Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Co 2727/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2013-06-12

Sygn. akt II Co 2727/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Dzienis

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 roku w Białymstoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy B. Zarządu Mienia (...) w B.

przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o wydanie i zapłatę

ze skargi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku J. M. z dnia 21 maja 2013 roku w postaci oddalenia wniosku skarżącej o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie JM Km (...) oraz połączonego ze skargą wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania skargi

postanawia:

1)  Oddalić skargę;

2)  Oddalić połączony ze skarga wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu jej rozpoznania;

UZASADNIENIE

W skardze na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku J. M. z dnia 21 maja 2013 r. w postaci oddalenia wniosku skarżącej o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie JM Km (...), skarżący domagał się uchylenia zaskarżonej czynności, uwzględnienia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozpoznania skargi.

W uzasadnieniu skargi dłużnik wskazał, że w sprawie zachodzi przesłanka do umorzenia postępowania egzekucyjnego określona w art. 825 pkt 3 k.p.c., gdyż skarżący nie jest dłużnikiem wierzyciela, a według tytułu wykonawczego jest nim (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B.. zdaniem skarżącego również aktualna treść art. 791 § 1 k.p.c. nie stanowi podstawy prawnej wszczęcia i prowadzenia egzekucji z uwagi na to, ze norma tego przepisu ogranicza możliwość prowadzenia egzekucji w zakresie wydania nieruchomości lub opróżnienia pomieszczenia bez konieczności nadawania klauzuli wykonalności w stosunku do każdego, kto uzyskał władztwo nad tym przedmiotem, ale dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Skarżący wskazał, że w sprawie bezsporne jest, że władztwo nad lokalem będącym przedmiotem części postępowania egzekucyjnego skarżący objął w 2010 r., zaś postępowanie egzekucyjne wszczęto w marcu 2013 r. Zdaniem skarżącego w takiej sytuacji art. 791 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania i prowadzenie egzekucji bez nadania klauzuli wykonalności przeciwko skarżącej jest niedopuszczalne.

W uzasadnieniu skarżonej czynności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku J. M. wskazał, że postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela, w toku postępowania wyczerpano tryb określony w art. 1046 k.p.c. i art. 791 k.p.c. poczynając od wezwania do dobrowolnego wydania nieruchomości, uwzględniając możliwość wytoczenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i jego zabezpieczenia, dwukrotnie również wierzyciel udzielił dłużnikowi zwłoki w wykonaniu jego obowiązku na podstawie art. 822 k.p.c.

Sąd Rejonowy zważył i ustalił, co następuje:

Tytułem wykonawczym w sprawie jest akt notarialny z dnia 18 lipca 2008 r. rep. A nr 4103/08 sporządzony przed notariuszem I. P. prowadzącym Kancelarię Notarialną w B., któremu Sad Rejonowy w Białymstoku postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie II Co 7184/12 nadal klauzulę wykonalności przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. w zakresie § 2 tj. co do obowiązku wydania nieruchomości zabudowanej położonej w B. przy ul. (...), oznaczonej jako działka ewidencyjna gruntu, w obrębie jedenastym Ś., o numerze geodezyjnym (...), o powierzchni 2160 m2 oraz części działki o numerze (...), a także w zakresie § 3, tj. zapłaty kwoty 398 914,45 złotych z tytułu zaległego czynszu.

Na podstawie tego tytułu wykonawczego w dniu 12 lutego 2013 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Białymstoku J. M. w sprawie JM Km (...).

Skarżąca (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła z (...)spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w B. umowę poddzierżawy w dniu 16 kwietnia 2011 r. , której przedmiotem jest powierzchnia usługowo - handlową, zlokalizowana na parterze budynku przy ul. (...) w B., o powierzchni 426,04 m2 , w celu prowadzenia przez poddzierżawcę restauracji (...). Z § 3 pkt 1 „Przekazanie lokalu” umowy wynika, że „poddzierżawca oświadcza, że nastąpiło już wydanie lokalu i w dniu podpisania niniejszej umowy lokal znajduje się w posiadaniu poddzierżawcy”.

Stosownie do treści art. 791 § 1 k.p.c. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

Z powyższego wynika, że do zastosowania wskazanej instytucji istotne jest, aby wejście w posiadanie przez osobę władającą lokalem nastąpiło po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny., a nie jak podnosi skarżąca po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W sprawie tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie o podaniu się egzekucji, zatem uznać należy, że istotne jest przeniesienie posiadania po wydaniu tego powstaniu tego tytułu egzekucyjnego, skoro akt notarialny został sporządzony w dniu 18 lipca 2008 r., zaś umowa poddzierżawy została zawarta 16 kwietnia 2011 r., to warunek ten został spełniony i art. 791 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie do prowadzenia egzekucji przeciwko skarżącej bez potrzeby nadawania przeciwko niej odrębnej klauzuli wykonalności. Brak jest zatem podstaw do umorzenia postępowania z przyczyn określonych w art. 825 pkt 3 k.p.c., a zatem Komornik sadowy prawidłowo oddalił wniosek skarżącej o9 umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W odniesieniu do wniosku dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia skargi należy wskazać, że stosownie do art. 821 § 1 k.p.c. sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu; zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.

W literaturze podnosi się przy tym, że z treści § 3 art. 821 k.p.c. wynika, iż zawieszenie postępowania może być uzasadnione szkodą, jaka na skutek prowadzenia dalszego postępowania może wyniknąć dla dłużnika, a zatem na postawie art. 821 k.p.c. sąd rozpoznający zażalenie lub skargę na czynności komornika może zawiesić postępowanie egzekucyjne w całości lub w części na wniosek, w którym wnioskodawca wykaże prawdopodobieństwo powstania takiej szkody.

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że skarga została oddalona, należy dojść do wniosku, że nie zachodzi jakiekolwiek prawdopodobieństwo powstania szkody, w związku z czym wniosek dłużnika podlega oddaleniu (punkt 2 postanowienia).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie w/w przepisów należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Sygn. akt II Co 2727/13

Zarządzenie:

1. Odnotować w rep. (...) datę i wynik rozstrzygnięcia;

2. Odpis postanowienia doręczyć:

-

pełnomocnikowi wierzyciela r. pr. A. P. z odpisem skargi oraz

-

dłużnikowi z odpisem skargi z pouczeniem go o prawie, sposobie i terminie zaskarżenia oraz

-

pełnomocnikowi skarżącej r. pr. K. D.

-

Komornikowi Sądowemu J. M. do wiadomości;

-

Po uprawomocnieniu się postanowienia doręczyć Komornikowi Sądowemu odpis prawomocnego postanowienia zwracając akta egzekucyjne.

Dnia 12 czerwca 2013 r.,

Sędzia SR

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Adadyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Dzienis
Data wytworzenia informacji: