Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 66/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Mogilnie z 2017-11-21

Sygn. akt III RC 66/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2017r.

Sąd Rejonowy w Mogilnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek Lisiecka

Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Bujak

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017r. sprawy

z powództwa małoletniego F. Z.

przeciwko Z. Z.

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 25.11.2015r. w sprawie XC 1880/15 należną od pozwanego Z. Z. na rzecz małoletniego powoda F. Z. z kwoty 500,00 zł miesięcznie do kwoty 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, płatną z góry do 15-tego każdego miesiąca, począwszy od dnia 15 czerwca 2017r. do rąk matki małoletniego powoda J. Z. (1),

2.  w pozostałej części powództwo oddala,

3.  wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

4.  znosi wzajemnie między stronami koszty procesu,

5.  zasądza od pozwanego Z. Z. na rzecz Skarbu Państwa 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których zwolniona była strona powodowa.

Sygn. akt III RC 66/17

UZASADNIENIE

Małoletni powód F. Z., reprezentowana przez matkę J. Z. (2) wniósł do Sądu Rejonowego w Mogilnie pozew przeciwko swojemu ojcu Z. Z. o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. sygn.. akt X C 1880/15 z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 950 zł miesięcznie od dnia 15 czerwca 2017 r.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że od czasu wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wzrosły koszty utrzymania małoletniego powoda. Powód pobiera korepetycje z języka angielskiego. Ponadto poprawiła się sytuacja finansowa pozwanego, który obecnie pracuje za granicą i zarabia co najmniej 7000 zł.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany wskazał, że jest zobowiązany do łożenia alimentów na rzecz dorosłego syna H., który się jeszcze uczy. Ponadto zdaniem pozwanego matka małoletniej powinna również łożyć na jej utrzymanie. Ponadto rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie 500 + na małoletnią oraz świadczenie z (...) Centrum Pomocy (...).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu wskazał, że jego zdaniem nie zaistniała istotna zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie alimentów. Pozwany wskazał, iż obecnie założył nową rodzinę. Przyznał, że pracuje w firmie (...) z miesięcznym wynagrodzeniem 6 500 zł. Na jego utrzymaniu pozostaje żona, ich wspólne ośmiomiesięczne dziecko oraz dziecko z poprzedniego obecnie żony. Obecnie pozwany mieszka u teściów. Pozwany podjął czynności celem wyremontowania domu, w którym mieszka. W tym celu zaciągnął kredyt, rata kredytu wynosi 1 700 zł. Pozwany ponosi koszty utrzymania domu. Pracę wykonuje za granicą. Przyjeżdża do Polski raz w miesiącu. Ponadto pozwany ponosi koszty odczuwania pasierbicy i koszty jej leczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni powód F. Z. urodził się (...) Jest synem J. Z. (1) i Z. Z.. Wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozwiązał małżeństwo rodziców powoda oraz zasądził na jego rzecz od pozwanego rentę alimentacyjną w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dowód: odpis wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25.11.2015 r. k. 4- 5

Matka małoletniego powoda J. Z. (1) pracuje jako sprzedawca. Zarabia 1459,48 zł miesięcznie. W 2016 r. J. Z. (1) otrzymała dochód w wysokości 17 965,03 zł. W chwili zasądzania alimentów matka powoda zarabiała tyle samo. J. Z. (1) nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Małoletni mieszka z matką w domu jednorodzinnym. Od czasu wydania wyroku rozwodowego nie zmieniali miejsca zamieszkania. Obecnie małoletni uczęszcza do VI klasy szkoły podstawowej. Małoletni ma problemy z próchnicą. Do stomatologa chodzi raz na dwa miesiące. Wizyta kosztuje 170 zł. F. Z. musi używać specjalistycznej szczoteczki do zębów, na którą wydaje 18 zł miesięcznie. Małoletni pobiera korepetycje z matematyki oraz języka angielskiego. Na ten cel jego matka wydaje około 60 zł tygodniowo. W chwili wydawania wyroku przez Sąd Okręgowy małoletni F. nie pobierał korepetycji. Z uwagi na szybki wzrost powoda w okresie dojrzewania zwiększyły się wydatki na odzież, obuwie i jedzenie. Na zakup odzieży i obuwia matka małoletniego wydaje około 100 zł miesięcznie, na jedzenie 450 zł miesięcznie. Ponadto ponosi koszty opłaty za internet 50 zł miesięcznie. Małoletni gra w piłkę. Dowozy na treningi i mecze kosztują 60 zł miesięcznie. Zakup stroju piłkarskiego 50 zł miesięcznie. Zakup opału do zajmowanego przez powoda domu kosztuje około 7000 zł rocznie. Opłata za wodę wynosi 118 zł na dwa miesiące, opłata za prąd 300 zł na dwa miesiące, wywóz odpadów komunalnych 15 zł miesięcznie.

Małoletni uczestniczy w wycieczkach szkolnych. Jednodniowe wycieczki kosztują około 100 zł. W klasie organizowane są również wycieczki kilkudniowe. W 2016 r. wycieczka do K. kosztowała 430 zł.

Małoletni pozwany wraz z matką są współwłaścicielami domu, w którym mieszkają. Uzyskał go w ramach podziału majątku dokonanego przez rodziców przed rozwodem. Matka małoletniego zakupiła mu w systemie ratalnym komputer za kwotę 3000 zł, rata wynosi 252 zł.

Dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach k. 38, zaświadczenie z dnia 26.07.2016 r. k. 39 – 40, zeznania J. Z. (1), deklaracja podatkowa k. 52- 53, rachunki k. 54 – 61

Z. Z. w chwili rozwodu nie pracował przebywał na zasiłku dla bezrobotnych, który wynosił 700 zł. Pozwany w 2016 r. osiągnął dochód w wysokości 57 990,43 zł. Obecnie pozwany pracuje w firmie (...). Zarabia 6 531,77 zł netto. Pozwany wykonuje pracę w Niemczech. Do Polski przyjeżdża 2 razy w miesiącu. W Niemczech pracodawca zapewnia mu mieszkanie. Pozwany Z. Z. zawarł kolejny związek z E. N. w dniu 28.08.2016 r. W 2016 r. urodziło im się dziecko L. Z.. Pozwany mieszka u teściów. Obecnie obok domu teściów buduje dom o powierzchni 82 m 2 . Na ten cel zaciągnął kredyt w wysokości 50 000 zł. Rata kredytu wynosi 1700 zł miesięcznie. Żona pozwanego nie pracuje. Jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pozwany partycypuje w kosztach utrzymania pasierbicy R. R.. Matka R. otrzymuje alimenty na małoletnią w kwocie 400 zł miesięcznie. Pieniądze te nie starczają na jej utrzymanie. Dziecko cierpi na alergię. Pozwany przekazuje pieniądze na jej odczulanie oraz zakup leków.

Pozwany pali papierosy – półtorej paczki dziennie.

Dowód: umowa kredytu k. 18 – 21, faktury zakupu materiałów budowlanych k. 22 – 27, 29, 32, 33, odpis aktu urodzenia R. R. k. 41, deklaracja podatkowa k. 47 – 49, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach k. 50, zeznania pozwanego Z. Z.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał za wiarygodne zeznania matki powoda J. Z. (1) na okoliczności związane z sytuacją zdrowotną, materialną oraz potrzebami małoletniego. Zeznania te są logiczne i spójnie. Znajdują pełne potwierdzenie w zasadach doświadczenia życiowego oraz dowodach w postaci dokumentów.

W ocenie Sądu zeznania pozwanego Z. Z. należy uznać za wiarygodne, zwłaszcza w części dotyczącej jego sytuacji materialnej, rodzinnej. Zeznania pozwanego znajdują pełne potwierdzenie w zaświadczeniu o zarobkach, deklaracji podatkowej a także korelują częściowo z zeznaniami matki powoda. Sąd dokonał jednak odmiennej niż pozwany oceny jego możliwości finansowych. Kwestia ta zostanie szczegółowo opisana w dalszej części uzasadnienia..

Sąd uznał za całkowicie wiarygodne dowody z dokumentów ujawnionych w toku postępowania albowiem brak jest jakichkolwiek powodów do przypuszczeń, iż ich treść nie jest zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie ma także żadnych podstaw do podejrzeń, co do ich autentyczności.

Podstawę prawną rozpoznania powództwa złożonego w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro.

Powołany przepis art. 138 kro stanowi, że w razie zmiany stosunków strony mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do alimentacji albo istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb strony uprawnionej do alimentacji, wskutek czego ustalony uprzednio zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast dalszy powołany przepis art. 135 § 1 kro stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz zarobkowe i majątkowe możliwości strony zobowiązanej do alimentacji. W sprawach o alimenty Sąd ma więc obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez osoby zobowiązane.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie strona powodowa wykazała zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb powoda F. Z., a co się z tym wiąże- konieczność podwyższenia zasądzonej na jego rzecz renty alimentacyjnej. Obecnie powód jest nastolatkiem ma 12 lat, uczęszcza do VI klasy szkoły podstawowej. Jego potrzeby przez 2 lata od czasu wydania wyroku rozwodowego wzrosły. Małoletni ma problemy z próchnicą. Miesięcznie leczenie próchnicy generuje koszty około 103 zł. Małoletni obecnie pobiera korepetycje z matematyki i języka angielskiego. Koszt korepetycji to około 240 zł miesięcznie. Z uwagi na okres dojrzewania zwiększyły się koszty związane z zakupem odzieży dla małoletniego (około 100 zł miesięcznie) oraz żywności (około 450 zł miesięcznie). F. Z. trenuje piłkę nożną. Koszt zakupu odzieży oraz dojazdów na treningi to kwota około 100 zł miesięcznie. Z powyższych wyliczeń wynika, iż od czasu wydania wyroku rozwodowego pojawiły się nowe potrzeby dziecka (leczenie próchnicy, piła nożna, korepetycje), które generują dodatkowe koszty w wysokości około 450 zł miesięcznie. Do tego matka małoletniego ponosi koszty związane z utrzymaniem mieszkania (około 500 zł miesięcznie). Wyżywienie i zakup żywności dla syna to kwota około 500 – 550 zł miesięcznie. Z powyższego wynika, iż miesięczne koszty utrzymania małoletniego związane z zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb to kwota co najmniej 1500 zł. Sąd zwrócił uwagę, iż od czasu wydania wyroku rozwodowego nie zmieniała się sytuacja majątkowa małoletniego i jego matki. Oboje nadal są współwłaścicielami domu, w którym zamieszkują. Dochody matki małoletniego nie zmieniły się.

Jednocześnie Sad uznał, iż sytuacja zarobkowa pozwanego uległa znacznej poprawie. Przede wszystkim zauważyć należy, iż pozwany w chwili ustalania kwoty alimentów był bezrobotny. Otrzymywał zasiłek w wysokości 700 zł. Obecnie zarabia około 6500 zł miesięcznie. Sąd zwrócił uwagę, iż pozwany posiada na utrzymaniu małoletnią córkę. Zdaniem Sądu dochody pozwanego pozwalają mu na ponoszenie obowiązku alimentacyjnego w wysokości 750 zł miesięcznie. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż pozwany buduje dom. Ponadto sam zeznał i wskazał w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew, iż partycypuje w kosztach utrzymania swojej pasierbicy R.. Należy zauważyć, iż pozwany nie ma obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej R.. O ile Sąd pozytywnie ocenie fakt, iż pozwany stara się pomagać w utrzymaniu swoje pasierbicy o tyle nie może się to dziać z pokrzywdzeniem utrzymania jego syna F.. W pierwszej kolejności pozwany winien zaspokoić potrzeby swoich dzieci a potem ewentualnie pomagać swojej pasierbicy. Ponadto w toku postępowania ustalono, ze pozwany pali papierosy około półtora paczki dziennie, co rodzi miesięcznie koszty w wysokości około 540 zł. W tych okolicznościach Sąd uznał, iż dochody pozwanego od listopada 2015 r. znacznie wzrosły. Ponadto wzrosły koszty utrzymania małoletniego. Dodatkowo skoro pozwanego stać na zakup papierosów za kwotę ponad 500 zł miesięcznie oraz utrzymywanie pasierbicy to tym bardziej powinno go być stać na zaspokojenie potrzeb małoletniego powoda.

Dodatkowo Sąd zauważył, iż Z. Z. w ogóle nie bierze udziału w wychowaniu dziecka, nie kontaktuje się z synem.

Uwzględniając powyższe Sąd uznał roszczenie małoletniego powoda o podwyższenie renty alimentacyjnej jako słuszne co do zasady. Zważywszy na uzasadnione potrzeby małoletniego oraz możliwości finansowe pozwanego Z. Z. Sąd uznał, że pozwany winien ponosić koszty utrzymania syna w wysokości 750 zł miesięcznie i w punkcie pierwszym wyroku podwyższył rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 25.11.2015r. w sprawie XC 1880/15 należną od pozwanego Z. Z. na rzecz małoletniego powoda F. Z. z kwoty 500,00 zł miesięcznie do kwoty 750,00 zł miesięcznie, płatną z góry do 15-tego każdego miesiąca, począwszy od dnia 15 czerwca 2017r. do rąk matki małoletniego powoda J. Z. (1).

Jednocześnie Sąd uznał, iż o ile zasadne jest roszczenie małoletniego powoda o podwyższenie należnej jej renty alimentacyjnej, o tyle żądana przez nią kwota 950,00 zł jest zbyt wygórowana biorąc pod uwagę fakt, iż pozwany posiada jeszcze małoletnie dziecko na utrzymaniu, pracuje za granicą i ponosi koszty powrotów 2 razy w miesiącu do domu. Sąd mając na względzie usprawiedliwione potrzeby małoletniego F. uznał, że pozwany, przy uwzględnieniu dochodów, jakie osiąga, jego sytuacji rodzinnej winien płacić na utrzymanie syna 750 zł miesięcznie.

W świetle powyższych okoliczności w drugim punkcie wyroku Sąd oddalił powództwo w pozostałej części.

Wyrokowi w punkcie pierwszym Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności, stosownie do art. 333 § 1 punkt. 1 kpc, zgodnie z którym Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasądza alimenty- co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Wobec faktu, iż pozwany przeprał niniejsza sprawę w 55 procentach Sąd zniósł wzajemnie koszty procesu miedzy stronami oraz obciążył pozwanego kwotą 150 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych od uiszczenie której zwolniona była strona powodowa.

SSR Justyna Mazurek Lisiecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Holak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mogilnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek Lisiecka
Data wytworzenia informacji: