Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1959

II C 1111/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Ługiewicz Protokolant: Katarzyna Matyjasek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2017 r. w W. sprawy z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w W. przeciwko E. Ć. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od N. Z. z siedzibą w W. na rzecz E. Ć. kwotę (...) zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępow
Czytaj więcej»

II Ns 577/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ns 577/12 POSTANOWIENIE Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maksymilian Wesołowski Protokolant: Edyta Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 10.01.2014 r. w W. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. J. z udziałem Szkoły Głównej Gospodarstwa (...) w W. oraz B. J. o zasiedzenie p o s t a n a w i a : I wniosek oddalić; II stwierdzić, iż każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie; III nakazać p
Czytaj więcej»

XVI Ns 1242/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI Ns 1242/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 4 maja 2017 roku W dniu 11 września 2014 roku (data prezentaty tut. Sądu) wnioskodawcy B. Z. i J. D. wnieśli o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...) w obrębie (...) , dla której Sąd Rejonowy dla W. M. VII Wydział Ksiąg Wieczystych w W. prowadzi księgę wieczystą nr (...) na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. , której treścią jest znoszenie istnienia na nieruchomości obciążonej, w przestr
Czytaj więcej»

XVI Ns 1288/14

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XVI Ns 1288/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. XVI Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Wojciechowski Protokolant: Olga Krzyżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2016 r. w W. sprawy z wniosku M. M. przy uczestnictwie I. H. o dział spadku po J. H. , o podział majątku wspólnego oraz o zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego małżonków J. H. i I. H. wchodzą: 1 spółdzielcze
Czytaj więcej»

XVI Ns 1288/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XVI Ns 1288/14 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 9 maja 2016 r. Wnioskiem z dnia 18 września 2014 r., uzupełnionym kolejnymi pismami, M. M. (1) wniosła o podział majątku wspólnego małżonków J. H. i I. H. , ustalenie, że w skład spadku po zmarłym J. H. wchodzą ½ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w W. przy ul. (...) , pozostającego w zasobach (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o powierzchni 95,1 m 2 , nieruchomość zabudowana położona w R. o powierzchni 0,1
Czytaj więcej»

XVI Ns 1500/13

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI Ns 1500/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział XVI Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Wojciech Kozłowski Protokolant: Katarzyna Iwanicka po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 roku w W. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. z udziałem M. G. (1) , G. G. , M. G. (2) , P. G. , B. K. , A. K. i Skarbu Państwa – Prezydenta m.st. W. o zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1985 roku
Czytaj więcej»

XVI Ns 1529/16

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI Ns 1529/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział XVI Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant : Klaudia Skrzyńska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w W. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. J. z udziałem A. G. o stwierdzenie nabycia spadku po S. W. postanawia: na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc odrzucić wniosek.
Czytaj więcej»

XVI Ns 1554/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI Ns 1554/16 UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 20126 roku (data nadania przesyłki sądowej) do tut. Sądu wpłynął wniosek (...) W. o stwierdzenie, że spadek po zm. J. R. nabyli: żona L. R. oraz synowie M. R. i R. R. (1) w części po 1/3 każde z nich. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawcy przysługuje interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o nabycie spadku po zmarłym, gdyż na mocy wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 29 stycznia 2014 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt XXIV C
Czytaj więcej»

XVI Ns 1588/15

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XVI Ns 1588/15 POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant : Katarzyna Iwanicka po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w W. na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem B. D. o dział spadku po E. Z. postanawia: I. ustalić, że w skład masy spadkowej po E. Z. , córce B. i A. , zmarłej w dniu 14 lutego 2015 roku w W. , ostatnio stale zamieszkałej w W. przy ul. (..
Czytaj więcej»

XIV K 678/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XIV K 678/13 UZASADNIENIE Na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: M. W. (1) i M. W. (2) pozostawali w związku małżeńskim od 1992 r. W 1994 r. narodził się ich syn I. W. . Małżonkowie wraz z dzieckiem zamieszkiwali z rodzicami oskarżonego w będącym ich własnością mieszkaniu przy ul. (...) w W. . O ile pomiędzy małżonkami już wtedy sporadycznie dochodziło do kłótni, to co do zasady ich relacje układały się poprawnie. Sytuacja
Czytaj więcej»