Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 3940/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2015-08-07

Sygn. akt II Ns 3940/14

POSTANOWIENIE

Dnia 07 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR Marta Radziwon

Protokolant : Mateusz Korolczuk

po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2015 roku w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z wniosku S. B.

z udziałem Gminy B.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

I.  Stwierdzić, że spadek po M. K.,

synu B. i J.,

zmarłego dnia 18 sierpnia 2014 roku w B.,

ostatnio stale zamieszkałego w B. przy ulicy (...)-S. 4 m. 2,

na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyła w całości

Gmina B.;

II.  Stwierdzić, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca S. B. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 18.08.2014 r. M. K.. Uzasadniając interes prawny w złożeniu wniosku, wnioskodawca wskazał, iż posiada wierzytelność wobec M. K., wynikającą z umowy pożyczki z dnia 15.09.2011 r. (wniosek - k. 3; umowa pożyczki – k. 4-4v). Ponadto stwierdził, iż pokrył koszty wykupu mieszkania spadkodawcy oraz remontu tego lokalu. Regulował również rachunki zmarłego związane z utrzymaniem tego mieszkania (pismo – k. 11; dokumentacja – k. 12).

Uczestniczka Gmina B. poparła wniosek (k. 29).

Sąd ustalił, co następuje:

M. K., syn B. i J., zmarł w dniu 18.08.2014 r. w B.. Ostatnio stale zamieszkiwał w B., ul. (...)-S. 4 m 2. W dacie śmierci był kawalerem. Nie posiadał krewnych. Nie toczyło się dotychczas postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po nim. Zmarły nie pozostawił testamentu (odpis skrócony aktu zgonu – k. 7; ustalenia zgodnie z art. 670 k.p.c. w zw. z art. 672 k.p.c., art. 673 k.p.c., art. 674 § 1 k.p.c. w zw. z art. 676 k.p.c.).

Sąd zważył, co następuje:

Z treści art. 924 k.c. wynika, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś art. 925 k.c. stanowi, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu (§ 1). Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (§ 2).

Powyższe oznacza, że dziedziczenie ustawowe ma charakter subsydiarny, znajduje zastosowanie, gdy nie powołano spadkobiercy testamentowego albo powołany spadkobierca nie może lub nie chce dziedziczyć. Mianowicie, jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to dopiero wówczas przepisy kodeksu cywilnego stanowią w swej treści kto i z jakim udziałem dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Natomiast, jeżeli spadkodawca pozostawił testament, rzeczą Sądu prowadzącego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest ocena ważności testamentu wobec treści przepisów kodeksu cywilnego.

W postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia (art. 670 k.p.c.). Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę (art. 671 § 1 k.p.c.). Przy czym, jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 k.p.c.).

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca, będący wierzycielem zmarłego, wskazał, że według informacji które uzyskał od S. C., z którym zmarły zamieszkiwał – M. K. nie miał rodziny. Stwierdził, że nie wie, czy spadkodawca miał rodzeństwo. Wskazał, że jego rodzice zmarli (wyjaśnienia - k. 15).

Wobec powyższego, Sąd zgodnie z art. 672 k,p.c., wypełniając wymogi wskazane w art. 673 k.p.c. i 674 § 1 k.p.c. wezwał spadkobierców zmarłego M. K. poprzez ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, w budynku Urzędu Miejskiego w B. (ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) oraz w Gazecie (...) (k. 21, 24, 25) – piśmie poczytnym na obszarze całego Państwa.

Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane, a w ich braku - przez Gminę B. jako spadkobiercę ustawowego (art. 676 k.p.c.).

Z uwagi, iż nikt się nie zgłosił w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, Sąd ustalił, że zmarły nie miał żadnych krewnych i nie pozostawił testamentu.

Zgodnie z art. 935 k.c. w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Art. 1023 stanowi, że Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy (§ 1). Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (§ 2).

Wobec powyższego, spadek po zmarłym M. K., nabyła zgodnie z art. 925 k.c. w zw. z art. 926 k.c. w zw. z art. 935 k.c. w zw. z art. 1023 § 2 k.c. na mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza w całości Gmina B. (pkt I sentencji postanowienia).

Na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. Sąd stwierdził, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Droździewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Radziwon
Data wytworzenia informacji: