Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACo 1/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-02-28

Sygn. akt I ACo 1/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Tomasz Ślęzak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2017 r.

sprawy z wniosku wierzyciela M. P.

przeciwko dłużnikowi Klubowi Sportowemu (...) Spółce Akcyjnej w B.

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

p o s t a n a w i a :

1)  stwierdzić wykonalność wyroku (...) Sądu Polubownego (...)z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygnatura akt SP 26/16 i nadać mu klauzulę wykonalności w zakresie kwoty 19 975, 52 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 52/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego;

2)  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 488,66 (czterysta osiemdziesiąt osiem 66/100) złotych z tytułu kosztów postępowania klauzulowego.

Sygn. akt I ACo 1/17

UZASADNIENIE

Wierzyciel M. P. wniósł o stwierdzenie wykonalności poprzez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi (...) Sądu Polubownego (...) z dnia 10 sierpnia 2016 r., sygnatura akt SP 26/16 w zakresie kwoty 19 975, 52 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 100 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego, a także o zasadzenie kosztów postępowania według norm przepisanych z uwzględnieniem kosztów notarialnych poświadczenia odpisu zapisu na sąd polubowny.

Dłużnik Klub Sportowy (...) S.A. w B. w terminie wynikającym z art. 1213 § 2 nie przedstawił stanowiska w sprawie.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności (art. 1212. § 1 k.p.c.). O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis, a w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku strona może przedstawić sądowi stanowisko w sprawie (art. 1213 § 1 i 2 k.p.c.). O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej orzeka sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy. Do postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej stosuje się odpowiednio przepisy o apelacji (art. 1213 1 § 1 i 2 k.p.c.) Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi. Sąd odmawia stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, jeżeli: według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego; uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego) - art. 1214 k.p.c.

Sąd Apelacyjny stosując wymienione przepisy kodeksu postępowania cywilnego i stwierdzając spełnienie wskazanych w nich wymogów wniosku (został dołączony wyrok sądu polubownego z dnia 10 sierpnia 2016 r. i urzędowo poświadczony odpis umowy zawierającej zapis na sąd polubowny), koncentrował się na ocenie przesłanek dopuszczalności stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego z 10 sierpnia 2016 r. (wymienionych wyżej, zawartych w art. 1214 § 3 k.p.c.) i nie dopatrzył się braku tych przesłanek. Sprawa rozpoznana została w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym, zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 2016 r. (III CZP 40/16).

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w punkcie pierwszym postanowienia, o kosztach postępowania rozstrzygając w oparciu o art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800, ze zm).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Ślęzak
Data wytworzenia informacji: