Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 3/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Mogilnie z 2017-09-13

Sygn. akt III RC 3/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2017r.

Sąd Rejonowy w Mogilnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek Lisiecka

Protokolant: Marta Sommerfeld

Po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017r.

sprawy z powództwa M. L. (1)

przeciwko małoletnich O. L. i M. L. (2)

o obniżenie alimentów

oddala powództwo

III RC 3/17

UZASADNIENIE

Powód M. L. (1) wniósł do Sądu Rejonowego w Mogilnie pozew przeciwko małoletnim O. L. i M. L. (2) o obniżenie alimentów z kwot po 900 zł miesięcznie do kwot po 500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu M. L. (1) wskazał, iż w dniu 27 maja 2016 r. zawarł związek małżeński. W dniu (...) urodziło się mu dziecko – Z. L.. Ponadto od dnia zasądzenia alimentów na rzecz pozwanych zwiększyły się koszty utrzymania powoda związane z opłatami za mieszkanie. Ponadto możliwości majątkowe powoda uległy znacznemu ograniczeniu.

Matka małoletnich pozwanych M. D. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazała, że powód przebywając w Niemczech pobierał tam świadczenie rodzinne na małoletnich pozwanych, którego nie przekazywał matce dzieci. Wydatki czynione na małoletnich znacznie przekraczają kwotę zasądzonych alimentów. Małoletni M. często choruje, ponadto urodził się z rozszczepem wargi i wymaga stałego leczenia. Matka pozwanych wskazała, iż jest zarejestrowana jako bezrobotna. Nie otrzymuje zasiłku. Samotna opieka nad dwójką dzieci nie pozwala jej podjąć stałej pracy. Powód ma bardzo zadki kontakt z dziećmi. Gdy przebywa w Polsce przez dwa tygodnie zabiera je jedynie na jedną noc.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia O. L. ur. (...) i małoletni M. L. (2) ur. (...) są dziećmi powoda M. L. (1) oraz M. D.. Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Mogilnie w dniu 3 lutego 2016 r. w sprawie III RC 86/15 M. L. (1) zobowiązał się do łożenia na rzecz małoletnich O. L. oraz M. L. (2) alimentów w kwocie po 900 zł miesięcznie.

Dowód: odpis ugody z dnia 03.2016 r. sygn.. akt III RC 86/ k. 31

Powód M. L. (1) zamieszka i pracuje w Niemczech. W dniu 27.05.2016 r. zawarł związek małżeński z A. M.. W dniu (...) urodziło się im dziecko Z. L..

Dowód: odpis aktu urodzenia k. 4-5, odpis aktu małżeństwa k. 6

Powód pracuje obecnie jako kierowca ciągnika. W lipcu 2017 r. zarobił 1402, 50 euro, w czerwcu 2017 r. zarobił 973,75 euro. W lutym 2016 r. zarabiał około 1300 – 1700 euro miesięcznie. W chwili zawarcia ugody w przedmiocie alimentów powód mieszkał już ze swoją obecną żoną, która wówczas uczyła się. Obecnie jego małżonka powoda nie pracuje. Jest zarejestrowana jako bezrobotna, nie otrzymuje zasiłku. Powód otrzymuje na małoletnią Z. świadczenie rodzinne w wysokości około 150 – 170 euro. Wraz z żoną wynajmują mieszkanie o powierzchni 70 m 2 . Czynsz najmu wynosi 450 euro miesięcznie. Opłata za prąd wynosi 88 euro miesięcznie. Opłaty za wodę i ogrzewanie wliczone są w czynsz. Poznany opłaca obiady w pracy – 150 euro miesięcznie. Latem 2016 r. powód kupił samochód O. (...) za kwotę 3000 z euro. Wcześniej posiadał samochód marki B., który sprzedał bratu za kwotę 10 000 zł, które przeznaczył na zakup O. (...). Powód na ubezpieczenie samochodu wydaje około 75 euro miesięcznie.

M. L. (1) widuje dzieci około 4 razy w roku. Nie kupuje im okolicznościowych prezentów. Powód pali papierosy około paczki dziennie. Paczka papierosów kosztuje 12 zł.

Dowód: zaświadczenia o zarobkach k. 33 – 37, zeznania powoda M. L. (1)

Małoletnia O. L. w chwili wydania wyroku przebywała w szpitalu w I. z uwagi na omamy słuchowe i wzrokowe, z podejrzeniem padaczki. Małoletni M. posiada wadę – rozszczep podniebienia i wargi. Obecnie nie jest poddany leczeniu. W wieku 15 lat będzie miał chirurgiczną korektę nosa. Koszty utrzymania małoletnich pozwanych od lutego 2016 r. nie zmniejszyły się. Ich matka nadal nie pracuje, jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Matka małoletnich nie otrzymuje świadczenia 500 + z uwagi na to, iż powód wcześniej w Niemczech pobierał świadczenie rodzinne na dzieci. Przekazywał je matce dzieci jako alimenty. Obecnie nie otrzymuje już świadczenia rodzinnego na pozwanych w Niemczech. Małoletni M. posiadał orzeczenie o niepełnosprawności. Z tego tytułu matka małoletniego miała otrzymywać około 150 zł miesięcznie. Świadczenie to nie było jednak faktycznie wypłacane z uwagi na wypłacanie w Niemczech do rąk powoda świadczenia rodzinnego. Warunki mieszkaniowe rodziny od lutego 2016 r. nie zmieniły się. Pozwani wraz z matką nadal mieszkają w mieszkaniu socjalnym. Czynsz wynosi około 67 zł miesięcznie, opłata za wodę 30 zł miesięcznie, ogrzewanie około 300 zł miesięcznie w okresie grzewczym.

Dowód: zeznania M. D.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał zeznania powoda M. L. (1) za wiarygodne. Sąd uznał za wiarygodną część zeznań dotyczącą sytuacji rodzinnej i zarobkowej powoda. W tym zakresie zeznania powoda znajdują potwierdzenie w przedłożonych dokumentach. Co prawda powód w pozwie i w zeznaniach podał, że jego obecna sytuacja materialna uległa pogorszeniu, co przemawia w jego ocenie za obniżeniem alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich pozwanych, jednakże nie wpływa to na ocenę wiarygodności jego zeznań, bowiem powód ma prawo do własnej oceny powyższego stanu, a weryfikacja zasadności stanowiska powoda w tej sprawie jest rolą Sądu.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania matki pozwanych M. D. na okoliczności związane z jej sytuacją materialną oraz potrzebami małoletnich. Zeznania te są logiczne i spójne. Nie zostały skutecznie zakwestionowane przez powoda, a w ocenie Sądu nie budziły one wątpliwości co do ich wiarygodności. Zeznania M. D. znajdują również potwierdzenie w zasadach doświadczenia życiowego i logiki.

W ocenie Sądu przeprowadzone w sprawie dowody z dokumentów są całkowicie wiarygodne, brak jest podstaw do przypuszczenia, że ich treść jest sprzeczna z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto znajdują one potwierdzenie w zeznaniach zarówno powoda jak i pozwanej.

Podstawę prawną rozpoznania powództwa złożonego w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro.

Powołany przepis art. 138 kro stanowi, że w razie zmiany stosunków strony mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do alimentacji albo istotne zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb strony uprawnionej do alimentacji, wskutek czego ustalony uprzednio zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast dalszy powołany przepis art. 135 § 1 kro stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz zarobkowe i majątkowe możliwości strony zobowiązanej do alimentacji. W sprawach o alimenty Sąd ma więc obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez osoby zobowiązane.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie powód nie wykazał istnienia po jego stronie przesłanek, które mogłyby skutkować obniżeniem alimentów wobec małoletnich O. i M. L. (2).

Sąd zwrócił uwagę, iż od chwili zawarcia ugody w sprawie III RC 86/15 minęło około 1,5 roku. Sytuacja zarobkowa powoda nie uległa zasadniczej zmianie. Powód nie zmienił zatrudnienia, jego wynagrodzenie w zależności od godzin wykonywanej pracy wynosi około 1400 euro miesięcznie. Już w trakcie zawierania ugody mieszkał z obecną żoną.

Sąd zwrócił uwagę, iż w grudniu 2016 r. powodowi urodziła się córka Z.. Ponadto powód zmienił mieszkanie. Wcześniej płacił za wynajęcie mieszkania około 300 euro obecnie płaci około 450 euro miesięcznie. Sąd w toku postępowania dokonał analizy sytuacji zarobkowej i majątkowej powoda. Z poczynionych ustaleń wynika, iż miesięczny dochód powoda kształtuje się na poziomie około 1400 euro. Dodatkowo powód otrzymuje w Niemczech świadczenie rodzinne na małoletnią Z. w wysokości około 170 euro. Dochód rodziny wynosi więc około 1570 euro miesięcznie. Koszty utrzymania mieszkania powoda to około 538 euro (450 euro czynsz oraz 88 euro opłata za energię elektryczną). Powodowi pozostaje więc kwota około 1032 euro miesięcznie (około 4 400 zł). W ocenie Sądu kwota ta pozwala na zaspokojenie potrzeb małoletniej córki, zapłatę alimentów oraz zaspokojenie potrzeb powoda. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż powód winien czynić starania by poziom życia jego i wszystkich małoletnich dzieci był porównywalny. Powód wynajął obecnie mieszkanie o powierzchni 70 m 2 za kwotę 450 euro miesięcznie gdy tymczasem małoletni pozwani mieszkają w mieszkaniu socjalnym. W ocenie Sądu powód winien dostosować swoje warunki mieszkaniowe zarówno do potrzeb rodziny jak i dochodów. W ocenie Sądu skoro powód twierdzi, iż jego sytuacja materialna jest tak zła winien wynająć mniejsze, tańsze mieszkanie.

Sąd zwrócił również uwagę, iż powód nie czyni żadnych starań by zwiększyć swoje dochody. Jak ustalono w toku postępowania dowodowego czas pracy M. L. (1) zależny jest od natężenia prac polowych. Jak wynika z zeznań powoda zdarza się, iż nie pracuje przez 2 – 3 dni. W miesiącu czerwcu 2017 r. pracował mniej niż 40 godzin tygodniowo. W ocenie Sądu powód posiadając troje dzieci winien czynić starania by podjąć dodatkową, choćby dorywczą pracę umożliwiającą mu zdobycie środków finansowych na utrzymanie małoletnich dzieci. Ponadto z zeznań powoda wynika, iż na papierosy wydaje około 12 zł dziennie czyli około 360 zł miesięcznie. Pieniądze te mógłby przekazać na utrzymanie dzieci. M. L. (1) wskazał, iż sprzedał bratu samochód marki B. za kwotę 10 000 zł i zakupił latem 2016 r. samochód marki O. (...) za kwotę 3 000 euro a więc samochód droższy niż sprzedane B.. Wynika z tego, iż sytuacja finansowa powoda nie jest aż tak bardzo zła skoro stać go na zakup droższego samochodu.

Istotnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest również fakt, iż powód nie bierze udziału w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Widuje je 3 - 4 razy w roku. Cały ciężar wychowania małoletnich spoczywa na M. D., która głownie w ten sposób wykonuje swój obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Matka małoletnich nie ma możliwość podjęcia stałej pracy. Obecnie nie ma nawet samochodu, którym mogłaby dojeżdżać do pracy. Nie stać jej na zakup samochodu. W takiej sytuacji powód M. L. (1) winien skierować swój wysiłek na zdobycie środków finansowych na utrzymanie małoletnich dzieci.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, iż sytuacja materialna i zdrowotna powoda pozwala mu na ponoszenie obowiązku alimentacyjnego w dotychczasowej wysokości.

Uwzględniając powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 135 § 1 krio w zw. z art. 138 krio a contrario powództwo oddalił jako bezzasadne.

SSR Justyna Mazurek Lisiecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Holak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mogilnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Mazurek Lisiecka
Data wytworzenia informacji: