Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 606/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2020-02-06

Sygn. akt III Ca 606/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Pawlik

Sędzia Sądu Okręgowego Artur Żymełka

Protokolant Monika Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa D. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 1937/17

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  oddala powództwo,

b)  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 4000 zł (cztery tysiące złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) zastępstwa procesowego,

c)  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Raciborzu kwotę 924,80 zł (dziewięćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy) z tytułu skredytowanej przez Skarb Państwa części wynagrodzenia biegłego,

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3770 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) zastępstwa procesowego.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik

Sygn. akt III Ca 606/19

UZASADNIENIE

Powód D. S. żądał zasądzenia na jego rzecz od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 39 400,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 04 2017r. oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

Uzasadniając żądanie twierdził, że zawarł z pozwaną umowę ubezpieczenia AC. Ubezpieczony przez niego pojazd został uszkodzony w następstwie czego poniósł on szkodę, która nie została mu w pełni skompensowana przez pozwaną.

Pozwana (...) Spółka Akcyjna wW. wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

Podniosła, że w pełni skompensowała szkodę powodowi.

Sąd Rejonowy w Raciborzu w wyroku z dnia 21 01 2019r. uwzględnił powództwo w całości oraz orzekł o kosztach procesu i nieuiszczonych kosztach sądowych.

W ustalonym stanie faktycznym w motywach rozstrzygnięcia przywołał regulację art. 805 k.c., § 9 ust. 1 pkt 1, § 18 ust. 1, 2 i 4, § 3 pkt 63a Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pozwanej, ustalając, że „ strony zawarły umowę ubezpieczenia na warunkach „stałej wartości pojazdu oraz niepomniejszania sumy ubezpieczenia”. Sąd Rejonowy twierdził, że „ przy wariancie stałej wartości pojazdu - § 9 ust/ 1 pkt 1 OWU pozwanej tej właśnie stałej wartości nie stosuje się jedynie do ustale-nia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej. Po ustaleniu, że zachodzi „szkoda całkowita”, wysokość należnego odszkodowania ustala się w oparciu o postano-wienia umowne, które dotyczą stałej wartości pojazdu. Pozwana powinna była profesjonalnie i ostrożnie ustalić wartość pojazdu powoda w dacie zawarcia umowy ”. Sąd Rejonowy przyjął wartość pojazdu na kwotę 329 900 zł, a uszko-dzonego pojazdu na kwotę 88 305, po czym uwzględniając wypłaconą już kwotę 196 195 zł, zasądził od pozwanej na rzecz powoda brakująca różnicę. Sąd Rejonowy ustalił stan faktyczny na podstawie dokumentów znajdujących się

w aktach sprawy oraz opinii biegłego, której dał wiarę, a której wniosków strony niekwestionowany. Sąd Rejonowy zważył, iż zasada odpowiedzialności pozwanej była bezsporna, albowiem ta przyjęła ją na siebie w momencie uznania zgłoszenia szkody powoda. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 105 § 1 w zw. z art. 108 § 1 w zw. z art. 109 § 1 i 2 k.p.c..

Orzeczenie zaskarżyła pozwana (...) Spółka Akcyjna w W. , który wniosła o „ jego zmianę i oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

Zarzuciła, że przy ferowaniu wyroku naruszono prawo procesowe i materialne, regulacje:

- art. 233 k.p.c. poprzez dowolną ocenę opinii biegłego i uznanie jej tylko w czę-ści dotyczącej zakresu uszkodzeń pojazdu z pominięciem wyliczenia wartości szkody, pomimo tego, że dano wiarę opinii biegłego i uznano ją za zupełną

i szczegółową, zgodną z zasadami logiki oraz uznano za stanowcze wyrażone

w niej wnioski,

- art. 384 § 1 k.c. w związku z § 9 i 18 OWU ubezpieczenia autocasco z dnia 28 09 2015r. nr UZ.298/2015 poprzez ich nieuwzględnienie i dowolne uznanie,

że stron umowy ubezpieczenia autocasco nie obowiązują postanowienia § 9 ust. 1 w związku z § 18 OWU, stanowiące, iż opcja (...) Wartość 100%” nie ma zastosowania, gdy zachodzi przypadek szkody całkowitej,

- art. 361 § 1 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że równowartość szkody w pojeździe powoda stanowi kwota 323.900,00zł jako wartość pojazdu zadeklarowana

we wniosku o ubezpieczenie, pomniejszona o kwotę 285.500zł, jako wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, wyłączoną nie przez powołanego biegłego lecz przez pozwanego, co narusza treść § 18 ogólnych warunków ubezpieczenia, w której stwierdza się, „że wartość szkody liczonej metodą szkody całkowitej stanowi różnica pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a wartością pojazdu po szkodzie,

- art. 353 1 k.c. w związku z § 3 pkt 90 OWU ubezpieczenia autocasco z dnia 28 09 2015r. nr UZ.298/2015 poprzez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie okoliczności, że podmioty zawierające umowę ubezpieczenia mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść i cel nie sprzeciwiały się ustawie, właściwości stosunku lub zasadom współżycia społecznego.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji trafnie zakwalifikował dochodzone roszczenia przyjmując, że maja one źródło w łączącej strony umowie ubezpieczenia autocasco a następnie prawidłowo rozpoznał sprawę.

Ustalenia faktyczne składające się na podstawę faktyczną orzeczenia nie były kwestionowane w apelacji, mają podstawę w informacjach zawartych we wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku źródłach dowodowych, których ocena jest logiczna, mieści w granicach swobodnej oceny dowodów i Sąd odwoławczy ją podziela.

Skarżąca w ramach zawartego w apelacji zarzutu naruszenia przy fero-waniu wyroku prawa procesowego w istocie kwestionuje dokonaną przez Sąd Rejonowy ocenę prawną (sposób wyliczenia szkody) oraz niezupełność podstawy faktycznej oczenia, przez co zarzut ten nie ma on wpływu na powyższą ocenę.

Z tych też względów Sąd odwoławczy ze wskazanymi poniżej modyfikacjami (uzupełnieniem podstawy faktycznej orzeczenia) przyjął za własne ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji.

Dokonana przez Sąd Rejonowy ocena prawna ustalonego stanu faktycznego w części dotyczącej odpowiedzialności pozwanej za skutki uszkodzenia samochodu pozwanego jest prawidłowa i w tym zakresie Sąd odwoławczy ją podziela i przyjmuje za własną.

Słusznie jednak apelacja zarzuca, że w sposób wadliwy ustalono wysokość poniesionej przez powoda szkody.

Jakkolwiek bowiem powód zawierając z pozwaną umowę ubezpieczenia autocasco wykupił za dodatkową opcję (...) Wartość 100%”, zgodnie z którą wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia jest stała (została w polisie określona na kwotę 323.900zł), to stosownie do przywołanych w apelacji postanowień § 9 ust. 1 pkt 1 OWU wartość ta nie ma zastosowania w przypadku ustalania czy zachodzi przypadek szkody całkowitej o którym mowa jest w § 18 ust. 1 OWU (podana wartość ma natomiast zastosowanie np. w przypadku ustalana szkody w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu - § 16 OWU –

co tłumaczy powzięte przez Sąd Rejonowy wątpliwości dotyczące zasadności podwyższenia wysokości składki ubezpieczeniowej w wariancie (...) Wartość 100%”).

Zgodnie z tymi postanowieniami „W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, wartość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu ustalonych według zasad określonych w ust. 2”, a stosownie do postanowień ust. 4 tego paragrafu „W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości z uwzględnieniem warunków umowy AC, przy czym wartość rynkowa pozostałości jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części (zespołów).

Ze sporządzonej przez biegłego K. M. w dniu 29 09 2018r. opinii wynika, że „ wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania” wynosi 263.700zł, koszty jego naprawy zamykają się kwotą 247.024,17zł, a wartość rynkowa pozostałości jest równoważna kwocie 88.305zł.

W świetle tych danych koszty naprawy samochodu powoda przekraczają 70% jego wartości (wynoszą 94%), co stosownie do postanowień § 3 pkt 63 OWU uzasadnia likwidację szkody powoda wskazaną powyżej metodą „ szkody całko-witej” i przy jej zastosowaniu powodowi należy się od pozwanej odszkodowanie w wysokości 175.395zł (263.700zł – 88.305zł).

Pozwana w przeprowadzonym przed wszczęciem postępowania postępo-waniu w niniejszej sprawie zapłaciła z tego tytułu powodowi odszkodowanie

w wysokości 196.195zł.

W następstwie tego w pełni zaspokoiła roszczenia powoda i tym samym powództwo jest nieuzasadnione.

Nie znalazło to prawidłowego odzwierciedlenia w zaskarżonym wyroku,

a to czyni apelację uzasadnioną, co przy zastosowaniu regulacji art. 386 § 1 k.p.c. prowadziło do zmiany zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa i zasą-dzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję oraz orzeczenie o nieuiszczonych kosztach sądowych.

Resumując zaskarżony wyrok jest wadliwy i dlatego apelację

jako uzasadnioną uwzględniono orzekając jak w sentencji na mocy regulacji

art. 386 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosując regulację art. 98 § 1 i 3 k.p.c., biorąc pod uwagę, że powód uległ w całości w tym postępowaniu, wobec czego powinien zwrócić pozwanej poniesione przez nią w tym postępowaniu koszty procesu, na które składają się : uiszczona opłata od apelacji w kwocie 1.970zł oraz poniesione przez nią koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.800zł.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Tomasz Pawlik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Wojtasik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek,  Sądu Okręgowego Tomasz Pawlik ,  Sądu Okręgowego Artur Żymełka
Data wytworzenia informacji: