Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V RC 504/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2017-01-26

Sygn. akt V RC 504/16

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2017r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący :SSR Wiesława Jolanta Niemyjska

Protokolant: Urszula Muraszkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017r. w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z powództwa D. N. (1)

przeciwko K. N. (1)

o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

I. Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda D. N. (1) wobec pozwanego K. N. (1) ustalony uprzednio prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowiecku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie III RC 121/10 w kwocie po 500 zł ustał z dniem 21 listopada 2016 r.

II. Odstępuje od obciążania pozwanej kosztami zastępstwa procesowego należnymi stronie powodowej.

Sygn. akt V RC 504/16

UZASADNIENIE

Pozwem, złożonym 21 listopada 2016 r., D. N. (1) wniósł o ustalenie ustania z dniem 21 listopada 2016 r. obowiązku alimentacyjnego wobec K. N. (1), wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 19 maja 2011 r., wydanego w sprawie III RC 121/10, którym zasądzono od D. N. (1) na rzecz K. N. (1) alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca do rąk jej matki A. N. (1) wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności którejkolwiek raty.

Uzasadniając swoje żądanie, powód podniósł, iż pozwana jest osobą pełnoletnią, obecnie ukończone 23 lata. Podał, iż K. N. (1) powinna ukończyć pełen cykl edukacji (studia licencjackie/inżynierskie ) do czerwca 2016 r. Z tego faktu powód wywnioskował, iż na chwilę obecną pozwana nie jest studentką i ostatecznie zakończyła pobieranie nauki. Nadto podniósł, iż od, co najmniej, dwóch lat pozwana wykonuje pracę zarobkową w ramach gabinetu fryzjersko – kosmetycznego (...)i taki adres do doręczeń dla powódki wskazał, z uwagi, iż nie zna jej adresu zamieszkania w B. (córka nie chce mu podać tego adresu). Powód podkreślał, iż zatrudnienie K. N. (1) ma charakter stały, co powoduje ustanie przesłanek do kontynuowania obowiązku alimentacyjnego, którym został obciążony powód. Nadto wskazał, że pozwana ma wystarczające środki finansowe, które pozwalają jej na podróże zagraniczne. W ocenie strony powodowej, pozwana osiągnęła zatem samodzielność. D. N. (1) podał, iż w dniu (...) urodziła mu się córka M. N. (1), co generuje dodatkowe koszta po stronie powodowej. Nadto powód podniósł, iż spadła dochodowość z tytułu prowadzenia przez niego gospodarstwa rolnego, w związku ze zmniejszeniem się areału upraw (pozew k. 2 – 7).

W ramach odpowiedzi na pozew, K. N. (1) wniosła o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu swojego żądania, pozwana podniosła, że w październiku 2012 r. rozpoczęła zaoczne studia inżynierskie na Politechnice B. na kierunku gospodarka przestrzenna. Przyznała, iż w lutym 2016 r. zaliczyła ostatni semestr (do którego końca powinna złożyć pracę inżynierską), rozpoczęła pisanie pracy inżynierskiej w zakresie analizy plany zagospodarowania przestrzennego gminy C., ma napisane 40 %, pozostała jej najtrudniejsza część pracy do napisana. Podała, iż planuje napisać pracę inżynierska do końca czerwca/lipca 2017 r. i przystąpić do obrony pracy inżynierskiej. Pozwana wskazała, że bezskutecznie próbowała znaleźć zatrudnienie w zakresie związanym ze studiami wyższymi. Od października 2016 r. jest studentką (...) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze ze specjalnością w handlu zagranicznym. K. N. (1) podała, że są to studia licencjackie odbywane w systemie dziennym, co uniemożliwia jej podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie przyznała, że podjęła obowiązki służbowe na podstawie umowy zlecenie w ramach salonu fryzjersko - kosmetycznego, w celu rozwijania swojej pasji związanej z kosmetyką. Podała, iż przedmiotowe zajęcie traktuje jako alternatywę do jej wykształcenia. Pozwana podkreśliła, że czyni wszystko, aby się usamodzielnić i nie być obciążeniem wobec rodziców, jednakże w jej ocenie, w obecnej sytuacji nie jest to możliwe (odpowiedź na pozew k. 26 – 29, stanowisko pozwanej zajęte do protokołu rozprawy z dnia 26.01.2017 r. zn.czas 00: 28:45 k.51).

Sąd ustalił, co następuje:

K. N. (1) urodziła się w dniu (...) Pochodzi ze związku małżeńskiego D. N. (1) i A. N. (1), z domu Lupa (odpis skrócony aktu urodzenia, k. 6 z akt SR w Wysokiem Mazowieckiem sygn. III RC 121/10). Z przedmiotowego związku małżeńskiego pochodzi także M. N. (2), urodzony dnia (...) (odpis skrócony aktu urodzenia k. 5 z akt SR w Wysokiem Mazowieckiem sygn. III RC 121/10). D. N. (1) oraz A. N. (1) pozostają aktualnie w separacji faktycznej.

Na mocy wyroku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie III RC 121/10, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zasądził od pozwanego D. N. (1) na rzecz M. N. (2) alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie, nadto w ramach przedmiotowego orzeczenia, zasądzono od pozwanego D. N. (1) na rzecz K. N. (1) alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie, również płatne z góry od dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat (wyrok, k. 60 z akt SR w Wysokiem Mazowieckiem sygn. III RC 121/10).

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2015 r. w spawie III RC 127/15 Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ustalił, że z dniem 01 października 2015 r. ustał obowiązek D. N. (1) świadczenia alimentów w wysokości po 500 zł miesięcznie wobec M. N. (2) (wyrok k. 30 z akt SR w Wysokiem Mazowieckiem sygn. III RC 127/15).

W dacie ostatniego orzekania w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego D. N. (1) wobec K. N. (1), zobowiązany miał 42 lata. Z zawodu technik rolnik. Powód był wówczas zatrudniony jako zastępca kierownika magazynu przypraw w Zakładach (...) w C., osiągając z tego tytułu 2.567,42 zł netto. D. N. (1) był wówczas właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 23,7268 ha. Posiadał także inwentarz żywy w postaci 1 krowy, 3 cielaków, 1 świni. Uprawiał także zboże oraz ziemniaki, wypracowując dochód opiewający na 7.500 zł rocznie. Powód otrzymywał także dopłaty z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 16.815,86 zł rocznie. D. N. (1) jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, w obrębie której zamieszkuje wraz ze swoimi rodzicami (zeznania D. N. złożone do protokołu rozprawy, k. 40 - 41 z akt SR w Wysokiem Mazowieckiem sygn. III RC 121/10).

Aktualnie D. N. (1) ma ukończone 47 lat, wykształcenie bez zmian. Obecnie jest w nieformalnym związku z A. M., z którego pochodzi ich małoletnia córka M. N. (1), urodzona (...) Powód pozostaje zatrudniony jako kierownik magazynu w Zakładach (...) w C., osiągając wynagrodzenie 2.700 zł netto w skali miesiąca. Jest to praca wykonywana w rytmie dwuzmianowym, tj. w godzinach od 06:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00. Powód mieszka wraz z konkubiną, małoletnią M. N. oraz swoimi rodzicami w budynku z 1979 stanowiącym jego własność (rodzice powoda posiadają służebność mieszkania).

D. N. (1) obecnie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 13,5 ha. W 2014 r. sprzedał nieruchomość rolną o powierzchni 6,5 ha za kwotę 380.000 zł, którą wcześniej otrzymał w darowiźnie od brata. Uzyskaną cenę przekazał na rzecz swojego brata. Powód posiada żywy inwentarz w postaci 5 byków, 2 świń oraz 10 kur (zeznania powoda D. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:08:22 k. 50 - 51).

D. N. (1) jest właścicielem dwóch pojazdów mechanicznych: O. (...) z 2010 r., a kupionego w 2013 r. za cenę 6.000 € oraz V. (...) z 2010 r. kupionego w 2013 r. za kwotę 7.000 €. Powód używa przedmiotowych pojazdów do prac związanych z gospodarstwem rolnym. Podał, że jego dochód związany z działalnością rolniczą to 200 zł miesięcznie. W 2014 r. otrzymał dopłaty unijne w wysokości 17.534,90 zł, natomiast w 2015 r. – 12.641,16 zł (zeznania powoda D. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:08:22 k. 50 – 51, informacja (...) z dnia 25.01.2017 r.).

Powód wskazywał, iż ponosi następujące wydatki:

- 300 zł jako koszt dostarczania energii elektrycznej i światła;

- 600 zł tytułem opłat związanych z dostarczaniem wody, wywozem śmieci oraz zobowiązaniami podatkowymi w skali roku;

- 200 zł jako koszt melioracji rocznie;

-900 zł ubezpieczenia za trzy ciągniki, dwie przyczepy oraz dwa samochody;

- 4.000 zł jako roczny koszt kupna paliwa;

- 2.000 zł rocznie tytułem najmu kombajnu, w celu zbioru zbóż;

- 50 zł jako miesięczny koszt dostarczania gazu;

- 3.000 zł tytułem rocznego ogrzewania;

- 300 zł jako roczny koszt kupna nasion;

- 1.500 zł tytułem najmu maszyny belującej trawę w skali roku;

- 500 zł raz na dwa lata jako koszt przeglądu ciągników i maszyn rolniczych;

(zeznania powoda D. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:08:22 k. 50 - 51).

W dacie ostatniego orzekania w zakresie obowiązku alimentacyjnego, K. N. (1) miała ukończone 17 lat. Była uczennicą II klasy o profilu architektonicznym w II Liceum Ogólnokształcącym w B.. K. N. (1) mieszkała wówczas w wynajmowanym lokalu mieszkalnym, w którym czynsz opiewał na 500 zł miesięcznie. Była ogólnie zdrowa. Z uwagi na problemy o podłożu ginekologicznym oraz endokrynologicznym była poddawana systematycznym badaniom kontrolnym. Ogólny koszt utrzymania K. N. (1), jej matka oszacowała na ok. 1.400 zł miesięcznie (k. 67 - 68 z akt SR w Wysokiem Mazowieckiem sygn. III RC 121/10).

Aktualnie K. N. (1) ma ukończone 23 lata. W październiku 2012 r. rozpoczęła zaoczne studia w ramach Politechniki B. na kierunku gospodarka przestrzenna. Zgodnie z przewidywanym programem nauczenia w przedmiotowym zakresie, pozwana powinna ukończyć studia I stopnia osiągając tytuł inżyniera w lutym 2016 r. Pomimo zdania egzaminów, K. N. (1) nie skończyła pisania pracy inżynierskiej do dnia dzisiejszego, m.in., ze względu na trudności związane z pozyskaniem odpowiednich materiałów. Pozwana zeznała, iż aktualnie jej praca inżynierska jest stworzona na poziomie 40 %, jednakże wciąż nie zawiera najtrudniejszej części. Semestralna opłata związana z przedmiotowymi studiami zaocznymi wynosiła 2.200 zł. Decyzją z dnia 29 lutego 2016 r. Rektor Politechniki B. skreślił K. N. (1) z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej na studiach siódmego semestru na studiach gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym w ramach Wydziału Budownictwa i (...). Od października 2016 r. K. N. (1) rozpoczęła studia dzienne, na Uniwersyteckie w B., na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze ze specjalizacją w aspekcie handlu zagranicznego. W momencie orzekania, pozwana była w trakcie sesji egzaminacyjnej, którą miała zakończyć w lutym 2017 r. Planowany termin uzyskania tytułu licencjata w tym zakresie został oznaczony na 30 września 2019 r. (zeznania K. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:28:49, k. 51 - 52, zaświadczenie, k. 31, decyzja k. 41).

Pozwana K. N. (1) przyznała, iż w 2013 r. podjęła dorywcze zatrudnienie w (...) kinie (...). Było to zatrudnienie realizowane w niewielkim wymiarze czasowym przy stawce, ok. 5 zł za godzinę. Pozwana podała, iż wskutek przedmiotowego zajęcia dorywczego uzyskiwała dochód w miesięcznej wysokości opiewającej na ok. 200 - 400 zł. Nadto w 2013 r. K. N. (1) pracowała w kawiarni, otrzymując miesięczny dochód w wysokości ok. 200 zł w skali miesiąca. W okresie od 2014 r. do września 2015 r. pozostawała zatrudniona na stanowisku kelnerki w ,,Hotelu (...), wypracowując z tego tytułu średniomiesięczne wynagrodzenie rzędu ok. 1.200 - 1.300 zł (zeznania K. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:28:49, k. 51 - 52).

Pozwana jest aktualnie zatrudniona na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia w salonie (...): usługi kosmetyczno – fryzjerskie w ramach przyuczenia do zawodu. K. N. (1) otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie ok. 180 zł netto w skali miesiąca. Wskazała także, że zleceniodawca uiszcza koszty związane z zapewnieniem jej odpowiednich szkoleń w zakresie kosmetyki. Pozwana podała, że ukończyła kursy w aspekcie: obsługi frezarki, manicure, pedicure, depilacji twarzy, henny oraz zdobień paznokci. K. N. (1) zeznała, iż korzysta z pomocy finansowej udzielanej prze jej matkę A. N. (1) w średniomiesięcznej kwocie ok. 900- 400 zł, która wyjeżdża do partnerem w Niemczech, który pracuje w M. (zaświadczenie k. 30, zeznania K. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:28:49, k. 51 - 52).

Pozwana przyznała, iż przez okres 7 dni w 2015 r. była w L. na zaproszenie koleżanki, która zapewniła jej nieodpłatnie wyżywienie oraz pokój w. Bilet lotniczy został zakupiony przez jej matkę A. N. (2) (art. 230 k.p.c. – okoliczność przyznana).

K. N. (1) mieszka aktualnie wraz ze swoim partnerem w wynajmowanym lokalu mieszkalnym położony przy ul. (...) w B.. Podała, iż nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego, ani nie kupują razem produktów spożywczych. Przyznała, że nie chce ujawniać adresu zamieszkania dla ojca, aby jej nie sprawdzał (zn. czas. 00:55:14 k. 52).

Pozwana podała, że ponosi następujące wydatki:

- 600 zł miesięcznie tytułem czynszu wynajmowanego lokalu;

- 450 zł jako średniomiesięczny koszt wyżywienia;

- 42 zł tytułem kupna miesięcznego biletu ulgowego komunikacji miejskiej w B.;

- 30 zł miesięcznie jako koszt kupna biletów do C.; średnio cztery razy w miesiącu, w celu utrzymywania kontaktów z bratem i babcią;

- 150 zł miesięcznie tytułem kupna soczewek kontaktowych;

- 200 zł miesięcznie jako koszt kupna kosmetyków, środków higienicznych oraz środków czystości w skali miesiąca;

- 100 zł raz na pięć miesięcy - tytułem opłaty związanej z wizytami kontrolnymi w poradni okulistycznej;

- 100 zł raz na pięć miesięcy - tytułem opłaty związanej z wizytami kontrolnymi w poradni ginekologicznej;

- 100 zł raz na pięć miesięcy - jako koszt wizyt stomatologicznych (zeznania K. N. złożone do protokołu rozprawy z dnia 26 stycznia 2017 r., zn. czas. 00:28:49, k. 51 - 52).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na mocy wyżej wskazanych dokumentów oraz zeznań stron, a także akt sprawy SR w Wysokiem Mazowieckiem o sygn. III RC 121/10 o alimenty oraz III RC 127/15 o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec M. N. (2).

Sąd zważył, co następuje:

W świetle art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przy czym zmiana wyroku lub umowy, o której mowa w art. 138 k.r.o., może między innymi polegać na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.01.1999 r., I CKN 1292/98, LEX nr 327911).

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że osiągnięcie przez uprawnionego pełnoletniości samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców. Obowiązek rodziców dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóty, dopóki dziecko nie zdobędzie, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się i to niezależnie od osiągniętego wieku. Obowiązek alimentacyjny rodziców nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletniości. Miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego (orz. SN z dnia 17 grudnia 1976 r. - OSPiKA 1977, poz. 196; ust. XII uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej SN z dnia 9 czerwca 1976 r. - OSNCP 1976, z. 9, poz. 184; teza IV wytycznych SN z dnia 16 grudnia 1987 r. w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty - OSNCP 1988, poz. 42; orz. SN z dnia 11 lutego 1986 r. - OSPiKA 1997, poz. 85; wyrok SN z dnia 14.11.1997 w sprawie III CKN 257/97,OSNC 1998/4/70 oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz – Obowiązek alimentacyjny, Henryk Haak, Toruń 1995, str. 95).

Zgodnie z art. 133 § 3 k.r.o. względem dziecka pełnoletniego rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Analiza i ocena okoliczności zaistniałych w rozpoznawanej sprawie pozwala uznać, że pozwana K. N. (1) nie znajduje się aktualnie w sytuacji, w której konieczne jest przyczynianie się przez powoda do zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb.

W sprawie okolicznością bezsporną był fakt, iż pozwana ma wykształcenie średnie ogólnokształcące uzyskane w ramach klasy o profilu architektonicznym. K. N. (1) rozpoczęła zaoczne studia na Wydziale Budownictwa i (...) Politechniki (...) na kierunku gospodarka przestrzenna. Planowany termin uzyskania przez pozwaną tytułu inżyniera był wyznaczony koniec lutego 2016 r. Pomimo zdania wszelkich wymaganych egzaminów, K. N. (1) przez jedenaście miesięcy (01.03.2106 do 26.01.2107 r.) nie złożyła pracy inżynierskiej, wprost przeciwnie, nie zaangażowała się w jej tworzenie, lecz podjęła studia dzienne I stopnia w październiku 2016 r. nie związane z dotychczasowym kształceniem się (handel zagraniczny). Tytuł inżyniera jest z pewnością pożądany przez potencjalnych pracodawców i o ile podjęcie studiów o charakterze technicznym, wydaje się logicznym postępowaniem oraz kontynuacją decyzji podjętych w liceum, to z pewnością studia o podłożu ekonomicznym nie stanowią uzupełniającej edukacji. K. N. (1) wskazywała, że podjęcie takich studiów wyższych poszerzy jej horyzonty oraz ułatwi pozyskiwanie klientów zagranicznych do hipotetycznego biura planistycznego, które planuje założyć w przyszłości. W ocenie Sądu, pozwana wykazała się w tym aspekcie daleko idącą niekonsekwencją. Jako osoba dorosła powinna dążyć do realizacji swoich zamierzeń oraz podejmowania decyzji dających ekspektatywę pozyskania pozytywnej sytuacji zawodowej. Mając na względzie zasady doświadczenia życiowego, należy wskazać, że w aktualnych realiach rynku pracy, co do zasady, pożądane jest specjalistyczne, szczegółowe wykształcenie i doświadczenie- dokończenie rozpoczętej edukacji jako inżynier.

W realiach niniejszej sprawy należy wskazać, iż pozwana podejmowała zatrudnienie w różnych miejscach pracy, osiągając z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Ze względu na jej wiek oraz stopień rozwoju, należy ocenić, iż jej średniomiesięczny koszt utrzymania opiewa na kwotę nie mniejszą niż 1.500 zł w skali miesiąca. W ocenie Sądu, K. N. (1) ma ukończone specjalistyczne kursy z zakresu kosmetyki oraz pielęgnacji ciała, co daje jej możliwość uzyskiwania wynagrodzenia na tym poziomie. Bezsporne jest posiadanie przez pozwaną umiejętności praktycznych, powodujących po jej stronie wzrost możliwości zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie powód D. N. (1) wykazał, iż od momentu ostatniego orzekania nastąpiła istotna zmiana zarówno w jego sytuacji majątkowej jak i osobistej. Od 26 czerwca 2016 r. powód ma na utrzymaniu małoletnią córkę M. N. (1), co z pewnością generuje wzrost wydatków. Nadto zmniejszył się areał uprawianej przez powoda ziemi w ramach gospodarstwa rolnego, co wpłynęło na zakres jego dochodów w tym zakresie. Należy wskazać, iż prowadzenie działalności o charakterze rolniczej, jest również powiązane z ponoszeniem znacznych kosztów, w tym ryzykiem straty związanej z nieprzewidywalnością warunków meteorologicznych oraz sytuacji geopolitycznej.

Mając zatem na uwadze przytoczone okoliczności, w ocenie Sądu, obowiązek alimentacyjny D. N. (1) wobec córki K. N. (1) uległ wygaszeniu z dniem złożenia pozwu, tj. z dniem 21 listopada 2016 r., gdyż zostały spełnione przesłanki wygaśnięcia tego obowiązku i dlatego Sąd orzekł na mocy art. 133 § 1 i 3 k.r.o, art. 135 § 1 k.r.o. oraz art. 138 k.r.o. (okazany dowód nadania pozwu zn. czas 00:04:21 k.50).

Na marginesie należy zaznaczyć, że na rozprawie, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2017 r. pełnomocnik powoda wnosił o:

- zwrócenie się do Dziekana Wydziału Ekonomii i (...) z zażądaniem udzielenia informacji z jaką datą zostało złożone podanie przez K. N. (1) o przyjęcie na studia międzynarodowe stosunki gospodarcze, czy pani K. zaliczyła wszystkie egzaminy po I semestrze i z jakimi wynikami na okoliczność ustalenia czy podanie o nowe studia nie zaistniało po złożeniu tej sprawy i jak przebiegają te studia,

- o zwrócenie się do E. S. o nadesłanie informacji o zarobkach od października 2015 r. do maja 2016 r. i od grudnia 2016 r. do chwili udzielania informacji oraz informacji o ilości godzin pracy świadczonej przez nią w miesiącu, obecnej od 1 stycznia 2017 r. stawki godzinowej wraz z nadesłaniem umowy zlecenia, bo minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł za godzinę i musi prowadzi pracodawca wykaz godzin,

- o przedłożenie PIT za 2013 r. przez pozwaną i PIT 11 za 2016 r.,

- udzielenie terminu 14 dni na złożenie wniosków dowodowych motywując powyższe wnioski faktem, że sąd doręczył powodowi odpowiedź na pozew, podczas gdy w sprawie był ustanowiony pełnomocnik przez powoda, który otrzymał w dniu rozprawy od mocodawcy odpowiedź na pozew. Sąd postanowił pominąć przedmiotowe wnioski, gdyż istota sprawy został wyjaśniona za pomocą innych środków dowodowych, a uwzględnienie wniosku o składanie hipotetycznych wniosków dowodowych w terminie 14 dni spowodowałoby jedynie zwłokę w rozpoznaniu sprawy. Należy także podkreślić, iż okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione (zn.czas 01:16:11 i dalej k.52 odw).

Pełnomocnik pozwanej wnosił o udzielenie terminu 14 dni na złożenie wniosków dowodowych motywując powyższe złożonymi na rozprawie zeznaniami powoda - sąd w odpowiedzi na tak sformułowany wniosek zarządził, aby pełnomocnik złożył, na toczącej się rozprawie wnioski dowodowe, pełnomocnika pozwanej nie złożył wniosków dowodowych i odstąpił od wniosku o zakreślenie 14 dni na składanie wniosków dowodowych (zn.czas 01:27:46 i dalej k.53).

Biorąc pod uwagę charakter postępowania, a także aktualną sytuację zarówno osobistą jak i majątkową strony pozwanej, Sąd na mocy art. 102 k.p.c. odstąpił od obciążania jej kosztami zastępstwa procesowego należnymi powodowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Bajkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Jolanta Niemyjska
Data wytworzenia informacji: