Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 2/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem z 2016-03-03

Sygn. akt III RC 2/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Julita Aronowicz

Protokolant Katarzyna Wójcicka

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem

sprawy z powództwa małoletniego E. S. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową J. I.

przeciwko D. S.

o podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie I C 542/11, od pozwanego D. S. na rzecz jego małoletniego syna E. S. z kwoty po 300 (trzysta) złotych miesięcznie do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 01 marca 2016 r., płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia w terminie płatności którejkolwiek raty, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda – J. I.;

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  Umarza postępowanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia;

IV.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami sądowymi i koszty te przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

V.  Koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

VI.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 2/16

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa J. I., reprezentująca małoletniego powoda E. S., domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego D. S. na rzecz dziecka z kwoty 300 zł miesięcznie do kwoty 700 zł miesięcznie, domagała się również zasądzenia od pozwanego poniesionych kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu podała, że od chwili zasądzenia alimentów w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 08 maja 2012 r. (sygn. akt I C 542/11) znacząco zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda, zwiększyły się również zarobkowe możliwości pozwanego. J. I. podała, że łączny koszt utrzymania syna wzrósł z kwoty ok. 600 zł miesięcznie (na datę wyroku rozwodowego) do kwoty ok. 1.000 zł miesięcznie. Dalej przedstawicielka ustawowa wskazała, że jej możliwości zarobkowe są minimalne, zarabia miesięcznie 642, 89 zł, natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego są dalece większe, zarabia on wedle jej wiedzy ok. 3.000 zł miesięcznie. Końcowo J. I. podniosła, że w dużo większym zakresie, niż pozwany realizuje swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o wychowanie małoletniego, ojciec dziecka swój udział w wychowaniu syna ogranicza do minimum, co powinno skutkować obciążeniem go obowiązkiem alimentacyjnym w większym stopniu.

Pozwany D. S. wniósł o oddalenie powództwa.

Przedstawicielka ustawowa na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. sprecyzowała powództwo wnosząc o podwyższenie alimentów od daty złożenia pozwu.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

Małoletni powód E. S., urodzony (...) w B., jest synem J. I. i D. S..

Wyrokiem z dnia 08 maja 2012 r. wydanym w sprawie I C 542/11 Sąd Okręgowy w Łomży rozwiązał przez rozwód związek małżeński rodziców małoletniego powoda – J. I. i D. S., bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim E. S. zostało powierzone obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy matce. Sąd Okręgowy w Łomży zasądził na rzecz małoletniego powoda od ojca D. S. alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie.

Postanowieniem z dnia 29 października 2015 r., wydanym w sprawie I. N. 17/15, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ograniczył władzę rodzicielską D. S. i J. I. nad małoletnim synem E. S. poprzez nadzór kuratora sądowego i w tym zakresie zmienił rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej zawarte w wyroku rozwodowym. Nadto Sąd zobowiązał rodziców do współpracy w sprawach dotyczących ich małoletniego syna, zapewnienia małoletniemu odpowiedniej pomocy psychologicznej oraz do poddania się psychoedukacji w zakresie kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich.

Aktualnie małoletni E. S. ma 9 lat i uczy się w II klasie Szkoły Podstawowej w S.. Wyprawka szkolna została zakupiona przez ojca dziecka, podręczniki były bezpłatne. J. I. podała, że utrzymanie syna wynosi 350 - 400 zł miesięcznie, gdy dziecko jest chore – 500 zł miesięcznie. Przedstawicielka ustawowa określiła, że wyżywienie chłopca kosztuje ok. 200 zł miesięcznie, na ubrania i obuwie wydatkowana jest kwota 100 – 150 zł kwartalnie, środki pielęgnacyjne, czystości kosztują 50 – 60 zł miesięcznie, na rozrywkę, materiały edukacyjne przeznaczana jest kwota 50 zł miesięcznie, dowożenie syna do szkoły stanowi wydatek rzędu 100 zł miesięcznie. J. I. wskazała, że syn jest nadpobudliwy, ma nauczanie indywidualne, pozostaje pod opieką psychiatry i psychologa. Dziecko choruje na infekcje dróg oddechowych, alergię wziewną.

J. I. pracuje w sklepie (...) w S., zarabia 642, 89 zł miesięcznie. Przedstawicielka ustawowa wraz z dzieckiem mieszka u swoich rodziców, tworzy z nimi jedno wspólne gospodarstwo domowe, utrzymuje, że dokłada się do opłat za dom w kwocie 200 zł miesięcznie. J. I. nie posiada majątku, nie ma też długów. Z opieki społecznej pobiera zasiłek rodziny kwocie 118 zł miesięcznie, finansowo pomagają jej członkowie najbliższej rodziny.

Pozwany D. S. ma 42 lata, z zawodu jest technikiem mechanikiem budowy maszyn. Pozwany pracuje w firmie (...) sp. z o. o. w L. Starym jako operator linii zespolenia. Z zaświadczenia o zarobkach wynika, że za styczeń 2016 r. pozwany zarobił 1.778, 76 zł netto, za grudzień 2015 r. – 2.040, 75 zł netto, za listopad 2015 r. – 2.546, 40 zł netto. Wynagrodzenie za pracę to jedyny stały dochód pozwanego. Z rozliczenia PIT – 11 za 2015 r. wynika, że D. S. osiągnął za ten rok dochód w kwocie 36.925, 32 zł. Pozwany jest właścicielem mieszkania w S., o powierzchni 34 mkw, mieszka w nim razem z matką, innego majątku nieruchomego nie posiada. Za światło płaci 53 zł miesięcznie, za gaz – 45 zł miesięcznie, za wodę – 30 zł co dwa miesiące, za wywóz śmieci – 12 zł miesięcznie, podatek gruntowy wynosi 50 – 60 zł rocznie, opał na zimę kosztuje ok. 2.500 zł rocznie. Matka pozwanego nie partycypuje w tych opłatach. D. I. spłaca kredyty – na rzecz (...) Bank S.A. po 98, 35 zł miesięcznie i po 53, 74 zł miesięcznie, na rzecz Banku (...) - po 321, 36 zł miesięcznie. Pozwany dobrowolnie podwyższył wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz syna do kwoty po 400 zł miesięcznie. D. S. co dwa tygodnie zabiera syna do siebie, wówczas dziecko jest na jego utrzymaniu. W styczniu i w lutym br. małoletni E. S. przebywał u ojca po dwa tygodnie. Pozwany oprócz świadczenia alimentów finansuje potrzeby syna, i to w znacznym rozmiarze. D. S. pokrył koszty wyprawki szkolnej w kwocie 116 zł, zapłacił ubezpieczenie w kwocie 30 zł, finansuje wizyty lekarskie, wykupuje leki (sam preparat C. (...) kosztuje 139, 99 zł), pokrywa koszt zakupu okularów (ostatnio w kwocie 270 zł). Nadto pozwany kupuje małoletniemu synowi ubrania, zabawki, kupił mu również telefon komórkowy, który doładowuje synowi kwotą 30 zł miesięcznie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: wyjaśnień przedstawicielki ustawowej J. I. (czas nagr. od 00:05:45 do 00:24:00, k.73 v. – 74, czas nagr. 00:52:34, k. 75), wyjaśnień pozwanego D. S. (czas nagr. od 00:24:00 do 00:51:48, k. 74 – 74 v.), odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego powoda (k. 6), faktur VAT, rachunków (k. 7 – 13, 48, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 72), umowy zlecenia nr (...) z rachunkami do umowy (k. 14, 15, 36), zaświadczenia o zatrudnieniu (k. 16), dokumentacji medycznej dot. małoletniego powoda (k. 17, 18, 37, 67, 68, 69, 70, 71), zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pozwanego (k. 32, 45 - 46), potwierdzenia utworzenia zlecenia stałego (k. 38), odcinków wpłat (k. 39, 54, 55), dowodu wpłaty (k. 40), deklaracji PIT – 11 (k. 41 – 44), umowy o pracę (k. 47), umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (k. 63 – 64), akt sprawy Sądu Okręgowego w Łomży I C 542/11 i akt sprawy tut. Sądu I. O. 138/15.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, o czym stanowi art. 138 kro. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest zarówno od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jaki i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Od czasu ostatniego uregulowania alimentów na rzecz małoletniego powoda E. S. minęły blisko 4 lata. Od tego czasu niewątpliwie wzrosły koszty utrzymania dziecka, co podyktowane jest jego naturalnym rozwojem psychofizycznym, edukacją, koniecznością leczenia, a także wzrostem cen towarów i usług.

W ocenie Sądu koszty utrzymania małoletniego powoda ponoszone przez matkę, a określone na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. nie są zawyżone. W ocenie Sądu utrzymanie małoletniego E. S. w powiązaniu z sytuacją materialną matki, pod opieką której pozostaje, wynoszą ok. 500 zł miesięcznie.

Jak już powyżej wskazano, pozwany D. S. jest również zobligowany do finansowani usprawiedliwionych potrzeb swojego syna. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wyraźnie wynika, że pozwany nie uchyla się od łożenia na utrzymanie dziecka, jest wręcz przeciwnie, pozwany finansuje potrzeby syna w dość dużym rozmiarze. D. S. zakupił małoletniemu wyprawkę szkolną (116 zł), uregulował ubezpieczenie (30 zł), kupuje ubrania, artykuły szkolne (w grudniu 2015 r. za kwotę 240 zł, w styczniu 2016 r. za kwotę 304 zł), pokrywa koszty zakupu leków, okularów, wizyt lekarskich (sam preparat C. (...) – 139, 99 zł, okulary – 270 zł, wizyta u okulisty – 50 zł, wizyta u psychiatry – 100 zł), kupił synowi telefon (doładowanie kosztuje 30 zł miesięcznie). Ponadto pozwany finansuje syna, gdy ten przebywa pod jego opieką. Przedstawione przez pozwanego wydatki na dziecko nie zostały zakwestionowane przez stronę powodową.

W tej sytuacji Sąd uznał, że dotychczasowe alimenty należy podwyższyć z kwoty 300 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie, to jest do kwoty rzeczywiście uiszczanej przez pozwanego na rzecz małoletniego powoda. Alimenty w takim rozmiarze są wystarczające ze strony ojca na utrzymanie dziecka, zważywszy na dodatkowe środki finansowe wykładane na jego potrzeby oraz na fakt utrzymywania syna w okresach, gdy przebywa on pod opieka ojca, co znacząco odciąża matkę finansowo i winno mieć przełożenie na wysokość obowiązku alimentacyjnego pozwanego. Zasądzenie alimentów w wyższym rozmiarze z uwagi na zaangażowanie ojca w wychowanie i leczenie syna i finansowanie jego potrzeb byłoby niezasadne i niesprawiedliwe, stąd też powództwo ponad kwotę 400 zł miesięcznie zostało oddalone. Zasądzona kwota alimentów jak najbardziej mieści się w możliwościach płatniczych pozwanego i jest z jego strony wystarczającym wkładem w utrzymanie syna.

Alimenty zostały podwyższone od dnia 01 marca 2016 r. z uwagi na uznanie, że do tego czasu pozwany w wystarczającym stopniu łożył na utrzymanie syna.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią przepisy art. 133 § 1 kro, art. 135 § 1 i 2 kro i art. 138 kro.

Postępowanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia zostało umorzone na podstawie art. 335 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Koszty procesu zostały pomiędzy stronami wzajemnie zniesione na podstawie art. 100 kpc.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabella Mystkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba, która wytworzyła informację:  Julita Aronowicz
Data wytworzenia informacji: