Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 97/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2013-10-14

Sygn. akt V GC 97/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Holz

Protokolant: sekr.sąd. Anna Kochanek

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. T.

przeciwko W. T.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 183 915 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 5 września 2011 r. do dnia zapłaty;

II.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 853,90 zł (trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy), tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia SO Małgorzata Holz

UZASADNIENIE

PowódP. T. wnosił o zasądzenie od pozwanego – W. T. , kwoty 183 915 zł , wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 września 2011r i kosztami procesu .

W uzasadnieniu pozwu podniósł , że pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji prowadząc równoległe własną działalność gospodarczą , konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej wraz z powodem ramach umowy spółki cywilnej .

Ponadto pozwany bezprawnie korzystał z oznaczenia spółki cywilnej , jej logo i szaty graficznej wystawianych przez spółkę cywilną dokumentów , a przede wszystkim zawierał umowy na wykonanie robót telekomunikacyjnych z głównym kontrahentem spółki cywilnej – (...) spółka zoo w L. „ . Na skutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez pozwanego powód poniósł szkodę w postaci utraconych korzyści , związanych z utratą dwóch kontraktów , które w ramach własnej działalności , a nie na rzecz wspólników spółki cywilnej zawarł i zrealizował pozwany i za realizację , których wystawił dwie faktury na łączną kwotę - 1 839 150 zł. Przyjmując minimalną wartość zysku przypadającego po połowie wspólnikom spółki na poziomie 10 % przychodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej – to kwota 183 915 zł. , która stanowi wartość przedmiotu sporu .

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa jako niezasadnego .

Potwierdził , że zawarł z powodem umowę spółki cywilnej pod nazwą (...)

Zarówno nazwa spółki jak i znak graficzny nie zostały zastrzeżone , w związku z czym nie było ograniczeń w ich wykorzystywaniu , zarówno przez obu wspólników jak i przez spółkę cywilną . Umowa spółki nie zawierała też klauzuli zakazującej wspólnikom prowadzenia działalności konkurencyjnej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa .

Pozwany podniósł także , że stosunki pomiędzy wspólnikami w roku 2007 zaczęły się pogarszać i od początku 2008r. powód praktycznie zaprzestał prac na rzecz spółki cywilnej i czerpał jedynie korzyści z wypracowanego zysku . Wobec powiększających się zobowiązań spółki i opóźnień w płatnościach ze strony jej głównego kontrahenta , powód oświadczył pozwanemu , że nie chce brać na siebie większego ryzyka związanego z nowymi zleceniami pochodzącymi od firmy (...) . W tej sytuacji pozwany postanowił wziąć na siebie odpowiedzialność za nowe zlecenia i podpisał z tą firmą dwie sporne umowy jako indywidualny przedsiębiorca . Powód o tym wiedział i nie zgłaszał wobec pozwanego żadnych pretensji .

Sąd ustalił , co następuje ;

W dniu 15 czerwca 2004r. strony zawarły umowę spółki cywilnej pod nazwą „(...)„, której celem było prowadzenie działalności gospodarczej , także w zakresie budowy sieci światłowodowych i telekomunikacyjnych . Nazwa ta została następnie zmieniona na - (...) s.c . W. P. T.„ . Wspólnicy posługiwali się nazwą skróconą - (...) s.c.i pod tą nazwą zgłosili działalność do ewidencji ( umowa spółki i tekst jednolity umowy k – 24-30 ) .

Powód pełnił w spółce funkcję dyrektora technicznego , wobec posiadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji , w których zakres wchodziło kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych , w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( stosowne zaświadczenia k -37-39 ) .

Pozwany pełnił w spółce funkcję dyrektora ekonomicznego odpowiedzialnego min. za przygotowanie i podpisywanie umów z klientami i podwykonawcami - bezsporne .

Od 2005r. do końca 2008r. spółka cywilna realizowała zlecenia otrzymywane od spółki zoo (...) z L. w zakresie budowy sieci światłowodowych i telekomunikacyjnych – bezsporne .

H.wygrało bowiem przetarg na budowę 4 tysięcy km. sieci telekomunikacyjnych i spóła (...)złożyło jej ofertę , jako podwykonawca ( zeznania pozwanego k – 515 ) .

W 2007r. spółka (...) podpisała z H. kontrakt na roboty budowy sieci światłowodowych i telekomunikacyjnych na odcinku O.E. . H. miał też zlecić spółce następne roboty , gdy wykona ona prace projektowe , na odcinku O.S. .

Spółka cywilna zrobiła dokumentację projektową na linię O.S. .

W tym czasie pozwany zrobił uprawnienia budowlane i miał prowadzić prace z ramienia spółki cywilnej na tym odcinku . Umowy w imieniu spółki cywilnej podpisywał pozwany . Gdy powód pytał go o te ww. umowy z H. pozwany twierdził , że są jeszcze w trakcie akceptacji . Zdarzało się , że spółka cywilna zaczynała roboty gdy nie było jeszcze podpisanych umów . Pod koniec roku 2008 powód dowiedział się , że pozwany zawarł te umowy z H. we własnym imieniu ( zeznania powoda k – 515 ) .

W tym okresie H. wystawiło szereg listów referencyjnych powodowi , z których wynika , że pełnił on funkcje kierownika robót na realizowanych inwestycjach ( listy referencyjne k – 40-47 ) .

W dniu 26 lutego 2008r. spółka cywilna złożyła H.kolejną ofertę na wykonanie budowy ok. 150 km. rurociągu światłowodowego w powiatach o., s. o.,g.. Termin realizacji inwestycji określono do 30 września 2008r.

Ofertę podpisał pozwany , jako dyrektor ekonomiczny spółki ( oferta k -366 ) .

Spółka cywilna (...) w latach 2007-2008 zlecała roboty podwykonawcom . Dla nich nie miało znaczenia czy to było zlecenie w imieniu spółki , czy też potem już od W. T. .Zlecenia brali jakby z jednego źródła , z biura spółki cywilnej .

Podwykonawcy wystawiali faktury najpierw na spółkę cywilną a w drugiej połowie 2008r na W. T. .

I. (...)to dla podwykonawców była całość . Ci sami ludzie do kontaktu , jedna firma , te same biuro w O.na ul. (...). Umowy z podwykonawcami w imieniu spółki cywilnej zawierał zawsze pozwany ( zeznania świadków M. M.,A. B., R. D., D. S., k – 473 ).

Z ramienia spółki (...)w relacjach ze spółką cywilną występował J. S.. Zarówno powoda jak i pozwanego wiązał on ze spółką cywilną (...), gdyż w ramach kilkuletniej współpracy spotyka się zarówno z powodem jak i z pozwanym . H.wybierało oferty spółki (...), gdyż były one korzystne ze względów cenowych ( zeznania świadkaJ. S.k – 478 ) .

O tym , że pozwany prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą i że dwie umowy na roboty z H.zawarł jako indywidualny przedsiębiorca , a nie jako wspólnik spółki cywilnej, J. S.dowiedział się dopiero , gdy wróciły dokumenty rozliczeniowe od pozwanego . Tym bardziej , że zdarzało się , że pisemna umowa była sporządzana już po rozpoczęciu robót ( zeznania świadkaJ. S. k -478 ) .

W odbiorach robót wykonywanych na rzecz H. przez spółkę cywilną (...) z ramienia spółki brał udział powód , jako kierownik robót , także w roku 2008 ( zeznania świadka W. M. k -478 , J. S. k – 478 ) .

Pod koniec 2007r. spółka (...) zaprzestała płatności na rzecz spółki cywilnej (...) za zrealizowane roboty . Powód udzielił pełnomocnictwa pozwanemu do dochodzenia należności od H. . Pozwany w imieniu spółki cywilnej występował też w sprawach przeciwko H. o zapłatę ( zeznania pozwanego k – 515 , pełnomocnictwo k – 267 ) .

W kwietniu 2008r. pozwany rozpoczął bez wiedzy powoda własną działalność gospodarczą , jako indywidualny przedsiębiorca ( zeznania powoda k -515 ) .

W dniu 5 maja 2008 r pozwany jako indywidualny przedsiębiorca zawarł ze spółką (...) umowę nr. (...) na wykonanie robót telekomunikacyjnych obejmujących budowę rurociągu kablowego na terenie powiatu O. o długości 28 , 5 km.

W tej samej dacie zawarł także ze spółką (...) ,również jako indywidualny przedsiębiorca , umowę nr. (...) na wykonanie rurociągu kablowego na terenie powiatu S. o długości 45 , 3 km. ( umowy k – 67-86 ) .

Roboty objęte tymi umowami były odbierane częściowymi protokołami odbioru z czerwca i sierpnia 2008r. . Przy tych odbiorach spółkę (...)reprezentował J. S.a wykonawca określony był jakoW. T.- (...) W. T.posługiwał się pieczątką dyrektor ekonomiczny ( protokoły k - 557-560 ) .

Za wykonanie powyższych robót pozwany obciążył spółkę (...)fakturą nr.(...)z dnia 8 sierpnia 2008r. na kwotę – 1 223050 zł brutto ( faktura k – 563 ) i fakturą nr. (...)z dnia 4 sierpnia 2008r. na kwotę – 616 100 zł brutto ( faktura k – 51 ).

W tym samym okresie , tj. w sierpniu 2008r. , odbierane były przez spółkę (...)od wykonawcy (...) spółka cywilnaroboty budowy rurociągu światłowodowego na terenie powiatu (...)i powiatu (...), wykonywane w oparciu o umowy nr.(...)z dnia 23.09.2007r. i nr. 81/d /(...)z dnia 23.09.2007r. W tych odbiorach spółkę cywilną reprezentował W. T., także posługując się pieczątką dyrektor ekonomiczny ( protokół z 4 sierpnia k – 562 ) .

Za wykonanie powyższych robót spółka cywilna obciążyła spółkę (...) fakturą nr. FV /01/08/2008 z dnia 4 sierpnia 2008r. na kwotę – 549 000 zł brutto ( faktura k – 561 ) .

W listopadzie 2008r.J. S.spytał powoda czy są dwie firmy o nazwie (...)

Wtedy powód zaczął dzwonić do podwykonawców spółki cywilnej , którzy wykonywali roboty na odcinku S. i od nich dowiedział się , że faktury wystawia pozwany , jako indywidualny przedsiębiorca , a nie na spółkę cywilną . Powód był przekonany , że te roboty wykonuje spółka cywilna i , że pozwany zawarł umowy z H. w imieniu spółki ( zeznania powoda k -515 , zeznania świadka A. B. k - 473 ) .

W grudniu 2008r. powód zwrócił się do prawnika z problemem , że powód bez jego wiedzy wykorzystuje spółkę cywilną , jej kontakty , klientów , zawiera umowy we własnym imieniu z kontrahentami spółki cywilnej ( zeznania świadka H. D. k - 478 ) .

Wobec powyższego w dniu15 grudnia 2008r.powód wypowiedział swoje udziały w spółce cywilnej , informując pozwanego , że to z jego winy ( zeznania powoda k -515, wypowiedzenie k – 94 ) .

29 grudnia 2008r wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki cywilnej z dniem 31.12.2008r. na mocy porozumienia stron ( k – 95 ) .

26 stycznia 2009r. pozwany dał powodowi do podpisu oświadczenie , że zrzeka się on wszelkich roszczeń wobec pozwanego z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w 2008r , którego powód nie podpisał ( k – 304 ) .

W dniu 22 kwietnia 2009r. wspólnicy zawarli porozumienie z H. , zawierające zestawienie umów wykonywanych na zlecenie H. w latach 2006- 2007r. ( k – 59 ) .

W dniu 31 grudnia 2008r. strony podpisały porozumienie w sprawie podziału majątku spółki cywilnej ( porozumienie k – 261-263 ) .

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2011r. prokuratura Rejonowa w Olsztynie umorzyła śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od sierpnia do grudnia 2008r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7 000 000 zł. pracowników oraz wspólnika spółki(...)s.c.P. T.poprzez wprowadzenie go w błąd co do okoliczności umów zawieranych z kontrahentami spółki – gdyż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego ( postanowienie k – 412- 415 ) .

Sąd zważył , co następuje ;

Strony zawarły umowę spółki cywilnej, której celem było prowadzenie działalności gospodarczej .

Z istoty umowy spółki cywilnej wynika prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego – art. 860 § 1 k.c.

Z uwagi na brzmienie przepisów kodeksu cywilnego o spółce , nie jest dopuszczalne aby wspólnicy w spółce nie realizowali wspólnego , lecz odrębne cele gospodarcze . Taki stan rzeczy byłby sprzeczny z istotą umowy spółki .

Bezspornym jest , że pozwani jako wspólnicy spółki cywilnej od początku swej działalności używali nazwy (...), a dokumenty spółki posiadały charakterystyczny symbol graficzny z nazwą (...). Spółka cywilna tak oznaczona istniała od 2004 r. na rynku , oraz miała określoną renomę i krąg swoich stałych kontrahentów .

W oparciu o materiał dowodowy sprawy należy przyjąć , że pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji , prowadząc działalność gospodarczą w zakresie budowy sieci światłowodowych i telekomunikacyjnych zarówno w ramach spółki cywilnej stron jak i równolegle jako odrębny przedsiębiorca .

Ustalenia faktyczne wskazują , że pozwany wykorzystał swoje stanowisko w spółce cywilnej do zawarcia we własnym imieniu umów z głównym kontrahentem spółki - firmą (...) . W drugiej połowie 2008 r pozwany zaczął wykonywać roboty na rzecz tej spółki i w efekcie przejął głównego kontrahenta spółki cywilnej , właśnie spółkę (...) .

Pozwany zaczynając w połowie 2008 roku indywidualną działalność gospodarczą korzystał zarówno z oznaczenia spółki cywilnej (...) jak i jej charakterystycznego znaku graficznego , którego używał w wystawianych fakturach i dokumentach .

Te dwie umowy dotyczące budowy sieci światłowodowych , które pozwany zawarł i wykonał na rzecz spółki (...) , jako indywidualny przedsiębiorca , podpisałaby zapewne spółka cywilna . Przede wszystkim od lat współpracowała ona z H. i współpraca ta była dla obu stron satysfakcjonująca , o czym świadczą listy intencyjne załączone do akt , które H. wystawiła powodowi , jako kierownikowi robót na realizowanych inwestycjach .

Ponadto spółka cywilna złożyła w dniu 26 lutego 2008r. H.swoją ofertę na wykonanie tych robót .

Pozwany w odpowiedzi na pozew nie kwestionował , że rozpoczęta przez niego indywidualna działalność gospodarcza była działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności spółki cywilnej .

Twierdził natomiast , że powód o tej działalności i o zawieraniu przez pozwanego umów z H. wiedział i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń . Pozwany twierdził też , że powód poczynając od końca 2007r. nie angażował się w pracę w spółce cywilnej , praktycznie zaprzestał prac w spółce , nie chciał brać na siebie ryzyka podpisywania dalszych umów z H. , która pod konie roku 2007 zaprzestała płatności wobec spółki cywilnej za zrealizowane roboty .

Wskazując na powyższe pozwany wywodził , że za wiedzą i zgodą powoda zawarł umowy z H. , jako indywidualny przedsiębiorca .

Pozwany utrzymywał także ,że zarówno H. jak i podwykonawcy spółki cywilnej , wiedzieli , że w maju 2008 r. pozwany podpisał umowy z H. we własnym imieniu , a nie w imieniu spółki cywilnej .

Oceniając materiał dowodowy należy przyjąć , że pozwany twierdzeń tych nie udowodnił .

Przede wszystkim są one sprzeczne z zeznaniami powoda , którym Sąd dał wiarę w całości , jako logicznym i spójnym . Powód konsekwentnie twierdził , że był przekonany o zawarciu dalszych umów z H. w maju 2008r przez spółkę cywilną , którą reprezentował pozwany, a następnie o realizacji tych umów przez spółkę . O prowadzeniu przez pozwanego własnej działalności gospodarczej i zawarciu w jej ramach dwóch umów z H. dowiedział się zaś dopiero pod koniec 2008r.

Wiarygodność zeznań powoda potwierdzają też zeznania świadków - M. M., A. B., R. D., D. S.iJ. S..

Zgodnie z nimi podwykonawcy spółki cywilnej traktowali pozwanego jako wspólnika spółki cywilnej , a nie jako indywidualny odrębny od spółki podmiot gospodarczy , i podpisując z nim umowy uważali , że reprezentuje on spółkę .

Te zeznania znajdują z kolei odbicie w złożeniu przez spółkę cywilną spółce (...) oferty z dnia 26 lutego 2008r. na wykonanie spornych robót , w ramach dalszej współpracy obu spółek .

Wprawdzie pozwany zaprzecza aby tę ofertę on podpisał , ale nie złożył żadnych wniosków dowodowych na potwierdzenie tych twierdzeń .

Twierdzenia pozwanego nie znajdują też odbicia w zeznaniach świadków wnioskowanych przez pozwanego tj. M. S. , S. S. , K. G.

( zeznania k – 402 ) .

Nie umieli oni powiedzieć czy powód wiedział o prowadzenia przez pozwanego własnej działalności gospodarczej . Zeznania ich potwierdzają , że powód w trakcie realizacji robót przez spółkę cywilną pełnił funkcję kierownika robót , natomiast rolą pozwanego były kontakty z podwykonawcami spółki cywilnej , co do kwestii związanych z materiałami , finansami .

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadek M. P. , że powód poczynają od końca 2007r nie angażował się w sprawy spółki . Zeznania te są sprzeczne z treścią załączonych do pozwu listów referencyjnych , które spółka (...) wystawiła powodowi . Wynika z nich , że pełnił on funkcje kierownika robót na realizowanych inwestycjach także w roku 2008 . Powód w tym okresie zgłaszał także gotowość robót do odbioru ( zgłoszenie z dnia 21.04. 2008r. k -64 )

Ponadto z zeznań świadka W. M.( inspektora nadzoru z ramienia H.nad budową linii światłowodowych w latach 2007-2009r ) wynika , że nie było problemów z aktywnością powoda , jako kierownika budowy , w odbiorach robót w 2008r. Także świadekJ. S.( dyrektor ds. wykonawstwa w spółce (...)) zeznał , że powód zawsze brał udział w odbiorach robót , jako kierownik budowy ( zeznania w/w. świadków k – 478 ) .

Zeznania świadka P. W. ( k 473) nie wniosły do sprawy nic istotnego . Ale także on zeznał , że biuro spółki (...) było na ul. (...) i nigdy nie było biura na ulicy (...) , który to adres podawał pozwany np. w protokołach odbioru robót sporządzanych z H. , czy w umowach zawieranych z podwykonawcami ( umowy k – 440-,455 ) .

Powód wnosił o złożenia przez pozwanego określonych dokumentów – tj. umów zawartych przez pozwanego z H. i faktur wystawionych przez pozwanego za wykonanie tych robót . Pomimo dwukrotnego wezwania , pozwany nie podając przyczyn , uchylił się od złożenia ww. dokumentów . Taką postawę należy ocenił jako zmierzającą do utrudnienia zgromadzenia w sprawie pełnego materiału dowodowego .

Jednocześnie pozwany nie kwestionował treści tych faktur , które w odpisie załączone zostały do pozwu .

Nie znalazły też potwierdzenia w materiale dowodowym twierdzenia pozwanego , że powód zrzekł się wobec pozwanego wszelkich roszczeń wiązanych z osiągniętym zyskiem z tych dwóch przedmiotowych umów zawartych przez pozwanego z H. .

Pozwany sporządził wprawdzie oświadczenie takiej treści , ale powód go nie podpisał , co jedynie potwierdza , że się na to nie zgodził .

Sąd nie dał wiary w tej kwestii zeznaniom świadka M. P. . Przede wszystkim dlatego, że trudno uznać ją za świadka bezstronnego , skoro odeszła ze spółki cywilnej i zatrudniła się u pozwanego .

Stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.),czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy.

Pozwany prowadząc własną działalność gospodarczą równolegle z działalnością w spółce cywilnej i zawierając we własnym imieniu umowy z głównym kontrahentem spółki , które były wcześniej negocjowane przez spółkę – zachował się nielojalnie wobec wspólnika – powoda . Zachowanie takie należy uznać za działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami .

Według art. 5 ww. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest też takie oznaczenie przedsiębiorstwa , które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości , przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego , zgodnie z prawem , do oznaczenia innego przedsiębiorstwa .

Doniosłe jest znacznie słów charakterystycznych i wszelkiego rodzaju symboli , z którymi klienci kojarzą przedsiębiorstwo .

Pozwany do ewidencji działalności gospodarczej zgłosił nazwę(...).Także w wystawianych fakturach używał identycznych oznaczeń jak spółka cywilna , z jej charakterystycznym znakiem graficznym oraz zasadniczym członem nazwy –(...)

W przypadku stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art.3 ustawy uprawnionemu służą określone roszczenia ,wyszczególnione w art.18 ust.2 ustawy , w tym naprawienie wyrządzonej szkody , na zasadach ogólnych (art. 18 ust.1 pkt 4 tej ustawy) .

Na skutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez pozwanego powód poniósł szkodę w postaci utraconych korzyści , związanych z utratą dwóch kontraktów , które w ramach własnej działalności , a nie na rzecz wspólników spółki cywilnej zawarł i zrealizował pozwany i za realizację , których wystawił dwie faktury na łączną kwotę - 1 839 150 zł. Gdyby powyższe roboty zostały zrealizowane przez spółkę cywilną, przyjmując minimalną wartość zysku przypadającego po połowie wspólnikom spółki na poziomie 10 % przychodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej – to kwota 183 915 zł. , która stanowi wartość przedmiotu sporu .

Należy także podnieść , że szkoda w postaci utraty spodziewanych korzyści (art. 361 § 2 k.c.) ma zwykle charakter hipotetyczny. Nieosiągnięty, oczekiwany zysk przez powoda możliwy był, zatem do ustalenia w drodze hipotetycznego rozumowania przez porównanie rzeczywistego stanu rzeczy ze spodziewanym, a ustalona różnica między nimi odpowiada utraconej korzyści.

Powód załączonymi do pozwu dokumentami rozliczeniowymi składanymi przez powoda , jako wspólnika spółki cywilnej , do Urzędu Skarbowego za rok 2008 wykazał zarówno dochód spółki jak i zysk przypadający na wspólnika w 2008r. , który ukształtował się na poziomie 20 % przychodów spółki . Pozwala to na przyjęcie ,że wyliczona utrata korzyści w sposób podany powyżej jest wiarygodna .

Wobec powyższych ustaleń należało orzec jak sentencji – na podstawie art. 3 i art. . 18 ust.1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 415 kc. i art. 363§ 1 kc.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sporu – na podstawie art. 98 kpc.

.

Sędzia SO Małgorzata Holz

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Łuchniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Holz
Data wytworzenia informacji: