Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 547/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2021-02-03

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 547/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. M.

W dniu 17 stycznia 2020 r. przy ul. (...)/O. w W. kierował w ruchu lądowym, na drodze publicznej pojazdem mechanicznym m-ki T. o nr rej. (...); znajdując się w stanie nietrzeźwości - wynik I badania - 0,43 mg/l, wynik II badania - 0,44 mg/l, wynik III badania - 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 17 stycznia 2020 r. M. M. przy ul. (...)/O. w W. kierował w ruchu lądowym, na drodze publicznej pojazdem mechanicznym m-ki T. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Pierwszego pomiaru stanu trzeźwości dokonano o godz. 09:07 - wynik I badania - 0,43 mg/l, kolejny pomiar został wykonany o godz. 09:09 - wynik II badania - 0,44 mg/l. Ponownie przebadano stan trzeźwości M. M. o godz. 09:25 - wynik III badania - 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiaru dokonano urządzeniem Alkometr A2.0/04 posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania.

O godzinie 08:50 w dniu 17 stycznia 2020 roku zatrzymano M. M., po czym zwolniono o godz. 10:45.

M. M. nie był dotychczas karany sądownie.

zeznania świadka K. Z.

11-12

wyjaśnienia M. M.

36-38

protokół zatrzymania

2

świadectwo wzorcowania

8

dane o karalności

93

Protokół badania stanu trzeźwości

7

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania świadka K. Z.

Zeznania świadka wynikały z podejmowanych przez niego osobiście czynności służbowych, które znajdują pełne odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym, wobec czego nie sposób było kwestionować ich wiarygodności.

wyjaśnienia M. M.

W swych wyjaśnieniach oskarżony M. M. konsekwentnie przyznawał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i nie kwestionował w żadnym zakresie swej winy. Jego wyjaśnienia są w pełni zgodne z całokształtem ustaleń niniejszego postępowania.

protokół zatrzymania

Dowód z dokumentu sporządzonego w przewidzianej prawem formie, którego treści nie sposób zakwestionować.

świadectwo wzorcowania

j.w.

dane o karalności

j.w.

Protokół badania stanu trzeźwości

j.w.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wszelkie dowody zgromadzone w niniejszym postępowaniu wskazały na wypełnienie przez oskarżonego znamion czynu z art. 178a §1 kk. Niewątpliwie ustalono, że M. M. kierował pojazdem mechanicznym w postaci samochodu osobowego marki T. o nr rej. (...) znajdując się na drodze publicznej, tj. na ulicy (...), w okolicach skrzyżowania z ul. (...). Po zatrzymaniu kierującego dokonano badania stanu jego trzeźwości i wedle uzyskanego wyniku pomiaru oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

I

M. M.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Sąd stosując wobec oskarżonego dobrodziejstwo warunkowego umorzenia miał na względzie szereg okoliczności przemawiających za możliwością przyjęcia wobec M. M. pozytywnej prognozy kryminologicznej.

Po pierwsze, Sąd zbadał kwestię zawinienia, która w realiach niniejszej sprawy ma najistotniejsze znaczenie. Sąd uznał, że zachowanie oskarżonego znamionowane było umiarkowanym stopniem winy. Za takim ustaleniem Sądu przemawiają okoliczności wskazane przez oskarżonego, z których wynika że nie czuł stanu nietrzeźwości, za kierownicę wsiadł po to, żeby oddać samochód pracodawcy. Te okoliczności wskazują, że nie miał on bezpośredniego zamiaru dokonania występku. Przyznał, że spożywał alkohol ok. 10 godzin wcześniej i z tego względu jego winę należało ocenić poprzez pryzmat zamiaru ewentualnego. Wynik pomiaru stanu trzeźwości nie plasował się co prawda nieznacznie powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, nie mniej w dalszym ciągu nie przekraczał on ustawowo określonego progu rażąco wysoko.

Po drugie, stopień społecznej szkodliwości czynu należało ocenić w niniejszej sprawie jako umiarkowany. Przede wszystkim należało wziąć pod rozwagę okoliczność, że zarzuconego czynu oskarżony dopuścił się w miejscu i w czasie, w których występowało niskie natężenie ruchu, a zatem analizując stwarzane przez niego niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego należało uznać je za niewielkie.

Ponadto, biorąc pod uwagę krytyczną postawę oskarżonego przez cały okres trwania postępowania, jego wiek, fakt że prowadzi on ustabilizowany tryb życia, rozumie konsekwencje prawne popełnionego czynu, wyraził szczerą skruchę, czyn zarzucony M. M. należało uznać za incydentalny, a jego konsekwencje w postaci przeprowadzenia postępowania karnego, będą wystarczającą dla niego nauczką na przyszłość.

Zważyć należy, że oskarżony jest kierowcą. Zawodowo zajmuje się testowaniem modeli samochodów. To z kolei z jednej strony zobowiązuje go do szczególnego przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, z drugiej zaś strony Sąd stwierdził, że okres zatrzymania prawa jazdy na okres 3 lat w przypadku skazania oskarżonego pozbawiłby go szansy na rozwój zawodowy i ograniczył jego możliwości zarobkowania.

Końcowo, w ocenie Sądu podkreślić należało, że sam fakt nagminności popełniania czynów z art. 178a § 1 kk. nie może każdorazowo implikować konieczności karania sprawców takich występków. Sąd odstępując od skazania w niniejszej sprawie M. M. i stosując wobec niego instytucję warunkowego umorzenia postępowania uznał, że będzie to w pełni wystarczająca i społecznie sprawiedliwa reakcja na popełniony przez niego występek.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M.

I

I

Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonego wyznaczając mu okres próby w wymiarze dwóch lat, uznając że minimalny okres próby byłby zbyt łagodny, natomiast okres 3 lat okazałby się niekonieczny do zweryfikowania postawionej wobec oskarżonego prognozy.

M. M.

II

I

Za w pełni zasadną Sąd uznał konieczność orzeczenia wobec oskarżonego zakazu prowadzenia pojazdów. Wymierzając w/w środek karny Sąd stwierdził, że orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku będzie odpowiedni, spełni swą funkcję penalną, lecz jednocześnie nie spowodowuje dla oskarżonego nadmiernej dotkliwości.

M. M.

II

I

Wobec warunkowego umorzenia postepowania, Sąd uznał że należało orzec wobec oskarżonego środek kompensacyjny w postaci świadczenia pieniężnego w wymiarze 2000 złotych. Będzie to realna dotkliwość wobec czynu popełnionego przez oskarżonego, a jej wysokość uplasowano stosownie do możliwości zarobkowych oskarżonego, stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M.

III

I

Na poczet orzeczonego w pkt II środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym Sąd stosownie do brzmienia art. 63§4 k.k. zaliczył oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia prawa jazdy w sprawie od dnia 17 stycznia 2020 roku, uznając iż został on wykonany w całości.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Wobec okoliczności, że postępowanie karne nie spowodowało wysokich kosztów, a wobec postawy oskarżonego zostało zakończone na pierwszej rozprawie głównej Sąd odstąpił od obciążania oskarżonego kosztami procesu uznając, że byłoby to niecelowe - również z uwagi na konieczność pokrycia przez oskarżonego kwoty świadczenia pieniężnego.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Data wytworzenia informacji: