Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 361/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z 2019-09-25

Sygnatura akt V U 361/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19 listopada 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonej D. B. wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od 11 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. i od 5 czerwca 2018 r do 22 lipca 2018 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła ubezpieczona D. B. wskazując, że nie zgadza się z decyzją. W jej ocenie są dowody wskazujące na to, że do zdarzenia doszło w dniu 11 maja 2018 r. Złożyła w kwestii wypadku obszerne wyjaśnienia, chciała stawić się ze świadkami w ZUS, przy czym usłyszała, że jest obojętne czy przyprowadzi świadków czy też nie. Zrezygnowała więc ze stawiennictwa świadków, po czym ZUS po kilku dniach wezwał ją jednak do stawiennictwa ze świadkami, gdy jeden z nich wyjechał już zagranicę. Lekarz wypełniający jej dokumentację medyczną widocznie źle zrozumiał informację o tym kiedy doszło do zdarzenia.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. wniósł o jego oddalenie.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że z dokumentacji medycznej wynika, że w dniu 11 maja 2018 r. ubezpieczona zgłosiła się do lekarza oświadczając, że tydzień temu upadając podparła się prawą dłonią i do dziś boli ona ją. Otrzymała zwolnienie lekarskie od 11 do 18 maja 2018 r. Świadek zawnioskowany przez ubezpieczoną samego zdarzenia nie widział.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach której wykonywała usługi krawieckie.

Dnia 11 maja 2018 r. około godziny 11.00 w czasie i w miejscu wykonywania działalności gospodarczej udała się do toalety, tam się poślizgnęła i chcąc uniknąć upadku prawą ręką oparła się o sedes a lewą o kubeł na odpady. Po tej sytuacji pojawił się ból w prawej ręce, ubezpieczona próbowała nadal pracować, lecz z powodu bólu było to niemożliwe , udała się więc do lekarza, któremu opisała okoliczności zdarzenia, mówiąc, że nie przyszła od razu , ten jednak w dokumentacji medycznej wskazał, że zdarzenie miało miejsce tydzień wcześniej. Przed 11 maja 2018 r. ubezpieczona nie miała żadnych dolegliwości ze strony prawej ręki.

( dowód: akta ZUS, zeznania świadka J. L. k. 22 przesłuchanie ubezpieczonej k. 23-24, opinia biegłego z zakresu ortopedii k. 28-29 ).

Ustalając w tej sprawie stan faktyczny sąd oparł się na aktach ZUS, zeznaniach świadka i przesłuchaniu ubezpieczonej Dokumentacja ZUS nie była kwestionowana przez ubezpieczoną, przesłuchanie ubezpieczonej pozostawało z nią zbieżne. Problemem pozostawała jedynie dokumentacja przesłana przez lekarza ubezpieczonej. Zwrócić należy jednak uwagę, że lekarz źle musiał odczytać słowa ubezpieczonej, która mówiła, że nie przyszła do lekarza od razu, bo minęło od zdarzenia kilka godzin, lekarz zinterpretowała to jako kilka dni. W światle zeznań świadka brak podstaw do dania wiary dokumentacji medycznej w zakresie daty upadku.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zmianami ) z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) "zasiłek chorobowy" - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) "świadczenie rehabilitacyjne" - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) "zasiłek wyrównawczy" - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) "jednorazowe odszkodowanie" - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) "jednorazowe odszkodowanie" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) "renta z tytułu niezdolności do pracy" - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) "renta szkoleniowa" - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) "renta rodzinna" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) "dodatek do renty rodzinnej" - dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Na mocy art. 8 tej ustawy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 9 zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zmianami ) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie ostatecznie wykazało, że ubezpieczona uległa wypadkowi przy pracy a konkretnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jego przyczyną zewnętrzną był upadek , nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, że uraz spowodowany był choroba samoistną.

Mając na uwadze powyższe, działając na zasadzie art. 477 14 § 2 k.p.c. i art. 6 i 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zmianami ) Sąd zmienił zaskarżoną decyzje i przyznał ubezpieczonej prawo do zasiłku chorobowego z funduszu wypadkowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od 11 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. i od 5 czerwca 2018 r do 22 lipca 2018 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Sędzia:

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować uzasadnienie w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem i aktami ZUS doręczyć pełnomocnikowi ZUS R. W.,

3.  zobowiązać ubezpieczoną do wskazania w terminie 7 dni o kserokopię jakiego protokołu jej chodzi pod rygorem pozostawienia wniosku bez biegu;

4.  kalendarz 14 dni.

B., dnia 25.09.2019 r.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Płócienniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Anna Mamorska-Kurek
Data wytworzenia informacji: