Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 253/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Mogilnie z 2020-06-16

Sygn. akt II K 253/19

PR. Ds. 328.2019

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Mogilnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Daniel Sobociński

Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Muzolf

po rozpoznaniu na rozprawie 10.12.2019 roku, 30.01.2020 roku, 9.06.2020 roku sprawy karnej przeciwko I. C. (1) z domu O., c. R. i H. z domu K., ur. (...) w M.

oskarżonej o to, że:

w bliżej nieustalonych dniach w okresie od 17 lutego 2017 roku do połowy 2018 roku w K. gm. M., działając z góry powziętym zamiarem w warunkach czynu ciągłego, posługując się urządzeniem podsłuchowym i wizualnym podłożonym w domku(...) na działce nr (...) w K. zamieszkanym przez swojego męża M. C., uzyskała dostęp do informacji, do których nie była uprawniona, a następnie udostępniła je innym osobom, czym działała na szkodę M. C.,

- tj. o czyn z art. 267 § 3 i 4 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

o r z e k a

1.  Oskarżoną I. C. (2) uznaje za winną popełnienia czynu opisanego wyżej z tym ustaleniem, iż czyn ten wyczerpuje znamiona występku z art. 267 § 3 i § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 267 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza oskarżonej karę grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując wartość jednej stawki dziennej na kwotę 30 zł (trzydzieści).

2.  Na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych zabezpieczonych w sprawie wymienionych na k.146 akt sprawy.

3.  Wymierza oskarżonej opłatę w kwocie 450 zł (czterysta pięćdziesiąt) oraz obciąża kosztami postępowania w sprawie w kwocie 100 zł (sto).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 253/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

I. C. (2)

W bliżej nieustalonych dniach w okresie od 17 lutego 2017 roku do połowy 2018 roku w K. gmina M., działając z góry powziętym zamiarem w warunkach czynu ciągłego, posługując się urządzeniem podsłuchowym i wizualnym podłożonym w domku (...) na działce nr (...) w K., zamieszkanym przez swojego męża M. C., uzyskała dostęp do informacji, do których nie była uprawniona, a następnie udostępniła je innym osobom, czym działała na szkodę M. C.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

a. posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym i nagranie rozmowy pokrzywdzonego bez jego wiedzy i zgody przez oskarżoną

Zeznania M. C.

2-3, 41-43, 192-193

Zeznania H. C.

38-39, 202

zeznania A. T.

45-46, 203

Częściowo wyjaśnienia I. C. (2)

k. 129-132

Nagrania na płycie cd wraz ze stenogramem

8-24, 32-35

b. udostępnienie informacji osobom trzecim

zeznania M. C.

2-3, 41-43, 192-193

zeznania H. C.

38-39, 202

zeznania A. T.

45-46, 203

Wyjaśnienia oskarżonej

k. 129-132

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

I. C. (2)

W bliżej nieustalonych dniach w okresie od 17 lutego 2017 roku do połowy 2018 roku w K. gmina M., działając z góry powziętym zamiarem w warunkach czynu ciągłego, posługując się urządzeniem podsłuchowym i wizualnym podłożonym w domku (...) na działce nr (...) w K., zamieszkanym przez swojego męża M. C., uzyskała dostęp do informacji, do których nie była uprawniona, a następnie udostępniła je innym osobom, czym działała na szkodę M. C.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

a. że pokrzywdzony wiedział, że jest nagrywany i wyrażał na to zgodę

Wyjaśnienia oskarżonej

129-132

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.a.

zeznania M. C.

Sąd dał wiarę tym zeznaniom, wypowiedzi świadka znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym, są jasne i logiczne, brak podstaw do przyjęcia, że pokrzywdzony wyrażał zgodę na nagrywanie swoich rozmów, jak i o tym wiedział, a nadto że wyrażał zgodę na ich przekazywanie osobom trzecim

Zeznania H. C.

wypowiedzi świadka należało uznać za wiarygodne, w zakresie w którym dotyczyły zarzutu postawionego oskarżonej – świadek potwierdziła, że otrzymała list w którym były informacje, które mogły być uzyskane z podsłuchanych rozmów

zeznania A. T.

Sąd dał wiarę tym zeznaniom, wypowiedzi świadka znajdują potwierdzenie w zeznaniach pokrzywdzonego, jasno relacjonują zdarzenie w którym świadek brał udział, i treść rozmów które prowadzili w trakcie spotkania, a o których dowiedział się R. O.

Nagrania na płycie CD

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności nagrań, sporządzone stenogramy potwierdzają przebieg rozmów pokrzywdzonego w K., nagrań dokonano na urządzeniu pozostawionym celowo przez oskarżoną

1.1.b.

Częściowe wyjaśnienia oskarżonej

Wyjaśnienia w zakresie wykorzystania nagrań i przekazania ich bez zgody pokrzywdzonego jego matce i do sprawy rozwodowej

1.1.c.

Karta karna

Nie karalność oskarżonej

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.a.

Wyjaśnienia I. C. (2)

Sąd oceniał wyjaśnienia oskarżonej w kontekście zarzutu który został jej postawiony i w tym zakresie dał wiarę tym wyjaśnieniom częściowo. Poza oceną pozostawały wyjaśnienia oskarżonej dotyczącej konfliktu z mężem, o którym oskarżona wyjaśniała i w którym usprawiedliwiała swoje postępowanie

Przesłuchanie M. M. (1) i M. M. (2)

Sąd oddalił wniosek dowodowy albowiem okoliczności na które miały być przesłuchani świadkowie nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, nie byli świadkami zdarzeń

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

I. C. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 267 § 3 kk popełnia ten, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo z art. 267 § 4 kk popełnia ten, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 art. 267 kk ujawnia innej osobie. Zagrożenie karne jest takie samo.

Sąd nie miał wątpliwości, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wina oskarżonej nie budziła wątpliwości. Oskarżona celowo pozostawiła w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego urządzenie podsłuchowe, które nagrywało rozmowy pokrzywdzonego, które następnie wykorzystała w ten sposób, że treść rozmów ujawniła teściowej H. C., swojemu ojcu R. O. i przedłożyła do sprawy rozwodowej. Pokrzywdzony M. C. nie wiedział, że jest nagrywany i urządzenie podsłuchowe odkrył przypadkowo. Nie wyrażał również zgody na ujawnianie treści nagranych rozmów osobom trzecim. Nie ma wątpliwości, że montowanie czy też podkładanie urządzeń nagrywających i następnie nagrywanie osób trzecich bez ich zgody, aby uzyskać informacje z nagrań stanowi wypełnienie przesłanek opisanych w art. 267 § 3 kk. Prawo chroni tajemnicę korespondencji i prawo do prywatności. Możliwość podsłuchiwania ludzi, jako ingerencja w prawo do prywatności, jest szczegółowo regulowana w przepisach prawa. Tym samym każde sprzeczne z przepisami zakładanie urządzeń podsłuchowych i ich wykorzystanie poprzez ujawnienie treści, uzyskanych w ten sposób informacji osobom trzecim, stanowi naruszenie prawa do prywatności i podlega odpowiedzialności karnej.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I. C.

1.

1.

Przepis art. 267 § 3 i 4 przewiduje dla sprawcy przestępstwa w nim opisanego karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat.

Oskarżona dopuściła się popełnienia przestępstwa z art. 267 § 3 i § 4 kk działając w zw. z art. 11 § 2 i w zw. z art. 12 § 1 kk – tj. w warunkach zbiegu przepisów i w warunkach czynu ciągłego.

Zgodnie z art. 11 § 2 kk jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W tej sytuacji sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Zgodnie z art. 12 § 1 kk dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony, jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego. Sąd nie miał wątpliwości że oskarżona działała w warunkach czynu ciągłego. Na jej przestępczą działalność składało się szereg zachowań, które były podjęte w celu uzyskania nagrań rozmów pokrzywdzonego i następnie ich wykorzystania.

Sąd wymierzył oskarżonej karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych przyjmując wartość jednej stawki w wysokości 30 zł. Oskarżona jest osobą dorosłą, znającą obowiązujące w społeczeństwie normy i je z pełną świadomością złamała. Jako okoliczność łagodzącą sąd uznał to, że strony pozostawały w konflikcie spowodowanym rozstaniem, oskarżona za wszelką cenę chciała wykazać, że winę za to ponosi pokrzywdzony i to skłoniło ją do popełnienia przestępstwa. Oskarżona jest osobą niekaraną. Natomiast na niekorzyść oskarżonej należało poczytać fakt, że nie wyraziła najmniejszej skruchy, w swoim zachowaniu nie widziała nic negatywnego.

I. C. (2)

2.

1.

Na podstawie art. 44 § 1 k.k. Sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych wskazanych w k. 146 akt.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd przyjął, że w stosunku do oskarżonej zachodzi pozytywna prognoza kryminalistyczna, a popełnienie przestępstwa było w życiu oskarżonej zdarzeniem incydentalnym i się nie powtórzy. Tym samym sąd uznał, że kara grzywny będzie karą wystarczającą do tego, aby oskarżona doszła do przekonania, iż zachowania takie spotykają się z reakcją wymiaru sprawiedliwości i powstrzymają oskarżoną od takich zachowań w przyszłości. W ocenie Sądu cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonej, jak i cele kary w zakresie prewencji ogólnej, nie wymagają, aby w stosunku do oskarżonej orzec karę inną niż kara grzywny.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk sąd obciążył oskarżoną kosztami sądowymi nie znajdując podstaw do odmiennego rozstrzygnięcia.

1Podpis

SSR Daniel Sobociński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mogilnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Daniel Sobociński
Data wytworzenia informacji: