Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 688/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2022-03-31

Sygn. akt II K 688/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Janowski

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Rucka-Pabich

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Artura Choroszewskiego

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 31 marca 2022 r. sprawy:

M. B. , s. K. i C. z d. G., ur. 02 lutego1967 roku w S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie II K 388/18 za przestępstwo z art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełnione w dniu 21 maja 2018 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

2.  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie II K 680/18 za przestępstwo z art. 244 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełnione w dniu 13 października 2018 r. na karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 lat;

3.  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie II K 692/19:

a)  za przestępstwo z art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnione w dniu 15 lipca 2019 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

b)  za przestępstwo z art. 288 §1 k.k. popełnione w dniu 15 lipca 2019 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  łącznie na karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie II K 117/21:

a)  za przestępstwo z art. 244 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnione w dniu 11 września 2020 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat;

b)  za przestępstwo z art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a k.k w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnione w dniu 30 października 2020 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

c)  za przestępstwo z art. 288 §1 k.k. popełnione w dniu 30 października 2020 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  łącznie na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz łączny środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

5.  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie II K 552/20za ciąg przestępstw z art. 178a §4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i z art. 244 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełniony w okresie od 3 czerwca 2020 r. do 21 września 2020 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

I.  na podstawie art. 569 §1 k.p.k., art. 85 §1 k.k. i art. 86 §1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach II K 692/19, II K 117/21 i II K 552/20 (opisanymi w pkt 3, 4 i 5) i w ich miejsce wymierza skazanemu M. B. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 85 §1 k.k., art. 86 §1 k.k. i art. 90 §2 k.k. w zw. z art. 88 k.k. łączy środki karne orzeczone wyrokami w sprawach II K 692/19, II K 117/21 i II K 552/20 (opisanymi w pkt 3, 4 i 5) i w ich miejsce wymierza skazanemu łączny środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

III.  na podstawie art. 85 §1 i §2 k.k., art. 86 §1 k.k. i art. 90 §2 k.k. w zw. z art. 88 k.k., w brzmieniu przepisów obowiązujących przed 24 czerwca 2020 r., w zw. z art. 4 §1 k.k., łączy środki karne orzeczone wyrokami w sprawach II K 388/18 i II K 680/18 (opisanymi w pkt 1 i 2) i w ich miejsce wymierza skazanemu łączny środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okres odbytej dotąd kary w sprawie II K 692/19 od dnia 10 grudnia 2021 r. godz. 10:40 do dnia 31 marca 2022 r.;

V.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

VI.  na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie o wydanie wyroku łącznego co do kar z wyroków w sprawach II K 388/18 i II K 690/18 (opisanych w pkt 1 i 2) umarza;

VII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. B. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz podatek VAT w kwocie 27,60 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VIII.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 688/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie II K 692/19:

a) kara 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

b) kara 4 miesięcy pozbawienia wolności;

(kara łączna 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności)

2.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, wyrok z dnia 16 września 2021 r. w sprawie II K 117/21:

a) kara 10 miesięcy pozbawienia wolności;

b) kara 1 roku pozbawienia wolności;

c) kara 6 miesięcy pozbawienia wolności;

(kara łączna 2 lat pozbawienia wolności)

3.

Sąd Rejonowy w Szczytnie, wyrok z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie II K 552/20

a) kara 1 roku pozbawienia wolności;

b) kara 8 miesięcy pozbawienia wolności;

(kara łączna 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności)

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r.) przepisy rozdziału IX kodeksu karnego, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych (wszystkich) przed dniem wejścia w życie tej ustawy, to jest przed dniem 24 czerwca 2020 roku, natomiast w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych (wszystkich) po dniu jej wejścia w życie. Jeśli natomiast kary prawomocnie orzeczono zarówno przed jak i po tej dacie, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 4 §1 k.k., należy zastosować ustawę względniejszą.

Porównując obowiązujące regulacje Sąd wskazuje, że zgodnie z art. 85 §1 i §2 k.k., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 czerwca 2020 roku, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, za które wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Koniecznym warunkiem orzekania kary łącznej jest zatem, aby te łączone kary lub kary łączne podlegały wykonaniu, przy czym niezbędne jest, by kary te na dzień orzekania kary łącznej mogły być wykonane w całości lub w części, w sposób określony dla danej kary w Kodeksie karnym wykonawczym. Z kolei zgodnie z art. 85 §1 k.k. w brzmieniu obowiązującym po wskazanym dniu, Sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu; przy czym Sąd orzekając karę łączną, bierze za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Konfiguracja zapadłych wobec skazanego wyroków pozwalała na orzeczenie kary łącznej obejmującej kary z wyroków opisanych powyżej z pkt 1- 3 wyłącznie przy zastosowaniu przepisów obwiązujących po dniu 24 czerwca 2020 roku, albowiem wszystkie te wyroki zapadły po wskazanej dacie, a przestępstw osądzonych w tych postępowaniach skazany dopuścił się przed zapadnięciem pierwszego z tych wyroków, tj. II K 692/19, zaś jeśli chodzi o dwa pozostałe zapadłe wobec skazanego wyroki (opisane w wyroku łącznym w pkt 1 i 2) to : kara orzeczona w sprawie II K 388/18 została już wykonana w całości, zaś ta orzeczona w sprawie II K 680/18 nie podlegała łączeniu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Karę łączną na podstawie art. 86 §1 k.k. orzeka się w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wydając wyrok łączny Sąd uwzględnia w zakresie wymiaru kary wszystkie te okoliczności, które zaistniały także po wydaniu poprzednich wyroków i które wskazują na przebieg procesu resocjalizacji. Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym poza zasadami określonymi w art. 86 §1 k.k. istotny wpływ ma zachowanie się skazanego w zakładzie karnym czy w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu poszczególnymi wyrokami.

Orzekając karę łączną Sąd miał na względzie opinię o skazanym wydaną przez dyrektora Zakładu Karnego w B. (k.30-31), z której wynika, że jego zachowanie w izolacji penitencjarnej jest poprawne, nie był karany dyscyplinarnie, funkcjonuje bezkonfliktowo, nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej; z opinii wynika także, że skazany w stosunku do popełnionych przestępstw wypowiada się krytycznie, żałuje swego zachowania.

Sąd uwzględnił również, że pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami popełnionymi przez skazanego tylko w przypadku dwóch wyroków – II K 117/21 i II K 552/20 – zachodzi bliskość czasowa.

Jednakże uwzględniając wielokrotną karalność skazanego, dopuszczanie się występków przeciwko różnym dobrom prawnie chronionym, Sąd uznał brak podstaw do zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji, tj. pochłonięcia przez karę najsurowszą pozostałych kar.

W niniejszej sprawie Sąd mając możliwość wymierzenia kary w granicach powyżej 1 roku i 3 miesięcy do 5 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności, uznał że orzeczona kara łączna 4 lat pozbawienia wolności uwzględnia wszystkie wskazane powyżej okoliczności, jest zgodna z zasadą trafnej reakcji karnej oraz w pełni zrealizuje wobec M. B. opisane w art. 85a k.k. cele zapobiegawcze i wychowawcze, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Dotychczasowa wielość popełnionych przez skazanego przestępstw oraz ich charakter w zestawieniu z faktem, że – jak wynika z opinii o skazanym – nie jest on zainteresowany odbywaniem kary w systemie programowego oddziaływania pomimo wielokrotnego motywowania przez kadrę penitencjarną, prowadzi do konkluzji, że nie zasługuje on na zbyt łagodne potraktowanie i wymaga w dalszym ciągu długotrwałego okresu resocjalizacyjno-wychowawczego, który kara łączna w pełni zapewnia.

Sąd podkreśla, że instytucja kary łącznej nie musi przynosić skazanemu wyłącznie korzyści, a z uwagi na treść art. 89 k.k., w niektórych przypadkach może tę sytuację nawet pogorszyć i nie stoją temu na przeszkodzie ani standardy konstytucyjne, ani standardy określone w ratyfikowanych umowach międzynarodowych chroniących uniwersalne prawa i wolności człowieka (tak zob. postanowienie SN z 1.10.2002 r., V KK 73/02, LEX nr 56827). Instytucja kary łącznej nie jest też w żadnym razie instrumentem łagodzenia kar orzeczonych za zbiegające się przestępstwa, a fakt popełnienia wielu przestępstw nie jest okolicznością łagodzącą i nie może stanowić podstawy premiowania wielokrotnego sprawcy.

Sąd ograniczył uzasadnienie do wymiaru kary z pkt I - stosowanie do wniosku obrońcy o sporządzenie uzasadnienie jedynie co do tego rozstrzygnięcia.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Sąd na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczył okres odbytej dotąd kary w sprawie II K 692/19 od dnia 10 grudnia 2021 r. godz. 10:40 do dnia 31 marca 2022 r.;

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Wrzosek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Andrzej Janowski
Data wytworzenia informacji: