocy art. 178 a § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł. (pięćdziesięciu) złotych;

2)  na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

3)  na mocy art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego w pkt 2 środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 3 czerwca 2022 r. do dnia 2 grudnia 2022 r.;

4)  na mocy art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

5)  na mocy art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 70 zł (siedemdziesięciu) złotych oraz opłata w wysokości 500 zł (pięciuset) złotych.

Sędzia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 1273/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

L. P.

w dniu 3 czerwca 2022 roku w R. przy ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki R. o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. mając 0,53 mg/l i 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 0,47 mg/l i 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.

W dniu 3 czerwca 2022 r. w R. oskarżony L. P. spożywał od rano piwo przy pracach przy płocie. Zakończył spożycie alkoholu około godz. 20. Następnie L. P. znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny marki R. o numerze rejestracyjnym (...). Około godziny 23:55 oskarżony został wezwany przez funkcjonariuszy Policji do rutynowej kontroli stanu trzeźwości. Badanie na urządzeniu typu Drager 9510 wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości, tj. mając o godz. 0:00 - 0,53 mg/l i o godz. 0:24 - 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnie badanie powtórzono i oskarżony posiadał o godz. 0:43 - 0,47 mg/l i o godz. 0:48 - 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z uwagi na powyższe wyniki badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zatrzymano oskarżonemu prawo jazdy.

Oskarżony dopuścił się wcześniej 2 wykroczeń w ruchu drogowym. Posiada prawo jazdy od 1990 roku.

wyjaśnienia oskarżonego L. P.

k. 12-13, 42

protokoły badania stanu trzeźwości z wydrukami

k. 2, 4

świadectwa wzorcowania

k. 3, 5

notatka urzędowa

k. 1, 7

informacja K. w R. o wpisach w ewidencji kierowców

k. 9

2. Oskarżony nie był dotychczas karany.

karta karna

k. 19

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

----

----

-------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

wyjaśnienia oskarżonego L. P.

Zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądem oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że tego dnia spożywał alkohol przy naprawie płota, zakończył spożywanie piwa o godz. 20, a następnie był pewien, ze „wypocił” alkohol i prowadził pojazd. Wyjaśnienia oskarżonego korelują z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie tworząc z nim logiczny obraz zdarzenia. Sąd w całości dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, przy czym zważył, że oskarżony, mimo że przyznał się do stawianego mu zarzutu, to starał się umniejszyć swoją winę i wytłumaczyć swoje postępowanie powołując się na to, że zdziwił się, że pozostaje pod wpływem alkoholu, podczas gdy wynik badania alkomatem wykazał aż 0,53 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli około 1 promil alkoholu we krwi.

1

protokoły badania stanu trzeźwości

Dokumenty urzędowe, potwierdziły poziom alkoholu w wydychanym powietrzu u oskarżonego; brak podstaw do ich kwestionowania.

1

świadectwa wzorcowania

Dokumenty urzędowe, potwierdziły prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w dacie badania; brak podstaw do ich kwestionowania.

1

informacja z ewidencji kierowców

dane z Centralnej Ewidencji Kierowców

Dokument urzędowy, potwierdza wcześniejsze naruszenie przepisów ruchu drogowego przez oskarżonego; brak podstaw jego do kwestionowania.

1

notatka urzędowa

Na okoliczność przeprowadzenia kontroli drogowej.

2

karta karna

Dokument urzędowy, potwierdza brak wcześniejszej karalności oskarżonego; brak podstaw do jego kwestionowania.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----

-----

---------------

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Bowiem w dniu 3 czerwca 2022 roku w R. przy ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki R. o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. mając 0,53 mg/l i 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 0,47 mg/l i 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przedmiotem ochrony przepisu z art. 178a § 1 k.k. jest bezpieczeństwo ruchu lądowego, wodnego, powietrznego. Jest to przestępstwo formalne i polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, sąd miał na względzie to, iż swoim zachowaniem naruszył on jedno z istotniejszych dóbr podlegających ochronie prawnej jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Oczywistym jest, że im większy stopień nietrzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym, tym większe zagrożenie stwarza on dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, a tym samym wyższy jest stopień szkodliwości jego zachowania. W niniejszej sprawie badania oskarżonego wykazały odpowiednio: 0,53 mg/l, 0,54 mg/l, 0,47 mg/l, 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 k.k.). Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła u oskarżonego dolną granicę określającą stan nietrzeźwości i to dwukrotnie. Oskarżony prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości naruszył jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a stopień jej naruszenia jest wysoki.

Ustalając stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim fakt, że oskarżony swoim zachowaniem godził w dobro prawne o doniosłym znaczeniu, jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Ponadto na takie określenie stopnia społeczności czynu przypisanego oskarżonemu wpływ miał rodzaj naruszonych przez oskarżonego reguł ostrożności, których celem jest zminimalizowanie zagrożenia związanego z ruchem drogowym do stopnia społecznie akceptowalnego i stopień ich naruszenia. Jest bowiem oczywiste, że zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości często wywołuje tragiczne skutki w postaci wypadków powodujących śmierć i kalectwo ludzi. Zatem, oskarżony L. P. prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, zlekceważył nie tylko własne bezpieczeństwo, ale przede wszystkim bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Na zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości wpływa to, że oskarżony został poddany badaniu alkomatem w wyniku rutynowej kontroli drogowej i w godzinach nocnych. Ustalając stopień społecznej szkodliwości czynu Sąd wziął pod uwagę również wielkość stanu nietrzeźwości w organizmie oskarżonego, która wynosiła podczas pierwszego badania 0,53 mg/l, nie była to zatem wielkość zbliżona do dolnych granic.

Czyn przypisany oskarżonemu jest niewątpliwie przez niego zawiniony. Można mu przypisać winę w czasie jego popełnienia, albowiem uzasadnionym było w konkretnej sytuacji wymagać od oskarżonego zachowania zgodnego z normą prawną, a nie zachodziły jednocześnie przyczyny, które odmowę takiego zachowania uzasadniałyby. Przede wszystkim nie zwalania go z odpowiedzialności to, że sądził, iż w jego organizmie nie znajduje się już alkohol.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

----------

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

------------

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-----------------

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

L. P.

1

1

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd kierował się przede wszystkim ogólną dyrektywą wymiaru kary określoną w art. 53 k.k. mając na uwadze, że porządek i bezpieczeństwo na drogach w poważnym stopniu zależą od stosowania właściwej represji, która – przy uwzględnieniu rodzaju i wagi naruszonych zasad bezpieczeństwa ruchu i stopnia winy – powinna stanowić jeden z istotnych elementów zwalczania oraz zapobiegania tej kategorii przestępstw. Jako uczestnik ruchu drogowego naruszył podstawowy ciążący na nim obowiązek jakim jest prowadzenie pojazdów w stanie bezwzględnej trzeźwości, zagrażając bezpieczeństwu innych osób.

Mając zatem na względzie wyżej wskazane okoliczności, Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych. Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na względzie to, aby orzeczona kara nie przewyższała stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu i jednocześnie była adekwatna do stopnia jego winy, jak również, aby uwzględniała cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do oskarżonego. W ocenie Sądu, wymierzona oskarżonemu kara grzywny we wskazanym wymiarze spełni wobec niego swoje cele wskazane w ustawie karnej, jest również wystarczająca dla osiągnięcia celu w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a zwłaszcza ugruntowania w nim przekonania o konieczności respektowania norm prawnych poprzez wskazanie nieuchronności kary odpowiadającej stopniowi winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jako reakcji uprawnionych organów państwa w przypadku ich naruszenia.

Okolicznością łagodzącą przy wymiarze kary był fakt, że oskarżony nie był dotychczas karany i Sąd okoliczność tą poczytał na jego korzyść. Nadto również okolicznością działającą na korzyść był fakt, iż oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyrażając przy tym skruchę.

L. P.

2

1

Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Orzekając ten środek karny Sąd wziął pod uwagę przytoczone powyżej dyrektywy wymiaru kary zgodnie z art. 56 k.k. Zastosowanie tego środka karnego w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości jest obligatoryjne, zaś orzeczenie go na okres 3 lat jest okresem koniecznym, a jednocześnie wystarczającym, aby oskarżony zrozumiał skutki swego czynu i wysokie niebezpieczeństwo, jakie dla innych uczestników ruchu drogowego pociąga jego czyn. Oskarżony prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości stanowił realne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również dla życia i zdrowia jego uczestników.

L. P.

4

1

Na mocy art. 43a § 2 k.k. sąd orzekł obligatoryjny środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5.000 zł. Świadczenie pieniężne ma charakter wyraźnie represyjny i stanowi dla sprawcy dodatkową dolegliwość finansową zbliżoną w swym charakterze do grzywny. Środek ten pełni funkcję związaną z potrzebą kształtowania świadomości prawnej, będąc wyrazem tego, że sprawca popełniając czyn zabroniony powinien spotkać się z pewną i nieuchronną formą dolegliwości. Orzekając powyższe świadczenie w kwocie 5000 zł, sąd wziął pod uwagę sytuację majątkową i osobistą oskarżonego, ale również stopień upojenia alkoholowego oskarżonego. Środek ten wzmacniając represję karną wobec oskarżonego powinien dodatkowo motywować go do zachowania zgodnego z prawem.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

L. P.

3

2

Nadto sąd zaliczył oskarżonemu na poczet wymienionego środka karnego, na mocy art. 63 § 4 k.k., okres zatrzymania oskarżonemu prawa jazdy od dnia 3 czerwca 2022 roku, czyli od dnia elektronicznego zatrzymania prawa jazdy do dnia 2 grudnia 2022 roku, czyli do daty wydania wyroku.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Obrońca oskarżonego wnosił o warunkowe umorzenie postępowania. Zdaniem sądu instytucja warunkowego umorzenia postępowania jest instytucją, która winna być stosowana tylko w szczególnych sytuacjach i ma stanowić wyjątek, a nie regułę w reakcji wymiaru sprawiedliwości na popełnione przestępstwo. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Na pewno okolicznością przemawiającą za warunkowym umorzeniem postępowania nie może być fakt, że oskarżony wyraził skruchę i żal z powodu swojego postępowania. Gdyby tak było sąd „musiałby” warunkowo umarzać postępowanie karnego wobec każdego sprawcy, który prezentuje taką postawę, niezależnie od okoliczności popełnienia czynu i właściwości sprawcy. Sąd nie kwestionuje, że oskarżony dotychczas nie był karany, prowadził przykładny tryb życia i przez ponad 30 lat posiada prawo jazdy. Sąd miał bowiem na uwadze, że występek przypisany oskarżonemu cechuje stopień społecznej szkodliwości, który nie jest nieznaczny. Jak wskazano powyżej, godził on w cenne dobra chronione prawem jakimi są bezpieczeństwo w komunikacji oraz zdrowie i życie ludzi. Przede wszystkim stopień upojenia alkoholowego oskarżonego był wysoki, bowiem wynosił 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w pierwszym badaniu, czyli około 1 promil alkoholu we krwi. Prawie godzinę później wartość ta nadal była wysoka i wyniosła 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Oznacza to, że oskarżony musiał spożyć dużą ilość alkoholu, o czym powinien był wiedzieć, że z pewnością znajduje się pod wpływem alkoholu. Zatem w ocenie sądu oskarżony nie zasługuje na zastosowanie wobec niego instytucji warunkowego umorzenia postępowania, ponieważ nie pozwala na to wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu oraz stopień winy oskarżonego, który nie jest nie znaczny. Niewątpliwie utrata prawa jazdy utrudni oskarżonemu dalsze wykonywanie pracy w prowadzeniu restauracji. Jednak oskarżony powinien był pomyśleć o tym, zanim wsiadł za kierownicą samochodu po użyciu alkoholu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Na mocy art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 70 złotych oraz opłata w wysokości 500 złotych. Sąd po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej, majątkowej i wysokości dochodów oskarżonego uznał bowiem, że uiszczenie wskazanych kosztów postępowania nie będzie dla niego zbyt uciążliwe, ponadto jak bez wątpliwości ustalono, to sam oskarżony, swoim nagannym zachowaniem zainicjował niniejsze postępowanie karne, a tym samym opisane powyżej koszty z nim związane, które powinien ponieść.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Musiolik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Justyna Sarikaya
Data wytworzenia informacji: