Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ka 504/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2016-10-11

Sygn. akt VII Ka 504/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Chudy,

Sędziowie: SO Anna Górczyńska,

SO Dariusz Firkowski (spr.),

Protokolant: st. sekr. sądowy Grzegorz Gładkojć

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Jolanty Jankowskiej

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r.

sprawy skazanego D. I. , ur. (...) w B. , syna K. i A. z domu R.

o wydanie wyroku łącznego w sprawach: 1) SR M. (...), 2) SR M. (...), 3 ) SR O. (...), 4) SR M. (...), 5) SR S. (...)

na skutek apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 29 marca 2016 r., sygn. akt (...)

I zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że:

- uchyla rozstrzygnięcia z pkt. I, II i III sentencji i na podstawie art.572 kpk postępowanie w tym zakresie umarza,

- w ramach rozstrzygnięcia z pkt. IV sentencji za jego podstawę w miejsce wskazanego tam art.572 kpk przyjmuje art.17§1 pkt.7 kpk,

II w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze,

III zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. F. kwotę 120 ( sto dwadzieścia ) zł tytułem opłaty za obronę z urzędu skazanego D. I. wykonywanej w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy ) zł tytułem podatku od towarów i usług od tej opłaty.

Sygn. akt VII ka 504/16

UZASADNIENIE

D. I., został skazany prawomocnymi wyrokami:

1/ Sądu Rejonowego w M. z dnia 20.09.2010 roku, sygn. (...) za czyny z art. 278 §1 k.k. i z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 278 §1 k.k. popełnione w okresie od lutego do maja 2010 r. na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł za stawkę;

2/ Sądu Rejonowego w M. z dnia 21.06.2012 roku, sygn. akt (...), za czyn z art. 286 §1 k.k. i in. popełniony w dniu 25 marca 2011 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł za stawkę;

3/ Sądu Rejonowego w O. z dnia 27.12.2012 roku, sygn. (...) za czyny z art. 286 §1 k.k. i z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. popełnione w okresie od 23 do 31 sierpnia 2012 r. na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby;

4/ Sądu Rejonowego w M. z dnia 09.06.2015 roku, sygn. akt (...), za czyn z art. 286 §1 k.k. i in. popełniony w okresie od 14 do 31 maja 2014 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

5/ Sądu Rejonowego w S. z dnia 06.08.2015 roku, sygn. (...) za czyn z art. 242 §3 k.k. popełniony w okresie od 17 stycznia do 20 marca 2015 r. na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Szczytnie wyrokiem z dnia 29 marca 2-016r .w sprawie (...)

I na podstawie art. 569 §1 k.p.k., art. 85 §1,§2,§3 k.k. i art. 86 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w M. z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie (...)oraz Sądu Rejonowego w S. z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie (...)(opisanymi w pkt 4 i 5) i w ich miejsce wymierza skazanemu D. I. karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okres od 20.08.2015 roku do 19.09.2015 roku;

III na podstawie art. 576 §1 k.p.k. w pozostałym zakresie łączone wyroki pozostawił do odrębnego wykonania;

IV na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie o wydanie wyroku łącznego co do kar pozbawienia wolności z wyroków Sądu Rejonowego w M. w sprawach (...) i (...) oraz Sądu Rejonowego w O. w sprawie (...) (opisanych w pkt 1 -3) umorzył,

Powyższy wyrok nieformalną apelacją zaskarżył sam skazany. D. I. podniósł, że nie zgadza się z zapadłym orzeczeniem i wniósł o połączenie kary łącznej z wyroku łącznego zapadłego w sprawie (...) oraz kar orzeczonych wyrokami wskazanymi w z pkt. 4 i 5 części wstępnej zaskarżonego wyroku. Jednocześnie skazany do apelacji dołączył zaświadczenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności w sprawie (...) – k.68.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna w takim zakresie w jakim wskazuje na mankamenty zapadłego orzeczenia, zwłaszcza w zakresie braku połączenia obejmującego również karę wynikającą z wyroku łącznego w sprawie (...) Sądu Rejonowego w S..

Na wstępie wskazać należy, że D. I. został skazany prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w M. z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwa z art. 278 §1 k.k. i z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 278 §1 k.k., popełnione w okresie od lutego do maja 2010 r. na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł za stawkę.

- Sądu Rejonowego w M. z dnia 21 czerwca 201012 r. w sprawie sygn. akt (...) D. I. skazany został za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i in. popełnione w dniu 25 marca 2011 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł za stawkę.

- Sądu Rejonowego w O. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sygn. (...) za przestępstwa z art. 286 §1 k.k. i z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k., popełnione w okresie od 23 do 31 sierpnia 2012 r., na karę karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby,

przy czym wyrokiem łącznym z dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w S., w sprawie (...), połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami SR w M. w sprawach (...), (...) oraz SR w O. w sprawie (...), wymierzając w miejsce orzeczonych nimi kar jednostkowych karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

oraz:

- Sądu Rejonowego w M. z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie sygn. akt (...) za czyn z art. 286 §1 k.k. i in., popełniony w okresie od 14 do 31 maja 2014 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, który wyrokiem Sądu Okręgowego w O. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie (...) został utrzymany w mocy.

- Sądu Rejonowego w S. z dniu 6 sierpnia 2015 r. w sprawie sygn. akt (...) za przestępstwo z art, 242 §3 k.k. popełnione w okresie od 17 stycznia do 20 marca 2015 r. na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności.

Jak wynika z zaświadczenia z k.68 oraz informacji systemu (...) jak na k.98 D. I. już po wydaniu wyroku łącznego w niniejszej sprawie przez Sąd I instancji w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do 19 września 2015 r. odbywał karę 1 miesiąca orzeczoną w sprawie (...).

Tym samym w ocenie Sądu Okręgowego konieczne było w tym zakresie uchylenie rozstrzygnięcia z pkt. I sentencji zaskarżonego wyroku i umorzenie postepowania w oparciu o art.572 kpk. Wprawdzie wyrok został zaskarżony jedynie przez skazanego, to zwrócić uwagę należy, że sam D. I. wskazywał, że kara 1 miesiąca pozbawienia wolności orzeczona w sprawie (...) już po wydaniu wyroku przez Sąd Rejonowy została wykonana. Ponadto zgodnie z treścią art.570 kpk wyrok łączny jest wydawany nie tylko na wniosek skazanego albo prokuratora ale także z urzędu. Tym samym pomimo kierunku zaskarżenia Sąd Okręgowy uznał, że z uwagi na negatywny warunek z art.85§2 kk związany z wykonaniem kary brak było w czasie wyrokowania w II instancji podstaw do utrzymania rozstrzygnięcia z pkt. I w mocy i konieczne było umorzenie w tym zakresie postępowania albowiem do wykonania była tylko jedna kara pozbawienia wolności ze sprawy (...) Sądu Rejonowego w M. – pkt.4 części wstępnej zaskarżonego wyroku.

Odnośnie rozstrzygnięcia z pkt. IV sentencji, to w ocenie Sądu Okręgowego nie było dopuszczalne faktyczne ponowne orzekanie w przedmiocie wymienionych tam wyroków.

Zwrócić bowiem uwagę należy, że Sąd Rejonowy w S. w sprawie (...) wyrokował już w zakresie łączenia kar wynikających ze skazań w sprawach Sądu Rejonowego w M.: (...) i (...) oraz Sądu Rejonowego w O. w sprawie (...). Podkreślić przy tym należy, że w sprawie (...) wydano wyrok łączny i orzeczono karę łączną w zakresie kar wymierzonych wskazanymi jednostkowymi wyrokami.

Jak się przy tym wydaje, albowiem w sprawie brak jest uzasadnienia, w przedmiotowej sprawie o wydanie wyroku łącznego Sąd Rejonowy w S. w sprawie (...) procedował w oparciu o przepisy dotyczące kary łącznej w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. ( analiza wyroków z pkt.1-3 jak na k.9 wskazuje, że brak byłoby podstaw do wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące do 1 lipca 2015 r. a to z uwagi na daty: czynów i zapadłych wyroków ).

Tymczasem w ocenie Sądu Okręgowego nie było to również prawidłowe albowiem wprawdzie wyrok z pkt.4 jak na k.9 uprawomocnił się po 1 lipca 2015 r., to jednakże nie został on objęty „łączeniem” - postępowanie co do wyroku w sprawie (...) umorzono- pkt. IV sentencji wyroku (...) jak na k.9 odw. Natomiast zgodnie z treścią art.19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Skoro zatem łączeniu podlegały jedynie kary orzeczone prawomocnie przed 1 lipca 2015 r., to nie było dopuszczalne stosowanie do tych skazań zapadłych na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, nowych przepisów o karze łącznej w sytuacji gdy nie doszło do łączenia „starych” i „nowych” skazań.

Wskazać zatem należy, że w ramach rozstrzygnięcia z pkt. IV sentencji zaskarżonego wyroku zachodzi negatywna przesłanka procesowa z art.17§1pkt.7 kpk albowiem wyrok łączny w sprawie (...) jest prawomocny i tym samym nie było dopuszczalne ponowne orzekanie w niniejszym postępowaniu co do tych samych „jednostkowych” wyroków zapadłych w sprawach (...), (...) i II K 431/12 i stanowiących przedmiot rozstrzygnięcia już w sprawie (...). Na to ponowne orzekanie wskazuje powołanie art.572 kpk.

W konsekwencji uznając za zasadne rozstrzygnięcie z pkt. IV co do umorzenia postępowania zmieniono jego podstawę z art.572 kpk na art.17§1 pkt.7 kpk.

Mając powyższe na uwadze wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 29 marca 2016 r., w sprawie sygn. akt (...) zmieniono w ten sposób, że:

- uchylono rozstrzygnięcia z pkt. I, II i III sentencji i na podstawie art.572 kpk postępowanie w tym zakresie umorzono.

- w ramach rozstrzygnięcia z pkt. IV sentencji za jego podstawę w miejsce wskazanego tam art.572 kpk przyjęto art.17§1 pkt.7 kpk,

i w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymano w mocy- art.437§2 kpk, art.438pkt.2-3 kpk.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze albowiem przemawiają za tym względy słuszności.

O wynagrodzeniu obrońcy skazanego z urzędu orzeczono na podstawie art.29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 2 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801).

Na marginesie zwrócić uwagę należy, że obecnie co do skazanego jak się wydaje zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego w sprawach (...) ( art.86§4 kk ), (...) ( czyn z pkt. 4 jak na k. 53 ) i (...) ( czyn z pkt.7 karty karnej jak na k.88 ) albowiem kary wynikające z tych skazań nie zostały jeszcze wykonane.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Suraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Chudy,  Anna Górczyńska
Data wytworzenia informacji: