Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 86/21 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Mogilnie z 2021-11-30

Sygn. akt III RC 86/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2021r.

Sąd Rejonowy w Mogilnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek- Lisiecka

Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Bujak

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2021r. sprawy

z powództwa małoletniej M. S. (1)

przeciwko M. S. (2)

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.11.2011r. w sprawie XC 1358/11 należną od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej powódki M. S. (1) z kwoty 400 (czterysta 00/100) zł miesięcznie do kwoty 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) miesięcznie płatne z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami razie opóźnienia w spłacie z którejkolwiek z rat począwszy od 15.08.2021r. do rąk matki małoletniej powódki B. S.,

2.  wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

3.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400,00 zł (czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Sygn. akt III RC 86/21

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka M. S. (1) reprezentowana przez matkę B. S. wniósł do Sądu Rejonowego w Mogilnie pozew przeciwko swojemu ojcu M. S. (2) o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.11.2011 r. sygn. akt X C 1358/11 z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 800 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że od 2011 r. wzrosły potrzeby małoletniej. Powódka ukończyła szkołę podstawową, obecnie rozpoczęła naukę w szkole średniej. Małoletnia chce uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych jednakże jej matka nie jest w stanie sprostać finansowo tym potrzebom. Ojciec małoletniej od kilku miesięcy nie utrzymuje z nią kontaktu. Cały ciężar opieki i wychowania powódki spoczywa na jej matce.

Pozwany M. S. (2) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa ewentualnie podwyższenie renty alimentacyjnej do kwoty 450 zł miesięcznie. Wskazał, iż obecnie zarabia kwotę 2600 – 3400 zł miesięcznie. Pozwany podał, iż obecnie zamieszkuje w domu siostry i szwagra, w pokoju na poddaszu. Od dłuższego czasu płaci na rzecz córki dobrowolnie wyższe alimenty. W sierpniu 2021 r. pozwany przekazał córce 1500 zł na zakup telefonu. Ponadto przez lata partycypował z zakupie dla powódki odzieży, butów, plecaka do szkoły

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia powódka M. S. (1) jest córką B. S. i M. S. (2). Małoletnia ma obecnie 15 lat. Mieszka z matką. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2011 r. sygn. akt X C 1358/11 zasądzono od pozwanego na rzecz małoletniej rentę alimentacyjną w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dowód: odpis wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.11.2011 r. k. 5

Małoletni mieszka z matką, jej partnerem oraz starszą siostrą. Matka małoletniej pracuje w Domu Opieki Społecznej w S.. Zarabia (...),28 brutto miesięcznie. Starsza siostra również pracuje zawodowo. Rachunek za prąd wynosi około 530 zł na dwa miesiące, za wodę 140 zł za wodę. Wywóz nieczystości kosztuje około 105 zł miesięcznie, wywóz szamba 60 zł miesięcznie. W okresie grzewczym rodzina na ogrzewanie wydaje około 13000 zł miesięcznie. Małoletnia M. obecnie uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego w I.. Zakup biletu miesięcznego to kwota 80 zł miesięcznie. Ponadto matka małoletniej codziennie dowozi ją na przystanek autobusowy do S., koszt tych dojazdów to około 100 zł miesięcznie. Małoletnia ma torbiel na jajniku. W związku z tym przyjmuje leki, za które jej matka płaci około 40 zł miesięcznie. Uzasadnione wydatki na wyżywienie dla małoletniej to kwota około 400 zł miesięcznie, na odzież 200 zł miesięcznie, zakup środków czystości i kosmetyków około 100 zł miesięcznie. Małoletnia otrzymuje kieszonkowe - 150 zł miesięcznie. Opłata za telefon komórkowy to kwota 120 zł miesięcznie. M. S. (1) pobiera korepetycje z matematyki, za które jej matka płaci około 200 – 250 zł miesięcznie. Małoletnia chciałaby chodzić na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Jednakże nie matki małoletniej nie stać na pokrycie kosztów nauki języka. M. wyjeżdża z matką na wakacje. Koszt takich wyjazdów to około 1000 zł rocznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach k. 21, zeznania B. S.

Pozwany M. S. (2) mieszka u swojej siostry i szwagra. W domu mieszkają również rodzice pozwanego oraz dzieci siostry. M. S. (2) zajmuje mały pokój na poddaszu. Pozwany pracuje w (...) S.A.. zarabia od 2600 zł do 3400 zł netto miesięcznie. Pozwany dobrowolnie płacił na rzecz małoletniej alimenty w wysokości 440 zł miesięcznie. M. S. (2) dokłada się do utrzymania domu około 500 zł miesięcznie. Kwota ta przeznaczona jest na opłaty oraz zakup produktów do obiadów. Pozwany cierpi na nadciśnienie. Na leki wydaje 30 zł miesięcznie. Pozwany nie utrzymuje kontaktów ze szkołą małoletniej. Z córką nie ma kontaktu od wakacji 2021 r. Pozwany w 2011 r. zarabiał około 2000 zł miesięcznie. Posiadał na utrzymaniu jeszcze starszą córkę P., na rzecz której zobowiązany był do łożenia alimentów w wysokości 400 zł miesięcznie. Pozwany dojeżdża do pracy. Koszt dojazdów to około 400 zł miesięcznie.

Dowód: zeznania pozwanego M. S. (2), zaświadczenie o zarobkach k. 15 – 16, historia operacji bankowych k. 17 – 18

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał za wiarygodne zeznania matki powódki B. S. na okoliczności związane z sytuacją zdrowotną, materialną oraz potrzebami małoletniej. Zeznania te są logiczne i spójnie. Znajdują pełne potwierdzenie w przedłożonych dokumentach oraz zasadach doświadczenia życiowego.

W ocenie Sądu zeznania pozwanego M. S. (2) należy uznać za wiarygodne, zwłaszcza w części dotyczącej jego sytuacji materialnej, rodzinnej. Zeznania pozwanego są rzetelne, znajdują potwierdzenie w załączonych dokumentach. Sąd dokonał jednak odmiennej niż pozwany oceny jego możliwości finansowych. Kwestia ta zostanie szczegółowo opisana w dalszej części uzasadnienia.

Sąd uznał za całkowicie wiarygodne dowody z dokumentów ujawnionych w toku postępowania albowiem brak jest jakichkolwiek powodów do przypuszczeń, iż ich treść nie jest zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie ma także żadnych podstaw do podejrzeń, co do ich autentyczności.

Podstawę prawną rozpoznania powództwa złożonego w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro.

Powołany przepis art. 138 kro stanowi, że w razie zmiany stosunków strony mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do alimentacji albo istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb strony uprawnionej do alimentacji, wskutek czego ustalony uprzednio zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast dalszy powołany przepis art. 135 § 1 kro stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz zarobkowe i majątkowe możliwości strony zobowiązanej do alimentacji. W sprawach o alimenty Sąd ma więc obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez osoby zobowiązane.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie strona powodowa wykazała zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb powódki M. S. (1) - a co się z tym wiąże- konieczność podwyższenia zasądzonej na jej rzecz renty alimentacyjnej. W chwili zasądzenia alimentów małoletnia miała 5 lat. Obecnie powódka ma 15 lat. Uczęszcza do szkoły średniej. Jej potrzeby przez ponad 10 lat wzrosły. Matka małoletniej ponosi koszty dojazdu córki do szkoły w wysokości około 180 zł miesięcznie. Dodatkowo małoletnia przyjmuje leki , których koszt to kwota 40 zł miesięcznie. Powódka pobiera korepetycja z matematyki, ich koszt to około 200 – 250 zł miesięcznie. Powódka jest już w szkole średniej, rodzi to konieczność zakupu podręczników (które się są już finansowa), które kosztują około 500 zł. Składki klasowe to kwota 20 zł miesięcznie. Przypadające na małoletnią koszty związane z opłatą za prąd to kwota około 66 zł miesięcznie, za wodę 17 zł miesięcznie, wywóz szamba i śmieci 40 zł miesięcznie, ogrzewanie 80 zł miesięcznie. Matka małoletniej wydaje na jedzenie dla córki około 400 zł miesięcznie, na zakup odzieży 200 zł miesięcznie, zakup środków czystości i kosmetyków 100 zł miesięcznie, na wyjazdy i rozrywkę około 100 zł miesięcznie. Małoletnia otrzymuje kieszonkowe w wysokości około 150 zł miesięcznie. Opłata za telefon komórkowy wynosi 120 zł miesięcznie. Małoletnia chciałaby pobierać dodatkowe lekcje języka angielskiego, jednakże jej matki nie stać na ponoszenie opłat za takowe lekcje. Sąd zwrócił uwagę, iż matka małoletniej ponosi dodatkowe koszty utrzymania małoletniej np. zakup komputera, wyjazdy klasowe, opłata za internet, zakup leków w przypadku chorób sezonowych, zakup przyborów szkolnych, opłacenie ubezpieczenia. Wprawdzie nie są to stałe koszty utrzymania. Pojawiają się co kilka lat lub kilka miesięcy, są to jednak koszty uzasadnionych potrzeb małoletniej.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż pozwany winien partycypować w kosztach utrzymania córki w wysokości 800 zł miesięcznie. Jest to kwota uzasadniona potrzebami małoletniej i możliwościami finansowymi pozwanego.

Sąd uznał, iż sytuacja zarobkowa pozwanego pozwala na ponoszenie obowiązku alimentacyjnego w kwocie 800 zł miesięcznie. Pozwany zarabia około od 2600 do 3400 zł miesięcznie. Jego wynagrodzenie od 2011 r. wzrosło. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż w chwili wydawania wyroku rozwodowego pozwany zobowiązany był do płacenie alimentów również na starszą córkę P., która jest obecnie dorosła, pracuje. Obecnie pozwany ma na utrzymaniu tylko powódkę. Po uiszczeniu alimentów pozostanie mu na trzymanie od 1800 do 2600 zł miesięcznie. Ponadto z zeznań pozwanego wynika, iż w weekendy podejmuje prace dorywcze, montuje kabiny prysznicowe, co zwiększa jego możliwości zarobkowe.

Uwzględniając powyższe Sąd uznał roszczenie małoletniej powoda o podwyższenie renty alimentacyjnej jako słuszne co do zasady. Zważywszy na uzasadnione potrzeby małoletniego oraz możliwości finansowe pozwanego Sąd uznał, że pozwany winien ponosić koszty utrzymania córki w wysokości 800 zł miesięcznie i w punkcie pierwszym wyroku podwyższył rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.11.2011 r. sygn.. akt X C 1358/11 należną od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej M. S. (1) z kwoty 400,00 zł miesięcznie do kwoty 800,00 zł miesięcznie, płatną z góry do 15-tego każdego miesiąca, począwszy od dnia 15.08.2021 r. do rąk matki małoletniej powódki B. S..

Wyrokowi w punkcie pierwszym Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności, stosownie do art. 333 § 1 punkt. 1 kpc, zgodnie z którym Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasądza alimenty- co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi w kwocie 400 zł od uiszczenia, których zwolniona była strona powodowa.

SSR Justyna Mazurek Lisiecka

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego,

2.  Z apelacją lub za 14 dni.

M.,20.12.2021 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Holak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mogilnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek-Lisiecka
Data wytworzenia informacji: