Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 12/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Mogilnie z 2017-03-08

Sygn. akt III RC 12/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 marca 2017r.

Sąd Rejonowy w Mogilnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek Lisiecka

Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Bujak

po rozpoznaniu w dniu 08 marca 2017r. sprawy

z powództwa małoletniej W. B.

przeciwko S. B. (1)

o alimenty

1.  zasądza od pozwanego S. B. (1) na rzecz małoletniej powódki W. B. rentę alimentacyjną w kwocie 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, płatną z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat, począwszy od 01.02.2017r. do rąk matki małoletniej powódki S. B. (2),

2.  w pozostałej części powództwo oddala,

3.  wyrokowi w punkcie pierwszy m nadaje rygor natychmiastowej wykonalności,

4.  odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami postępowania przed Sądem I instancji.

Sygn. akt III RC 12/17

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka W. B. reprezentowana przez matkę S. B. (2) wniosła do Sądu Rejonowego w Mogilnie pozew przeciwko swojemu ojcu S. B. (1) o zasądzenie renty alimentacyjnej w wysokości 700 zł miesięcznie począwszy od dnia wniesienia pozwu płatną z góry do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany jest ojcem małoletniej powódki. Rodzice małoletniej rozstali się. Obecnie małoletnia mieszka z matką u babci. Matka powódki pracuje dorywczo. Zarabia około 150 – 200 zł miesięcznie. Małoletnia ma obecnie 5 lat. Jest dzieckiem chorowitym, praktycznie co miesiąc choruje. Matka małoletniej na lekarstwa dla dziecka wydaje około 100 zł miesięcznie. Pozwany nie wykazuje większego zainteresowania stanem zdrowia córkę, jej potrzebami. Miesięczne koszty utrzymania małoletniej wysuszą około 1000 zł. Pozwany pracuje w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ponadto pracował dorywczo przy pracach remontowych. Pozwany pobierał z MOPS świadczenie 500 + oraz świadczenie rodzinne, których ni przekazywał na utrzymanie dziecka.

Pozwany S. B. (1) w odpowiedzi na pozew uznał powództwo do kwoty 250 zł miesięcznie począwszy od marca 2016 r. W pozostałej części wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podniósł, że matka małoletniej utrudnia mu kontakty z dzieckiem chcąc w ten sposób zerwać wieź emocjonalną pomiędzy stronami. Zdaniem pozwanego matka małoletniej znacznie zawyżyła koszty jej utrzymania. Pozwany wskazał, iż uległ wypadkowi samochodowemu. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, chodzi w gorsecie. Prawdopodobnie czeka go operacja. Pozwany w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazał, iż ponosi koszty utrzymania wynajmowanego mieszkania. Podał, iż spotyka się z córką, kupuje jej prezenty. Ponadto wskazał, iż w sprawie II K 1438/16 został skazany przez Sąd Rejonowy w Koninie. W sprawie tej zasądzono od niego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia W. B. urodziła się (...) Jej ojcem jest pozwany S. B. (1).

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k. 6

Małoletnia W. B. wraz z matką wyprowadziła się od pozwanego w dniu 13.11.2016 r. Mieszkają obecnie u matki S. B. (2). Wraz z nimi mieszkają jeszcze dwie siostry S. B. (2). Rachunek za prąd wynosi 300 – 400 zł za dwa miesiące (tj. 30 - 40 zł miesięcznie na jedna osobę). Rachunek za wodę 25 złotych miesięcznie na jedną osobę, wywóz śmieci kosztuje około 10 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Mieszkanie ogrzewane jest piecami kaflowymi. S. B. (2) wprowadzając się do matki zakupiła opał za 740 zł. Uzasadnione wydatki na wyżywienie dziecka to około 400 zł miesięcznie, zakup odzieży 150 zł miesięcznie, zakup środków czystości i kosmetyków 50 zł miesięcznie, zakup zabawek około 30 zł miesięcznie. Małoletnia W. obecnie nie uczęszcza do przedszkola z powodu przeprowadzki i braku wolnych miejsc w przedszkolu. Matka małoletniej obecnie podjęła pracę jako sprzątaczka na ½ etatu. Małoletnia W. B. często choruje na zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, anginę, zapalenie gardła. Na zakup lekarstw i dojazdy do lekarza w okresie jesienno – zimowym matka małoletniej wydaje około 100 – 200 zł miesięcznie. S. B. (2) otrzymuje świadczenie 500 + oraz świadczenie rodzinne w wysokości 100 zł miesięcznie.

Dowód: zeznania S. B. (2), decyzje k. 15 – 17

Pozwany S. B. (1) jest zatrudniony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w K. jako dozorca. Zarabia około 1374,15 zł miesięcznie netto. W grudniu 2016 r. otrzymał nagrodę roczną w wysokości 626,71 zł. W dniu 13.11.2016 r. pozwany kierując samochodem w stanie nietrzeźwości 0,56 mg/l uderzył w drzewo. Wskutek zdarzenia doznał urazu kręgosłupa szyjnego. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie sygn. II K 1438/16 akt został skazany na karę grzywny, zasądzono od niego nawiązkę w wysokości 5000 zł. S. B. (3) przed wypadkiem pracował dorywczo przy pracach remontowych. Dodatkowo pilnował działek letniskowych. Z tego tytułu osiągał dodatkowy dochód w wysokości około 1000 zł. Obecnie pozwany oczekuje na zabieg operacyjny zwichniętego kręgu szyjnego. Termin przyjęcia do szpitala wyznaczono na 08.08.2017 r. Pozwany pali papierosy – pół paczki dziennie. S. B. (1) na utrzymanie córki przekazuje 200 zł miesięcznie. Pozwany zaczął płacić alimenty na rzecz córki w styczniu 2017 r. Pozwany mieszka sam. Rachunek za prąd wynosi 160 zł na dwa miesiące. Rachunek za wodę wynosi 60 zł za dwa miesiące. Na ogrzewanie pozwany wydaje około 1000 – 1500 zł rocznie. Pozwany w związku z urazem kręgosłupa dwa razy w miesiącu jeździ do chirurga w B.. Wyjazd kosztuje około 150 zł. Wizyty odbywają się w ramach NFZ. Pozwany jest współwłaścicielem w 1/5 części nieruchomości o powierzchni 35 arów w miejscowości T. położonej około 700 metrów od jeziora. W miejscowości tej znajdują się działki letniskowe.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach k. 14, karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 18, historia choroby k. 19, zaświadczenia z dnia 28.02.2017 r. k. 27, zeznania świadka R. B., zeznania pozwanego S. B. (1).

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka R. B.. Świadek zeznawał logicznie i spójne. Jego zeznania dotyczące sytuacji materialnej, zdrowotnej pozwanego znajdują potwierdzenie w zeznaniach S. B. (1).

Sąd uznał za wiarygodne zeznania matki małoletniej powódki S. B. (2) na okoliczności związane z sytuacją materialną rodziny. Zeznania te są logiczne i spójne. Sąd uznał również za wiarygodne zeznania matki powódki dotyczące wydatków ponoszonych na małoletnią W.. Nie znaczy to jednak, iż wszystkie wskazane wydatki Sąd uznał za uzasadnione. Kwestia powyższa zostanie szczegółowo opisana w dalszej części uzasadnienia.

W ocenie Sądu zeznania pozwanego S. B. (1) również należy uznać za wiarygodne, zwłaszcza w części dotyczącej osiąganych dotychczas dochodów, posiadanego majątku. W tym zakresie zeznania pozwanego korelują z zeznaniami świadka R. B. oraz matki powódki. Fakt, że pozwany wnosił o zasądzenie alimentów w niższej wysokości aniżeli domaga się powódka w niniejszej sprawie nie wpływa na ocenę wiarygodności jego zeznań, bowiem ocena powództwa, zarówno co do zasady jak i wysokości jest rolą Sądu.

W ocenie Sądu przeprowadzone w sprawie dowody z dokumentów są całkowicie wiarygodne, brak jest podstaw do przypuszczenia, że ich treść jest sprzeczna z rzeczywistością. Ponadto znajdują one potwierdzenie w zeznaniach stron.

Podstawę prawną rozpoznania powództwa złożonego w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 133 § 1 kro w zw. z art. 135 § 1 kro.

Powołany przepis art. 133 § 1 kro stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast dalszy powołany przepis art. 135 § 1 kro stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz zarobkowe i majątkowe możliwości strony zobowiązanej do alimentacji. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza art. 96 krio, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie- odpowiednio do jego uzdolnień- do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby) jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku i pory roku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Dopiero wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie strona powodowa wykazała, że małoletnia nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i że nie posiada żadnego majątku, który wystarczyłby na pokrycie kosztów jej utrzymania i wychowania. W niniejszej sprawie bezspornym jest, że matka małoletniej rozpoczęła obecnie pracę na pół etatu jako sprzątaczka. Jej wynagrodzenie będzie wynosiło około 725 zł miesięcznie. Sąd w toku postępowania nie kwestionował zasadności wydatków czynionych przez matkę na rzecz dziecko poza wydatkami na wyżywienie. Matka powódki wskazała, iż na jedzenie dla dziecka wydaje około 500 zł miesięcznie. Sąd zwrócił uwagę, iż małoletnia nie jest na specjalnej diecie. W tych okolicznościach biorąc pod uwagę potrzeby żywieniowa dziecka w wieku 5 lat oraz zasady prawidłowego żywienia, uzasadnioną kwotą wydawana na wyżywienie małoletniej jest kwota około 400 zł miesięcznie. W toku postępowania ustalono, iż matka małoletniej na jej odzieży wydaje około 150 zł miesięcznie, na zakup zabawek około 30 zł miesięcznie, na zakup środków czystości i kosmetyków około 50 zł miesięcznie, opłata za prąd przypadająca na małoletnia to około 40 zł miesięcznie, opłata za wodę 25 zł miesięcznie, zakup opału 31 złotych miesięcznie. W związku z faktem, iż małoletnia często choruje na zakup lekarstw oraz wyjazdy do lekarza jej matka wydaje około 100 zł miesięcznie. W ocenie Sądu zasady logiki i doświadczenia życiowego przemawiają za przyjęciem, iż są to wydatki w pełni usprawiedliwione, odpowiadające potrzebom dziecka w wieku 5 lat. Wyżej wymienione wydatki generują koszty w wysokości około 830 zł miesięcznie. Należy dodatkowo mieć na uwagę konieczność zakupu butli z gazem, wydatków na rozrywkę i wypoczynek dla dziecka, wywóz nieczystości. W tych okolicznościach Sąd uznał, iż miesięczny koszt utrzymania małoletniej to kwota około 900 zł miesięcznie.

Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do przekonania, iż zasądzone na rzecz powódki alimenty w wysokości 450 zł miesięcznie są adekwatne do potrzeb, stanu zdrowia oraz wieku małoletniej. Strona powodowa domagała się wprawdzie zasądzenia kwoty 700 zł miesięcznie jednakże zdaniem Sądu nie wykazała, iż potrzeby dziecka przemawiają za zasądzeniem tak wysokich alimentów na jej rzecz.

Sąd dokonał analizy sytuacji majątkowej i zdrowotnej pozwanego. Pozwany, prócz powódki nie ma nikogo na utrzymaniu. Pozwany pracuje zawodowo. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim w związku z urazem kręgosłupa, który doznał w wypadku samochodowym. Przed wypadkiem zarabiał 1374,15 zł. Dodatkowo z prac remontowych oraz pilnowania działek letniskowych zarabiał około 1000 zł miesięcznie. Obecnie sytuacja zarobkowa i zdrowotna pozwanego uległa pogorszeniu. Wynika to jednak z wyłącznej winy pozwanego. Pozwany uderzył w drzewo prowadząc samochód będąc w stanie nietrzeźwości. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem doprowadził do zmniejszenia swoich dochodów oraz pogorszenia stanu zdrowia. W takich okolicznościach nie może to negatywnie wpływać na poziom życia małoletniej. Małoletnia nie może ponosić negatywnych skutków nieodpowiedzialnego i karygodnego zachowania pozwanego. Koszty utrzymania mieszkania ponoszone przez poznanego to około 220 zł miesięcznie (prąd 80 zł miesięcznie, woda 30 złotych miesięcznie, ogrzewanie 100 złotych miesięcznie). Pozwany jest dodatkowo współwłaścicielem w 1/5 części nieruchomości o powierzchni 35 arów w letniskowej miejscowości nad jeziorem. Sąd zwrócił uwagę, iż pozwany podał, że pali papierosy – pół paczki dziennie. Generuje to koszty około 200 zł miesięcznie. W tych okolicznościach należało uznać, iż skoro pozwanego stać na zakup używek za 200 złotych to tym bardziej zasadzona kwota 450 złotych alimentów nie przekracza jego możliwości finansowych.

Uwzględniając powyższe Sąd uznał roszczenie małoletniej powódki jako słuszne co do zasady. Zważywszy na całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd w punkcie pierwszym wyroku zasądził od pozwanego S. B. (1) na rzecz małoletniej W. B. rentę alimentacyjną w wysokości 450 zł miesięcznie płatną do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat do rąk matki powódki S. B. (2) począwszy od dnia 1 lutego 2017 r. tj. dnia wniesienia pozwu. W pozostałej części Sąd powództwo oddalił. Sąd uznał bowiem, iż o ile zasadne jest roszczenie małoletniej powódki o zasądzenie alimentów, o tyle żądana przez nią kwota jest zbyt wygórowana.

Wyrokowi w punkcie pierwszym Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności, stosownie do art. 333 § 1 punkt. 1 kpc, zgodnie z którym Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasądza alimenty- co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Z uwagi na sytuację pozwanego Sąd na mocy art. 102 kpc odstąpił od obciążania go kosztami postępowania przed Sądem I instancji.

SSR Justyna Mazurek Lisiecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Holak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mogilnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek Lisiecka
Data wytworzenia informacji: