Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 138/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Mogilnie z 2022-04-20

Sygn. akt III RC 138/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Mogilnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek- Lisiecka

Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Bujak

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2022r. sprawy

z powództwa mał. W. D. (1)

przeciwko M. D.

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa rentę alimentacyjną orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 09.02.2017r. w sprawie III RC 106/16 należną od pozwanego M. D. na rzecz małoletniego powoda W. D. (1) z kwoty 450 (czterysta pięćdziesiąt 00/100) zł miesięcznie do kwoty 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) miesięcznie płatne z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie z którejkolwiek z rat począwszy od 25 listopada 2021r. do rąk matki małoletniego powoda K. K.,

2.  w pozostałej części powództwo oddala,

3.  wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

4.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 248,00 (dwieście czterdzieści osiem 00/100) złotych tytułem opłaty od uiszczenia której zwolniona była strona powodowa.,

5.  znosi wzajemnie koszty postępowania pomiędzy stronami.

Sygn. akt III RC 138/21

UZASADNIENIE

Małoletni powód W. D. (1), reprezentowany przez matkę K. K. wniósł do Sądu Rejonowego w Mogilnie pozew przeciwko swojemu ojcu M. D. o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 09.02.2017 r. sygn. akt III RC 106/16 z kwoty 450 zł miesięcznie do kwoty 850 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że od 2017 r. wzrosły potrzeby małoletniego. Od września małoletni rozpoczął edukację w zerówce. Powód cierpi na spektrum autyzmu i zespół (...). Wymaga stałej opieki rodzica oraz opieki lekarskiej.

Pozwany M. D. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Wskazał, iż strona powodowa nie wykazała, iż obecnie potrzeby małoletniego kształtują się na poziomie 1700 zł miesięcznie. Pozwany pracuje jako kierowca zarabia najniższą pensje krajową. W listopadzie 2021 r. przyszło na świat jego kolejne dziecko.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni powód W. D. (2) urodził się (...) Jest synem K. K. i M. D.. Mieszka z matką. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 09.02.2017 r. sygn.. akt III RC 106/16 zasądzono od pozwanego na rzecz małoletniego rentę alimentacyjną w wysokości 450 zł miesięcznie.

Dowód: wyroku Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 09.02.2017 r. k. 27

Małoletni mieszka z K. K. oraz jej matką oraz dwojgiem rodzeństwa. Obecnie uczęszcza są (...) Ośrodka Szkolno - (...) w S.. Małoletni cierpi na zespół (...). Jest pod opieka specjalistów – psychiatry, neurologa. Wizyty odbywają się raz na pół roku. Koszt wizyty u psychiatry to 200 zł. Matka małoletniego nie pracuje. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2119 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215 zł miesięcznie. Opłata do wspólnoty mieszkaniowej wynosi 250 zł miesięcznie, rachunek za prąd wynosi 400 zł za dwa miesiące, opłata za wodę 80 zł miesięcznie. opłata za śmieci 16 złotych. Zakup opału generuje koszty w wysokości około 9.000 zł rocznie. Małoletni pozostaje na lekkostrawnej diecie, nie może jest słodyczy. Powinien spożywać duże ilości owoców i warzyw. Jego matka na jedzenie wydaje około 500 zł miesięcznie. Na leki matka małoletniego wydaje około 200 zł miesięcznie. Opłata za przedszkole wynosi 140 zł miesięcznie. Zakup zabawek generuje koszt około 100 zł miesięcznie, zakup środków czystości i kosmetyków kosztuje 100 zł miesięcznie. Na odzież dla małoletniego matka wydaje około 200 zł miesięcznie.

Dowód: skierowanie do poradni specjalistycznej k. 7, dokumentacja medyczna k. 8 – 19, informacja o wynikach badania w Poradni P. – Pedagogicznej k. 20 – 22, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Jeziorach W. k. 71

Pozwany M. D. pracuje jako kierowca, zarabia 3100 zł miesięcznie brutto. W 2017 r. pozwany pracował za granicą. Zarabiał około 5000 zł miesięcznie. Obecnie pozwany mieszka z matką. W dniu (...) urodził się drugi syn pozwanego – A.. Na jego utrzymanie pozwany przekazuje około 500 zł miesięcznie. Pozwany M. D. w dniu 19.11.2021 r. zawarł umowę pożyczki na kwotę 36.000 zł na remont pokoju małoletniego A. oraz zakup wyprawki.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach k. 36, potwierdzenie transakcji k. 37 – 39, odpis aktu urodzenia k. 40, umowa pożyczki k. 41 - 49

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał za wiarygodne zeznania matki powoda K. K. na okoliczności związane z sytuacją zdrowotną, materialną oraz potrzebami małoletniego za wyjątkiem zeznań dotyczących kosztów zakupu opału oraz jedzenia dla syna. Zdaniem Sądu kwoty te są zbyt wysokie. Zasady doświadczenia życiowego i logiki wskazują, iż uzasadnione wydatki na wyżywienie dziecka w wieku 7 lat, który pozostaje na specjalnej niskokalorycznej diecie kształtują się na poziomie około 500 zł miesięcznie. Odnosząc się do kosztów ogrzewania należy zauważyć, iż roku około 5 miesięcy jest czasem poza sezonem grzewczym. Wskazana kwota 15.000 zł rocznie generowałaby koszty comiesięczne ogrzewania na poziomie 1250 zł. W ocenie Sądu przy obecnych cenach opału roczna kwota przeznaczona na ogrzewanie mieszkania o powierzchni ponad 70 m 2 nie przekracza 9 000 zł czyli około 1100 zł miesięcznie ale tylko w okresie grzewczym. W pozostałym zakresie zeznania matki powódki Sad uznał za logiczne i spójnie. Znajdują pełne potwierdzenie w przedłożonych dokumentach oraz zasadach doświadczenia życiowego.

W ocenie Sądu zeznania pozwanego M. D. należy uznać za wiarygodne, zwłaszcza w części dotyczącej jego sytuacji materialnej, rodzinnej. Zeznania pozwanego są rzetelne, znajdują potwierdzenie w załączonych dokumentach. Sąd dokonał jednak odmiennej niż pozwany oceny jego możliwości finansowych. Kwestia ta zostanie szczegółowo opisana w dalszej części uzasadnienia.

Sąd uznał za całkowicie wiarygodne dowody z dokumentów ujawnionych w toku postępowania albowiem brak jest jakichkolwiek powodów do przypuszczeń, iż ich treść nie jest zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie ma także żadnych podstaw do podejrzeń, co do ich autentyczności.

Podstawę prawną rozpoznania powództwa złożonego w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro.

Powołany przepis art. 138 kro stanowi, że w razie zmiany stosunków strony mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do alimentacji albo istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb strony uprawnionej do alimentacji, wskutek czego ustalony uprzednio zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast dalszy powołany przepis art. 135 § 1 kro stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz zarobkowe i majątkowe możliwości strony zobowiązanej do alimentacji. W sprawach o alimenty Sąd ma więc obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez osoby zobowiązane.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie strona powodowa wykazała zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb powoda W. D. (1) - a co się z tym wiąże- konieczność podwyższenia zasądzonej na jego rzecz renty alimentacyjnej. W chwili zasądzenia alimentów małoletni miał niespełna 2 lata. Obecnie powód jest dzieckiem w wieku 7 lat. Uczęszcza do przedszkola. Jego potrzeby przez ponad 5 lat wzrosły. Miesięczne stałe koszty utrzymania małoletniego to kwota 1412 zł miesięcznie (opłata za prąd przypadająca na powoda to kwota około 40 zł miesięcznie, opłata za wodę 16 zł miesięcznie, opłata za ogrzewanie 150 zł, wywóz śmieci 16 zł, zakup żywności około 500 zł miesięcznie, opłata za przedszkole 140 zł, zakup odzieży około 200 zł miesięcznie, zakup środków czystości i kosmetyków około 100zł miesięcznie, zakup leków 200 zł miesięcznie, opłata do wspólnoty mieszkaniowej 50 zł). Wskazane koszty utrzymania małoletnie są adekwatne do jego potrzeb wiekowych oraz stanu zdrowia oraz znajdują potwierdzenie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż pozwany winien partycypować w kosztach utrzymania syna w wysokości 700 zł miesięcznie. Żądana przez stronę powodową kwota 850 zł miesięcznie jest zbyt wygórowana i nie znajduje potwierdzenia w potrzebach dziecka.

Jednocześnie Sąd uznał, iż sytuacja zarobkowa pozwanego pozwala na ponoszenie obowiązku alimentacyjnego w kwocie 700 zł miesięcznie. Pozwany zarabia około 3100 zł brutto miesięcznie. Obecnie pracuje jako kierowca. Wcześniej pracował za granicą, zarabiał około 5000 zł miesięcznie. Posiada na utrzymaniu jeszcze kilkumiesięcznego syna A.. Przekazuje na jego utrzymanie około 500 zł miesięcznie. Małoletni jest zdrowy. Ponadto pozwany na zakup wyprawki dla nowonarodzonego syna oraz wyremontowanie jego pokoju zaciągnął kredyt w wysokości 36 000 zł. Zauważyć należy, iż pozwany winien dążyć do tego by stopa życiowa jego dzieci była równia. Tymczasem pozwany obecnie przekazuje na utrzymanie małoletniego powoda jedynie kwotę 450 zł alimentów. Nie partycypował w kosztach remontu jego pokoju. Małoletni A. ma dopiero kilka miesięcy, jest dzieckiem zdrowym. Na jego utrzymania pozwany przekazuje kwotę 500 zł. Tymczasem powód wymaga stałej opieki lekarskiej, jest rehabilitowany. Koszty utrzymania dziecka w wieku 7 lat, ze spektrum autyzmu z pewnością są wyższe niż koszty utrzymania zdrowego noworodka.

Sąd zwrócił jednocześnie uwagę, iż pozwany zarabia najniższą pensję krajową. Pozwany twierdzi, iż nie może podjąć prac dorywczych bo jako kierowca musi być „dyspozycyjny”. Jednocześnie z jego zeznań nie wynika by podejmował czynności mające na celu znalezienie lepiej płatnej pracy, tym bardziej, iż M. D. z wykształcenia jest informatykiem. Zasady doświadczenia życiowego i logiki wskazują, iż obecna sytuacja na rynku pracy umożliwiłaby pozwanemu znalezienie lepiej płatnej pracy a z pewnością pracy, która nie wymagałaby pełnej „dyspozycyjności” co umożliwiłoby mu ewentualnie podjęcie prac dorywczych, również jako informatyk.

Uwzględniając powyższe Sąd uznał roszczenie małoletniej powoda o podwyższenie renty alimentacyjnej jako słuszne co do zasady. Zważywszy na uzasadnione potrzeby małoletniego oraz możliwości finansowe pozwanego Sąd uznał, że pozwany winien ponosić koszty utrzymania syna w wysokości 700 zł miesięcznie i w punkcie pierwszym wyroku podwyższył rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 09.02.2017 r. sygn. akt III RC 106/16 należną od pozwanego M. D. na rzecz małoletniego W. D. (1) z kwoty 450,00 zł miesięcznie do kwoty 700,00 zł miesięcznie, płatną z góry do 10-tego każdego miesiąca, począwszy od dnia 25.11.2021 r. . do rąk matki małoletniej powoda K. K..

Jednocześnie Sąd uznał, iż o ile zasadne jest roszczenie małoletniego powoda o podwyższenie należnej mu renty alimentacyjnej, o tyle żądana przez nią kwota 850,00 zł jest zbyt wygórowana biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby powoda.

W świetle powyższych okoliczności w drugim punkcie wyroku Sąd oddalił powództwo małoletniej powódki w pozostałej części.

Wyrokowi w punkcie pierwszym Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności, stosownie do art. 333 § 1 punkt. 1 kpc, zgodnie z którym Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasądza alimenty- co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi w kwocie 248 zł od uiszczenia, których zwolniona była strona powodowa.

SSR Justyna Mazurek Lisiecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Holak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mogilnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek-Lisiecka
Data wytworzenia informacji: