Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 107/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tczewie z 2016-10-04

Sygn. akt III RC 107/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Elżbieta Cichon

Protokolant Karolina Przygocka

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Tczewie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. N.

przeciwko małoletnim J. i J. N. (1)

o obniżenie alimentów

I. oddala powództwo;

II. kosztami postępowania obciąża powoda R. N..

Sygn. akt III RC 107/16

UZASADNIENIE

R. N. domagał się obniżenia alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 września 2013r. na rzecz pozwanych J. i J. N. (2) z kwoty po 550zł miesięcznie do kwoty po 300zł na każde z dzieci płatnych do 12-go każdego miesiąca z góry na konto matki. Jednocześnie wniósł o dopuszczenie wymienionych w pozwie dowodów oraz o zasądzenie od pozwanych na jego rzecz zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, iż kwoty płacił regularnie co miesiąc na konto matki pozwanych pomimo tego przedstawicielka ustawowa wystąpiła do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji co naraziło go na szkody majątkowe, gdyż doszło do zajęcia jego wynagrodzenia za pracę oraz środków zgromadzonych na jego koncie bankowym. Wskazał, iż jest zatrudniony w (...) w G. i zarabia około 1.500-2.000zł netto po dokonaniu wszystkich potrąceń związanych z prowadzoną egzekucją. Dalej wymienił swoje miesięczne koszty utrzymania oraz podniósł, iż uległ pogorszeniu stan jego zdrowia, choruje na nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę co generuje koszty związane z leczeniem. Otrzymał także skierowanie do okulisty, w związku z koniecznością zmiany okularów czeka go wydatek około 500zł oraz skierowanie na badanie w kierunku prostaty.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych J. i J. N. (2) A. N. wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni J. N. (2) ur. (...) oraz J. N. (1) ur. (...) są synami A. N. i R. N..

(bezsporne)

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 września 2013r. w sprawie IICa 246/13 na skutek apelacji wniesionej przez R. N. od wyroku Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 25 lutego 2013r. sygn. akt IIIRC 610/12 zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 1 o tyle, że w miejsce alimentów po 700zł miesięcznie na każde z dzieci zasądził kwoty po 550zl miesięcznie na każde z dzieci tj. łącznie kwotę po 1.100zł miesięcznie.

(dowód: wyrok SO w Gdańsku - k. 88 akt IIIRC 610/12)

W dacie ustalania poprzedniej wysokości alimentów powód R. N. pracował na kolei, gdzie zarabiał około 2.600zł netto miesięcznie. Mieszkał z matką w P.. Miesięczny łączny koszt utrzymania zajmowanego przez nich mieszkania wynosił 600zł, co oznaczało, że udział powoda w kosztach mieszkaniowych wynosił około 300zł. Poza tym R. N. ponosił koszty związane z użytkowaniem dwóch telefonów i Internetu rzędu 300zł miesięcznie i opłacał swoje dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w kwocie 270zł. Spłacał kredyt zaciągnięty w kwocie 6.000zł na zakup wyprawek szkolnych dla synów (kwotę 1200 złotych), a resztę wpłacił na fundusz inwestycyjny. Powód, poza małoletnimi J. i J., nie miał nikogo na swoim utrzymaniu.

(dowód: zeznania pozwanego - k. 27-28 akt IIIRC 610/14, informacja o czynszu - k. 22-23 akt IIIRC 610/14)

W dacie wydania wyroku z dnia 12 września 2013r. małoletni J. i J. N. (1) zamieszkiwali z matką i babcią w T.. Udział w całościowych kosztach utrzymania mieszkania przypadający na małoletnich wynosił po około 150zł miesięcznie.

W skład pozostałych kosztów utrzymania pozwanych wchodziło: wyżywienie - 300zł miesięcznie, odzież i obuwie - 150zł miesięcznie, środki czystości - 50zł miesięcznie, wydatki związane ze wyprawką szkolną, opłatami szkolnymi, wyjazdami szkolnymi, bieżącymi zakupami przyborów szkolnych - około 150zł miesięcznie, koszty kursu języka angielskiego - około 150 złotych oraz inne wydatki tj. na leki, meble, pościele, także na gry, zabawki czy gazety i książki - około 150zł miesięcznie. Poprzednio łączny miesięczny koszt utrzymania każdego z małoletnich pozwanych wynosił po około 1100 złotych miesięcznie.

(dowód: zeznania przedstawicielki ustawowej powodów - k. 26v-28 akt IIIRC 610/12, zeznania pozwanego - k. 27-28 akt IIIRC 610/12, faktury - k. 17, 18, 19, 20 akt IIIRC 610/12, informacja o czynszu - k. 21 akt IIIRC 610/12, cennik szkoły językowej - k. 16 akt IIIRC 610/12)

W tamtym czasie matka pozwanych pracowała w spółce (...), gdzie zarabiała ponad 2.000zł netto miesięcznie. Była zdrowa i nie posiadała, poza J. i J., innych małoletnich dzieci na utrzymaniu.

(dowód: zeznania przedstawicielki ustawowej powodów - k. 26v-28 akt IIIRC 610/12, karta wynagrodzeń - k. 15 akt IIIRC 610/12)

Powód w dalszym ciągu zatrudniony jest w (...) S.A. Zakład (...) w G. na stanowisku starszego specjalisty automatyka sterowania ruchem kolejowym. W 2015r. z wykonywanej pracy osiągnął dochód w łącznej wysokości 50.654,71zł, przy czym z wynagrodzenia tego potrącono mu łącznie kwotę 30.289,00zł. Po potrąceniach - pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz po wyegzekwowaniu alimentów na rzecz pozwanych w łącznej wysokości 1.100zł oraz kosztów komorniczych w kwocie około 80zł - powód na konto otrzymuje kwotę 1.500zł, którą ma do swojej dyspozycji. Powód w ostatnim czasie otrzymał podwyżkę w pracy.

Powód zamieszkuje w tym samym mieszkaniu co poprzednio. Dnia 21.09.2015r. wieku 89 lat zmarła jego matka. Właścicielami zajmowanego przez niego mieszkania są powód oraz jego brat i siostra, przy czym postępowanie spadkowe po matce powoda nie zostało jeszcze przeprowadzone. Co drugi dzień w mieszkaniu powoda przebywa jego partnerka M. K., która również u niego nocuje. Partnerka powoda partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania w kwocie 300zł miesięcznie. Oprócz tego kupuje żywność. W skład miesięcznych opłat mieszkaniowych obciążających mieszkanie zajmowane przez powoda wchodzą: czynsz w kwocie 493,13zł, energia elektryczna - 53zł, gaz - 50zł, ubezpieczenie mieszkania - 20zł, telewizja - 60zł oraz telefon stacjonarny i Internet - 80zł. Powód za telefon komórkowy płaci 80zł miesięcznie.

Miesięczny koszt utrzymania powoda - poza opłatami mieszkaniowymi - jest taki sam jak w chwili orzekania o alimentach na rzecz małoletnich pozwanych. I tak, na wyżywienie wydaje 465zł, na artykuły chemiczne - 40zł, a na lekarstwa - 70zł. Dodatkowo za ubezpieczenie na życie płaci 219zł, za ubezpieczenie mieszkania 209zl rocznie, za ubezpieczenie altanki - 160zł rocznie, natomiast opłaty działkowe, nasiona i nawozy stanowią wydatek rzędu 480zł rocznie.

Powód posiada działkę w S. o powierzchni 7 arów. Nie jest ona zabudowana.

R. N. choruje na nadciśnienie tętnicze, prostatę oraz cukrzycę, przy czym schorzenia te miał już w chwili poprzedniego orzekania o alimentach.

Małoletni pozwani spędzają u ojca co drugi weekend - od piątku do niedzieli. Koszt utrzymania małoletnich w czasie weekendu wynosi około 50zł.

Powód robi pozwanym prezenty na święta i urodziny. Wykupił dla siebie i dla małoletnich pozwanych ulgę przejazdową, za co płaci ok. 10zł miesięcznie.

(dowód: zeznania powoda - k. 71v i k. 136v-137, zeznania przedstawicielki ustawowej pozwanych - k. 72v, i k. 137-137v, zeznania świadka M. K. - k. 107v-108v, zeznania świadka I. S. - k. 136, odpis aktu zgonu - k. 8, karta wynagrodzeń - k. 9-9v, powiadomienie - k. 10, 110, 135, faktury - k. 11-15, 18-21, 50-51, 111, zaświadczenia lekarskie - k. 17, 112, spis kosztów utrzymania - k. 37, dowód wpłaty - k. 47, polisy - k. 48-49)

Obecnie małoletni J. N. (1) ma 14 lat i uczęszcza do Gimnazjum o kierunku informatycznym. Małoletni J. N. (2) natomiast ma 11 lat i chodzi do Szkoły Podstawowej. Pozwani zamieszkują z matką oraz z jej partnerem. W skład miesięcznych kosztów utrzymania każdego z powodów wchodzą: wyżywienie - 450zł, obuwie - 100zł, odzież - 200zł, środki czystości - 50zł, kieszonkowe - 40zł. Wyprawka szkolna każdego z pozwanych wyniosła 700zł.

Małoletni J. jest zdrowy, chodzi na basen, co kosztuje 10zł miesięcznie. Natomiast małoletni J. jest astmatykiem i alergikiem. Przyjmuje stałe leki oraz wymaga stosowania inhalacji, co miesięcznie stanowi wydatek około 50zł. W okresie zimowym J. na zajęcia na lodowisku, przy czym koszty wypożyczenia łyżew wynosi 2.50zł.

(dowód: zeznania przedstawicieli ustawowej - k. 72 i k. 137-137v)

Przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych A. N. w dalszym ciągu zatrudniona jest w spółce (...). W 2015r. osiągnęła dochód w wysokości 46.970,69zł, przy czym z wynagrodzenia tego potrącono jej łączną kwotę 22.344,18zł. Obecnie pracuje w G.. Spłaca pożyczkę zaciągniętą na kupno mieszkania w wysokości 15.000zł z miesięczną ratą w wysokości 270zł oraz w wysokości 100.000zł z miesięczną ratą 1.015zł-1.018zł. Mieszkanie to stanowi jej współwłasność z partnerem. W skład miesięcznych kosztów utrzymania zajmowanego przez nią, małoletnich pozwanych oraz jej partnera mieszkania wchodzą: czynsz - 360zł, energia elektryczna - 120zł-130zł, Internet i telewizja - 92zł. Do tego dochodzi koszt ogrzewania gazowego. Matka małoletnich za swój telefon płaci 69zł miesięcznie, a za ubezpieczenie mieszkania zapłaciła 152zł.

W/w od 2008r. choruje na kręgosłup. Jest w trakcie robienia kursu prawa jazdy, za kurs zapłaciła 1.400zł. Przeznaczyła na niego pieniądze z tzw. jubileuszówki za 30-lecie pracy. Wykupiła uprawnienia kolejowe, aby dojeżdżać do pracy w G.. Za ulgę przejazdową i podatek płaci 80zł. Pobiera świadczenie z programu 500+.

(...) przedstawicielki ustawowej pracuje.

(dowód: zeznania przedstawicieli ustawowej - k. 72-72v i k. 137-137v, karta wynagrodzeń - k. 58-58v, opinia - k. 134, zawiadomienie o zmianie opłat - k. 59, faktury- k. 60, 67-70, zaświadczenie lekarskie - k. 55, skierowanie - k. 56, dowody opłat - k. 118-132, polisa - k. 133)

Komornik sądowy prowadzi egzekucję alimentów od powoda R. N. na rzecz małoletnich J. i J. N. (2).

(dowód: zeznania powoda - k. 71v i k.136v-137, zeznania przedstawicielki ustawowej - k. 137)

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego w postaci dokumentów zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach IIIRC 610/12 Sądu Rejonowego w Tczewie, z których przeprowadzono dowód, a także na podstawie zeznań powoda R. N. i przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych A. N. oraz świadków M. K. i I. S..

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda co do jego aktualnej sytuacji majątkowej, a w szczególności co do faktu, iż w dalszym ciągu jest zatrudniony jest w (...) S.A. Zakład (...) w G., że zajmuje to samo mieszkanie co w momencie ostatniego orzekania o alimentach, że w co drugi dzień w jego mieszkaniu przebywa jego partnerka M. K., że dnia 21 września 2015r. zmarła jego matka, odnośnie wysokości kosztów jego utrzymania, w tym wysokości ponoszonych przez niego opłat mieszkaniowych, co do tego, że w dalszym ciągu choruje na nadciśnienie tętnicze, prostatę oraz cukrzycę, jak również co do tego, że utrzymuje regularny kontakt z małoletnimi pozwanymi. Zeznania te są jasne i logiczne oraz nie były kwestionowane przez stronę pozwaną, a nadto znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. I tak, wysokość osiąganego wynagrodzenia przez powoda potwierdza przedłożona przez niego karta wynagrodzeń (k. 9-9v), fakt, iż zmarła jego matka - odpis aktu zgonu (k. 8), miesięczne koszty jego utrzymania w tym wysokość opłat mieszkaniowych potwierdzają przedłożone: powiadomienia ze spółdzielni (k. 10, 110, 135), faktury (k. 11-15, 18-21, 50-51, 111), dowód wpłaty (k. 47) jak również polisy (k. 48-49). a stan jego zdrowia potwierdzają przedłożone zaświadczenia lekarskie (k. 17 i 112). Natomiast fakt, iż powód utrzymuje stały kontakt z małoletnimi pozwanymi oraz, że w co drugi dzień w jego mieszkaniu przebywa jego partnerka potwierdziły przesłuchane w charakterze świadków M. K. i I. S., którym Sąd - o czym będzie mowa poniżej - dał wiarę w całości. Sąd do miesięcznych kosztów utrzymania powoda nie zaliczył kosztów związanych z wakacjami małoletnich oraz feriami zimowymi, które wymienił w spisie swojego utrzymania, albowiem w żaden sposób nie wykazał, że je ponosi.

Na wiarę nie zasługują natomiast zeznania powoda dotyczące tego, że jego partnerka nie partycypuje w kosztach utrzymania zajmowanego przez niego oraz w co drugi dzień również przez nią mieszkania, albowiem twierdzenia te nie znajdują żadnego poparcia w zgromadzonym materiale, jest wręcz przeciwnie M. K. podczas przesłuchania w charakterze świadka wprost zeznała: "Dokładam jakieś 300zł w miesiącu jako koszty mieszkaniowe. Oprócz tego kupuję żywność.". Sąd nie znalazł żadnych powodów dla których M. K. miałaby zeznawać niezgodnie z tym co ma miejsce w rzeczywistości, dodatkowo sam powód w żadnym momencie nie kwestionował jej zeznań. Z uwagi na to, że zeznania M. K. nie były kwestionowane przez żadną ze stron Sąd dał im wiarę również w pozostałym zakresie.

Odnośnie zeznań świadka I. S. wskazać należy, iż Sąd dał im wiarę w całości, jednakże nie miały one większe znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem dotyczyły jedynie częstotliwości spotkań i sprawowania opieki przez powoda nad małoletnimi pozwanymi w czasie kontaktów.

Na marginesie wspomnieć należy, iż fakt, że powód robi małoletnim synom prezenty, nie ma większego wpływu na obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich, wskazuje jedynie na to, że sytuacja finansowa powoda pozwala mu przekazywać na ich rzecz dodatkowe sumy. Poza tym dziecko wymaga stałego finansowania, a prezenty z natury swej rzeczy nie mają charakteru systematycznego i regularnego.

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych J. i J. N. (1) A. N. odnośnie jej sytuacji finansowej, tego, że w dalszym ciągu zatrudniona jest w spółce (...), co wysokości ponoszonych przez nią opłat mieszkaniowych, co do tego, że mieszka z pozwanymi oraz z partnerem, który pracuje, co do tego, że robi kurs prawa jazdy, który opłaciła z tzw. jubileszówki i w zakresie jej stanu zdrowia, albowiem zeznania te są jasne i logiczne, a ponadto w przeważającej części znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. I tak, wysokość dochodu z wykonywanej pracy potwierdza przedłożona karta wynagrodzeń (k. 58-58v), wysokość opłat mieszkaniowych potwierdzają: zawiadomienie o zmianie opłat (k. 59), faktury (k. 60, 67-70), dowody opłat (k. 118-132) i polisa (k. 133), natomiast stan zdrowia przedstawicielki ustawowej potwierdza zaświadczenie lekarskie (k. 55).

Przy ustalaniu aktualnych kosztów utrzymania małoletnich pozwanych Sąd wziął pod uwagę koszty przedstawione przez ich matkę A. N. w trakcie przesłuchania. Kwoty bowiem wskazane przez przedstawicielkę ustawową jako przeznaczane na utrzymanie małoletnich powodów w zakresie wydatków na wyżywienie, obuwie, odzież, środki czystości, kieszonkowe, wydatki szkole oraz związane z uczęszczaniem J. na basen i wydatki na leczenie J. nie zostały w żaden sposób wygórowane i mieszczą się w życiowo uzasadnionych normach oraz uwzględniają potrzeby osób w wieku J. i J. i aktualne ceny podstawowych produktów codziennego użytku. Poza tym sam pozwany nie kwestionował twierdzeń przedstawicielki ustawowej w zakresie kosztów utrzymania małoletnich pozwanych, wskazanych przez ich matkę w trakcie przesłuchania. Jednocześnie Sąd nie uznał, że koszty utrzymania małoletnich pozwanych przedstawiają się tak jak w złożonym przez przedstawicielkę ustawową zestawieniu kosztów utrzymania (k. 54), gdzie je określiła na kwotę 1.521zł miesięcznie w przypadku małoletniego J. i na kwotę 1.513zł miesięcznie w przypadku małoletniego J.. W ocenie Sądu w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego oraz w kontekście przeprowadzonych w sprawie dowodów koszty wskazane w tym zestawieniu zostały zawyżone w stosunku do możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców małoletnich, które w dużej mierze wyznaczają poziom życia pozwanych. Poza tym powód kwestionował większość kosztów przedstawionych w tym zestawieniu, natomiast przedstawicielka ustawowa nie odniosła się do twierdzeń powoda w tym zakresie, w związku z czym Sąd ustalając wysokość kosztów utrzymania małoletnich pozwanych nie mógł się na nim oprzeć.

Sąd uznał za w pełni wiarygodne dokumenty, z których przeprowadził dowód, gdyż ich autentyczność i prawdziwość nie budziła wątpliwości. Dokumenty te zostały zgromadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także mają charakter kompletny. Wiarygodność tych dokumentów nie była w toku postępowania kwestionowana przez żadną ze stron.

Materialno-prawną podstawą powództwa o obniżenie alimentów jest art. 138 kro, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Z przepisu tego wynika, że uprawniony może domagać się ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości alimentów wyłącznie wówczas, gdy nastąpiła zmiana stosunków, czy to w sferze usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, czy też w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. To bowiem od tych dwóch przesłanek na mocy art. 135 § 1 kro uzależniony jest zakres obowiązku alimentacyjnego, przy czym ingerencja w istnienie obowiązku oraz wysokość alimentów uzasadnia jedynie taka zmiana okoliczności, która ma charakter trwały i dotyczy okoliczności istotnych.

Jednocześnie zgodnie z treścią przepisu art. 133§1 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przenosząc powyższe wywody na realia niniejszej sprawy w pierwszej kolejności wskazać należy, iż poza sporem pozostaje, iż małoletni pozwani nie posiada majątku, z którego uzyskiwaliby dochód, a także nie mają możliwości samodzielnego utrzymania się.

W związku z powyższym, oceniając zasadność powództwa Sąd miał przede wszystkim na uwadze sytuację majątkową powoda jak i rozmiar uzasadnionych potrzeb małoletnich pozwanych, a w szczególności zmiany tychże okoliczności na przestrzeni ostatnich trzech lat tj. od czasu ustalenia alimentów na rzecz małoletnich pozwanych w wysokości po 550zł miesięcznie na każdego z nich co zostało ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdański w dniu 12 września 2013r. do chwili obecnej. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi. Można więc powiedzieć, że postępowanie dowodowe ma charakter porównawczy tego co było podstawą ustalenia alimentów w sprawie poprzedniej, z tym co jest w sprawie wytoczonej na podstawie art. 138 kro. Przedmiotem postępowania dowodowego jest zatem zmiana okoliczności (stosunków) zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego.

W ocenie Sądu, w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich pozwanych nie nastąpiły takie zmiany, które uzasadniałyby obniżenie wysokości alimentów. Alimenty na rzecz małoletnich J. N. (1) i J. N. (2) zostały poprzednio ustalone w we wrześniu 2013r. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego wynosił wówczas po około 1.100 złotych miesięcznie - w tym zakresie Sąd kierował się materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach IIIRC 610/12 Sądu Rejonowego w Tczewie, a także ustaleniami poczynionymi przez Sąd w tamtym postępowaniu. W chwili obecnej, jak ustalono, koszt utrzymania każdego z małoletnich pozwanych jest bardzo zbliżony do poprzedniego i w jego skład wchodzą: wyżywienie - 450zł, obuwie - 100zł, odzież - 200zł, środki czystości - 50zł, kieszonkowe - 40zł. Do tego dochodzą koszty związane z uczęszczaniem małoletnich do szkoły, z uczęszczaniem małoletniego J. na basen, z leczeniem małoletniego J., oraz udział każdego z nich w opłatach mieszkaniowych.

Sytuacja życiowa matki pozwanych A. N. również nie uległa większej zmianie, w dalszym ciągu zatrudniona jest w jest w spółce (...), gdzie otrzymuje wynagrodzenie tylko w nieznacznie wyższej wysokości niż poprzednio. W pozostałym zakresie jej sytuacja jest taka sama jak poprzednio.

Odnośnie możliwości zarobkowych i majątkowych powoda należy wskazać, iż w chwili obecnej w dalszym ciągu zatrudniony jest on w (...) S.A. Zakład (...) w G. na stanowisku starszego specjalisty automatyka sterowania ruchem kolejowym. W 2015r. z wykonywanej pracy osiągnął dochód w łącznej wysokości 50.654,71zł, co oznacza, iż jego miesięczny dochód wynosi 4.221zł. Dochód powoda z wykonywanej pracy w ostatnich trzech latach wzrósł co pozwany sam przyznał. Obecnie z wynagrodzenia powoda prowadzona jest egzekucja alimentów oraz ściągane są należności do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Sytuacja mieszkaniowa powoda w ostatnim czasie nie zmieniła się, nadal zajmuje on ten sam lokal co poprzednio.

Żadnej zmianie nie uległa również sytuacji zdrowotna powoda, albowiem już w dacie poprzednio ustalanej wysokości alimentów chorował on na nadciśnienie tętnicze, prostatę oraz cukrzycę. Poza tym jeżeli nawet przyjąć, że stan zdrowia powoda w ostatnim czasie uległ nieznacznemu pogorszeniu, co jest związane z naturalnym procesem starzenia każdego człowieka, to i tak nie pogorszył się on na tyle by mieć wpływ na jego możliwości zarobkowe. Innymi słowy powód w żaden sposób nie udowodnił, ani nawet nie uprawdopodobnił, że jego aktualny stan zdrowia w jakikolwiek sposób wpływa na jego możliwości zarobkowe.

Jedyna zmiana jaka nastąpiła w sytuacji powoda to taka, że poprzednio zamieszkiwał on z matką, która partycypowała w kosztach mieszkaniowych, co skończyło się wraz z jej śmiercią tj. z dniem 21 września 2015r. Jednakże o ile w kosztach utrzymania mieszkania powoda z oczywistych względów nie uczestniczy już jego matka o tyle obecnie w kosztach tych uczestniczy partnerka powoda M. K., która przebywa u niego w co drugi dzień włącznie z noclegiem i partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania, przekazując na ten cel 300zł miesięcznie. Dodatkowo kupuje ona żywność. Zatem argument powoda za obniżeniem alimentów sprowadzający się do tego, że wcześniej opłaty mieszkaniowe płacił wspólnie z matką i po jej śmierci pogorszyła się jego sytuacja w tym zakresie jest całkowicie nietrafiony. Faktycznie poprzednio w opłatach mieszkaniowych partycypowała matka powoda, ale obecnie również nie uiszcza on ich samodzielnie, albowiem uczestniczy w nich jego partnerka.

Odnośnie argumentu powoda dotyczącego tego, że z momentem wszczęcia egzekucji komorniczej, a co za tym idzie koniecznością ponoszenia przez niego kosztów komorniczych pogorszyła się jego sytuacja finansowa, wskazać należy, iż egzekucja komornicza jest jednym ze sposób wyegzekwowania należności z którego mogła i skorzystała przedstawicielka ustawowa, przy czym koszty te nie mogą mieć wpływu na wysokość obowiązku alimentacyjnego.

Podsumowując, pozwanemu po potrąceniu alimentów na rzecz małoletnich J. i J. N. (2) oraz pożyczki zaciągniętej w kasie zapomogowo-pożyczkowej na jego wyłączne utrzymanie pozostaje kwota co najmniej 1.500zł miesięcznie, przy czym kwota ta w zupełności wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z jego utrzymaniem. Zestawienie kosztów utrzymania powoda z jego niezbędnymi wydatkami utwierdza w przekonaniu, że dochód powoda w dalszym ciągu w zupełności wystarcza na uiszczanie alimentów na rzecz synów w wysokości po 550zł miesięcznie, która to kwota stanowi tylko około 50% usprawiedliwionych kosztów utrzymania każdego z małoletnich. W pozostałym zakresie tj. również w 50% obowiązek utrzymania małoletnich powodów spoczywa na matce małoletnich, która bezsprzeczne swój obowiązek alimentacyjny wobec synów spełnia również poprzez ich codzienną opiekę i wychowanie. W myśl art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Z poczynionych ustaleń wynika, iż pozwany jedynie w co drugi weekend kontaktuje się z synami, co oznacza, że ma nieporównywalnie mniejszy udział w ich wychowaniu i opiece niż ich matka, z którą zamieszkują na co dzień. Wskazać należy, iż obowiązek rodziców ponoszenia ciężarów utrzymania i wychowania dziecka jest niezależny od tego, gdzie znajduje się dziecko. Jeśli rodzice nie mieszkają razem i dziecko mieszka u jednego z rodziców, pozostając pod jego faktycznym "kierownictwem", nie zwalnia to drugiego z rodziców od udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Co więcej, udział takiego rodzica (w tym przypadku powoda) w finansowaniu kosztów utrzymania dziecka powinien nawet być wyższy, niż tego z rodziców, na którym dodatkowo spoczywa ciężar wychowania małoletniego.

Reasumując, w ocenie Sądu w chwili obecnej brak jest podstaw do obniżenia świadczeń alimentacyjnych do których zobowiązany jest R. N. na rzecz małoletnich J. N. (1) i J. N. (2) bowiem: Po pierwsze, małoletni pozwani nie posiadają możliwości zarobkowych pozwalających na samodzielne utrzymanie się. Po drugie, koszty utrzymania małoletnich pozwanych nie zmalały od czasu ostatniego orzeczenia o wysokości alimentów - nawet sam powód nie podnosił, że koszty utrzymania pozwanych w jakikolwiek sposób zmniejszyły się. Po trzecie, powód w dalszym ciągu posiada możliwości majątkowe i zarobkowe by łożyć na rzecz pozwanych alimenty w dotychczasowej wysokości. Po czwarte, w świetle powyższych okoliczności brak jest podstaw do przerzucenia obowiązku alimentacyjnego na matkę małoletnich, w sytuacji gdy matka małoletnich, poza tym iż dostarcza im środków utrzymania i wychowania, swój obowiązek alimentacyjny spełnia również poprzez codzienną opiekę i wychowanie dziecka.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd na mocy art. 136 kro w zw. z art. 135 § 1 kro a contrario w zw. z art. 133 kro orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku.

W związku z tym, że R. N. przegrał proces, został obciążony jego kosztami, o czym orzeczono na podstawie art. 98 kpc w punkcie pkt. II wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kaczor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Cichon
Data wytworzenia informacji: