Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Co 4314/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-11-07

Sygn. akt II Co 4314/14

POSTANOWIENIE

Dnia 7 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Dzienis

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Białymstoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela R. K.

z udziałem dłużnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

na skutek skargi wierzyciela

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku E. D. w sprawie ED Km 1540/14 w postaci postanowienia z 23 września 2014 roku w przedmiocie oddalenia wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji w części dotyczącej egzekucji z wierzytelności w kwocie 131 228,79 złotych przysługującej dłużnikowi od (...) S.A. w W.

p o s t a n a w i a

oddalić skargę;

UZASADNIENIE

Wierzyciel R. K. w złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku E. D. w sprawie ED Km 1540/14 w postaci postanowienia z 23 września 2014 roku w przedmiocie oddalenia wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji w części dotyczącej egzekucji z wierzytelności w kwocie 131 228,79 złotych przysługującej dłużnikowi od (...) S.A. w W..

Skarżący wskazał, że Komornik Sądowy błędnie przyjął, że przeszkodę w prowadzeniu egzekucji stanowi fakt, że jest prowadzone już postępowanie na podstawie tego tytułu wykonawczego, gdyż kolejny tytuł wykonawczy uprawnia do prowadzenia egzekucji ze wskazanej w nim wierzytelności, co do której dokonano już zabezpieczenia w innym postępowaniu. Organ egzekucyjny zdaniem skarżącego powinien uwzględnić wierzytelność dłużnika w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Fakt, że z tej samej wierzytelności prowadzona jest już egzekucja nie niweczy zdaniem wierzyciela wniosku w sprawie niniejszej.

W uzasadnieniu zaskarżonej czynności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku E. D. wskazał, że na podstawie repertorium prowadzonego w kancelarii stwierdzono, że na podstawie tego samego orzeczenia w sprawie ED Km 873/14 toczy się już postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi do wszelkich wierzytelności przysługujących dłużnikowi od (...) S.A., w tym m.in. do wierzytelności w kwocie 131 228,79 złotych objętej kolejnym wnioskiem egzekucyjnym. Zajęcie to zostało dokonane 3 kwietnia 2014 r. przez Komornika Sądowego J. K., a następnie sprawa została przekazana do Komornika Sądowego E. D.. Sprawa ED Km 873/14 wbrew twierdzeniom skargi nie jest sprawą o zabezpieczenie, lecz o egzekucję. Twierdzenia, że komornik winien po raz drugi wszcząć egzekucję na podstawie tego samego orzeczenia i należność umieścić w palnie podziału są nietrafne i mogą spowodować dwukrotne zaspokojenie tej samej należności wierzyciela.

Sąd zważył, co następuje:

Skarga wierzyciela nie jest zasadna i nie może być uwzględniona.

Bezspornym w sprawie jest fakt, że wierzyciel złożył w sprawie egzekucyjnej dwa tytuły wykonawcze wydane w sprawach I Nc 397/13 i I Nc 398/13, przy czym oba były dalszymi tytułami egzekucyjnymi wydanymi w celu prowadzenia egzekucji z opisanych w nich wierzytelności przysługujących dłużnikowi od (...) S.A., w wysokości 131 228,79 złotych.

Zwrócić jednak należy uwagę, że przed tym samym Komornikiem Sądowym E. D. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie pierwszego tytułu egzekucyjnego, wniosek egzekucyjny obejmował wszelkie wierzytelności przysługujące dłużnikowi, w tym wierzytelność opisaną w dalszych tytułach egzekucyjnych. Istotnym jest również i to, że egzekucja z opisanej wierzytelności już się toczy, a zajęcie jej zostało dokonane 3 kwietnia 2014 r. na postawie tego samego tytułu wykonawczego.

W sprawie nie występuje zatem sytuacja, że wierzyciel dysponuje różnymi tytułami egzekucyjnymi na podstawie, których chce prowadzić dwie egzekucje z tego samego przedmiotu, co jest dopuszczalne, lecz sytuacja, w której wierzyciel na podstawie tego samego tytułu wykonawczego chce prowadzić kilka egzekucji do tego samego przedmiotu. Takie postępowanie jest zbędne, ale też niedopuszczalne. Wskazuje na to po pierwsze podstawa do wydawania kolejnych tytułów wykonawczych z art. 793 k.p.c. oraz po drugie zasada procesowa ne bis in idem. Zgodnie z art. 793 k.p.c. razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

W sprawie skoro Komornik Sądowy prowadzi egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi na podstawie pierwszego tytułu wykonawczego, który nie zawiera ograniczenia przedmiotowego egzekucji, to nie występuje potrzeba wszczynania odrębnego postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego numer 2, wydanego jedynie w celu prowadzenia egzekucji z oznaczonej wierzytelności, która została już zajęta na podstawie tego samego tytułu wykonawczego.

Dlatego też Sąd uznał, że zaskarżona czynność była prawidłowa i skarga podlegała oddaleniu, o czym orzekł na podstawie art. 767 k.p.c.

II Co 4314/13

ZARZĄDZENIE

1)  Odnotować w rep. (...);

2)  Odpis postanowienia proszę doręczyć:

-

pełnomocnikowi wierzyciela adw. A. J.,

-

dłużniczce (...) spółce z o.o. w P. z odpisem skargi i z pouczeniem o prawie, sposobie i terminie zaskarżenia w formie zażalenia;

3)  Po uprawomocnieniu się postanowienia doręczyć Komornikowi Sądowemu odpis postanowienia zwracając akta egzekucyjne;

Dnia 7 listopada 2014 r.

Sędzia SR

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Adadyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Dzienis
Data wytworzenia informacji: