Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 113/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2015-05-25

Sygn. akt VI U 113/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSR Artur Andrysewicz

Protokolant: Urszula Ewa Aleksandrowicz

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 roku w Białymstoku

na rozprawie

sprawy M. K. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołań M. K. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 9 stycznia 2015 r., numer (...)

oraz decyzji z dnia 28 stycznia 2015 r., numer (...)

oddala odwołania.

Sygn. akt VI U 113/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 stycznia 2015r., znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. (zwany niżej ZUS), działając w oparciu o art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r., poz. 159 tekst jednolity) odmówił M. K. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 22 listopada 2014 r. do 20 stycznia 2015r.

Następnie ZUS decyzją z dnia 28 stycznia 2015r., znak (...), działając w oparciu o te same regulacje prawne, odmówił M. K. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 21 stycznia 2015r. 16 lutego 2015r. Organ rentowy podniósł, iż M. K. (1) nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, gdyż będąc funkcjonariuszem Policji nie podlegał on ubezpieczeniu chorobowemu i po zwolnieniu ze służby taki zasiłek nie przysługuje (por. akta ZUS).

Od powyższych decyzji odwołał się M. K. (1) wnosząc o ich zmianę i przyznanie zasiłku chorobowego za sporny okres. W uzasadnieniu podniósł, iż jego niezdolność do pracy z powodu choroby wystąpiła jeszcze w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu w czasie służby w Policji (19 sierpnia 2014r.) i trwa nadal (k. 2-5 i k. 22-23).

W odpowiedzi na ww. odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. wniósł o ich oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie (k. 41).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Bezsporne pozostaje, że M. K. (1) w okresie od 19 sierpnia 2014r. do 20 lutego 2015r. pozostawał nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Oryginały zaświadczeń lekarskich obejmujące niezdolność do pracy w tym okresie zostały przez skarżącego złożone w Zespole (...) Komendy Miejskiej Policji w B..

Bezspornie M. K. (1) z dniem 28 października 2014r. został zwolniony ze służby w Policji (por. pismo Komendanta Policji Miejskiej w B. z dnia 30 grudnia 2014r., k. 1 akt ZUS).

Poza sporem pozostawało, że skarżący, jako funkcjonariusz policji, dnia 15 listopada 2007r. został zgłoszony do ubezpieczenia oraz zdrowotnego (druk ZUS ZZA w aktach ZUS, brak numeru karty). Z ubezpieczenia tego został wyrejestrowany 29 października 2014r. (por. akta ZUS, druk (...)).

Z kolei jako funkcjonariusz Policji (...) nie podlegał w trakcie służby ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i chorobowemu. W przypadku zwolnienia ze służby art.69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015r. poz. 355 j.t.) przewiduje dla byłego funkcjonariusza, który nie nabył uprawnień emerytalno-rentowych, przekazanie do ZUS zwaloryzowanej składki za okres do zwolnienia ze służby. Ustawodawca przewiduje w ten sposób przejście byłego funkcjonariusza do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Komenda Wojewódzka Policji drukiem (...) z dnia 30 października 2014r. zgłosiła do ZUS podleganie M. K. ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od 15 listopada 2007r. w związku ze zwolnieniem ze służby.

Podobnej regulacji nie ma w zakresie świadczeń chorobowych.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1442 tekst jednolity). Z kolei art. 2 precyzuje, że świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej "ubezpieczeniem chorobowym", obejmują m.in. zasiłek chorobowy (pkt 1). Art. 6 w ust. 1 wskazuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

M. K. (1) podnosił, że jego niezdolność do pracy z powodu choroby ma charakter nieprzerwany i powstała jeszcze w okresie pełnienia służby w Policji (trwa od dnia 19 sierpnia 2014r.). Zdaniem odwołującego się, jako że niezdolność do pracy wystąpiła u niego „w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego”, spełnił on wszystkie przesłanki warunkujące prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadający po zwolnieniu ze służby w Policji.

Z kolei organ rentowy, wskazując jako podstawę przytoczone wyżej regulacje prawne utrzymywał, że M. K. (1) nie był objęty ubezpieczeniem chorobowym i to zarówno po zwolnieniu ze służby w Policji, jak również w okresie jej pełnienia W konsekwencji nie ma on prawa do świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia.

Sąd w pełni podziela stanowisko prezentowane przez organ rentowy, które ma oparcie w obowiązującym stanie prawnym, choć można mieć zastrzeżenia do samej prawidłowości takiej regulacji. Bez wątpienia istnieje luka prawna, której nie można wypełnić w drodze wykładni i wymaga ona interwencji ustawodawcy. Z podobnymi problemami borykają się na przykład żołnierze kontraktowi po ustaniu służby, co było przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014r.1

W tym miejscu należy podkreślić, że M. K. (1) błędnie zinterpretował decyzję ZUS przyjmując, że przyczyną odmowy prawa do zasiłku chorobowego za sporny okres był brak ciągłości w okresie, w którym skarżący był niezdolny do pracy w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego oraz po jego ustaniu. Data zwolnienia odwołującego się ze służby w Policji nie ma bowiem żadnego znaczenia w zakresie jego uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodzić się bowiem należy ze stanowiskiem organu rentowego, że M. K. (1) nie był objęty ubezpieczeniem chorobowym nie tylko po zwolnieniu ze służby w Policji, ale również w okresie jej pełnienia [por. art. 11 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1-2, 3, 4, 5, 8, 10 i 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r., poz. 121 j.t.], gdzie określone są osoby podlegające obowiązkowo i dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu].

W tym miejscu należy odnieść się do regulacji zawartych w art. 121b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, gdzie przewidziano, iż policjant w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80% uposażenia. Zwolnienie lekarskie obejmuje przy tym okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych m.in. z powodu choroby, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 121b ust. 2 pkt. 1). Z kolei w art. 121c ustawy o Policji przewidziano, że okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podstawę uposażenia, o którym mowa w art. 121b, stanowi uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich wysokość. Przy obliczaniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim przyjmuje się, że uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim stanowi 1/30 uposażenia, o którym mowa w art. 121b (por. art. 121f ust. 1-2 ustawy o Policji).

W konsekwencji przyjąć należało, że „świadczenia”, które zostały skarżącemu wypłacone z tytułu niezdolności do pracy przypadającej w okresie pełnienia służby w Policji nie stanowiły „zasiłku chorobowego”, określonego w art. 2 pkt. 1) 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ale „uposażenie za czas niezdolności do pracy”, o którym mowa w art. 121b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Warunkiem otrzymania tego uposażenia jest przy tym pozostawanie w służbie w Policji. Świadczy o tym choćby treść art. 121f ust. 4 przytoczonej wyżej ustawy, gdzie przewidziano, że policjantowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo policjant ten zwraca odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego. Ustawodawca przewidział zatem ścisły związek prawa do uposażenia za czas niezdolności do pracy z pełnieniem służby w Policji.

Sąd nie przeczy, że zwolnienie M. K. (1) ze służby w Policji, w okresie nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowało, że po dniu 28 października 2014r. pozostał on bez prawa do zabezpieczenia społecznego na wypadek choroby, co może stać w sprzeczności z gwarancjami w tym zakresie, określonymi w Konstytucji RP (art. 67). Niemniej w przypadku skarżącego w żadnym razie nie można mówić o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu, wynikającemu z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W konsekwencji nie nabył on prawa do świadczeń pieniężnych (w tym zasiłku chorobowego) z tego ubezpieczenia, a na ZUS nie ciąży obowiązek wypłaty takiego świadczenia.

Na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. Sąd oddalił odwołania od zaskarżonych decyzji.

1 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MON_ws_braku_prawa_zolnierzy_do_swiadczen_za_okres_po_zakonczeniu_sluzby.pdf

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wieremiejuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Andrysewicz
Data wytworzenia informacji: