Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2929/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-06-27

Sygn. akt I C 2929/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 09 czerwca 2016 r.

W pozwie z dnia 17 sierpnia 2015 r., skierowanym przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S., powódka G. T. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XVI Nc-e 605428/10, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem tut. Sądu z dnia 15 maja 2015 r.

W uzasadnieniu pozwu powódka zakwestionowała istnienie długu.

(pozew – k. 2-4)

Na rozprawie w dniu 01 marca 2016 r. powódka podniosła, że nie zawarła umowy pożyczki w (...)-u na 25.000,00 zł.

(protokół rozprawy z dnia 01 marca 2016 r. – k. 54)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Pozwany wskazał, że nakaz zapłaty wydany w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XVI Nc-e 605428/10 nigdy nie został przez powódkę zaskarżony i funkcjonuje w obrocie prawnym, a dług powódki wobec pozwanego jest znaczny i wynosi ponad 8.000,00 zł. Dalej pozwany wskazał, że strona powodowa nie wskazała żadnych przesłanek określonych w art. 840 k.p.c. , które mogłyby uzasadniać żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.

( odpowiedź na pozew – k. 32-34)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Nakazem zapłaty z dnia 22 grudnia 2010 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVI Nc-e 605428/10 Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny nakazał G. T., aby zapłaciła Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 4.106,03 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 02 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 652,94 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W dniu 13 września 2011 r. powyższemu nakazowi została nadana klauzula wykonalności. W uzasadnieniu tego postanowienia wskazano, że nakaz zapłaty został skutecznie doręczony stronom postępowania i z uwagi na to, że nie został on skutecznie zaskarżony w ustawowym terminie, stał się prawomocny. Postanowieniem z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt XVI Co 1162/15 tut. Sąd nadał na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. jako następcy prawnemu klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 22 grudnia 2010 r. w sprawie XVI Nc-e (...) przeciwko dłużnikowi G. T. na rzecz wierzyciela pierwotnego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G..

( bezsporne; nakaz zapłaty – k. 2 akt egzekucyjnych Km 664/12; postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności – k. 2 akt egzekucyjnych Km 664/12)

Na podstawie ww. tytułu wykonawczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w W. A. L. wszczął przeciwko G. T. na wniosek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. postępowanie egzekucyjne w sprawie o sygn. akt Km 5378/11. Postanowieniem Komornika z dnia 08 lutego 2012 r. postępowanie egzekucyjne w ww. sprawie zostało przekazane Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w W. A. G.. Postępowanie to zostało zarejestrowane pod sygn. akt Km 664/12 i aktualnie toczy się z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko G. T..

( bezsporne; akta sprawy egzekucyjnej Km 664/12)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów i ich kopii złożonych w niniejszej sprawie, a w oparciu o dokumentację zawartą w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 664/12. Sąd uznał powyższe dokumenty w całości za wiarygodne, gdyż ich rzetelność i prawdziwość nie wzbudziły wątpliwości Sądu ani nie były kwestionowane przez strony. Trzeba dodać, iż okoliczności bezsporne w ogóle nie wymagały wykazywania ich prawdziwości za pomocą dowodów zgodnie z treścią art. 229 - 230 k.p.c., albowiem zostały przez strony wprost przyznane bądź też nie zostały zaprzeczone, co zostało przez Sąd ocenione na zasadzie przywołanych przepisów.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Istotą powództwa opozycyjnego z art. 840 jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności jednak nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym, ma ono na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, a nie podważenie treści orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Przedmiotem sporu w sprawach z powództwa z art. 840 jest wykonalność tytułu wykonawczego. Zasadność roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądowym może być rozpatrywana tylko na podstawie zdarzeń, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia sądowego, nie może więc być oparte na zarzutach poprzedzających wydanie tytułu egzekucyjnego.

Na podstawie art. 840 § 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: (1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; (2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie; (3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

W niniejszej sprawie powódka domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego kwestionując istnienie długu.

W ocenie Sądu, powyższa okoliczność nie jest wystarczająca dla uwzględnienia powództwa, albowiem dotyczy etapu sprzed zamknięcia rozprawy i wydania nakazu zapłaty w sprawie o sygn. akt XVI Nc-e 605428/10. Należy podkreślić, że zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, który podziela również Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, powództwo przeciwegzekucyjne nie może zmierzać do kwestionowania bądź do uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu - w tym przypadku prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 22 grudnia 2010 r. wydanego w ww. sprawie, albowiem godziłby to w zasadę powagi rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.) ( vide: uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1999 r., II CKN 188/98, Lex nr 519220; uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 października 2013 r., I ACa 459/13, Lex nr 1400215; uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2013 r., V ACa 54/13, Lex nr 1353709 oraz O. Marcewicz i T. Żyznowski: Komentarz do art. 840 k.p.c., System Informacji Prawnej Lex 46/2013).

Sąd rozpoznający powództwo opozycyjne, nie wzrusza ustaleń stojących za prawomocnym orzeczeniem ani nie wydaje odmiennego rozstrzygnięcia co do roszczenia procesowego istniejącego w chwili uprawomocnienia się ww. orzeczenia. Z tą chwilą dochodzi bowiem do prekluzji materiału faktycznego sprawy, w której orzeczenie zostało wydane. Oznacza to, że jeżeli określone okoliczności i oparte na nich zarzuty lub wypływające z nich wnioski istniały i dały się sformułować przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty, lecz strona skutecznie ich nie podniosła lub nie przytoczyła (w niniejszej sprawie G. T. nie złożyła sprzeciwu od nakazu zapłaty), w związku z czym nie zostały wzięte pod uwagę przy wydawaniu orzeczenia, podlegają prekluzji, czyli wykluczającemu działaniu prawomocności. Prekluzyjny skutek prawomocności oraz powagi rzeczy osądzonej jest niezależny od tego, czy strona ponosi winę w zaniechaniu przytoczenia określonych okoliczności lub podniesienia właściwych zarzutów.

Tym samym powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oparte na zarzucie nieistnienia długu przed wydaniem orzeczenia nie może prowadzić do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy oznaczonej sygnaturą akt XVI Nc-e 605428/10 i nie może podważać treści wydanego w tej sprawie nakazu zapłaty. Przesłanką dla prawidłowego stosowania art. 840 k.p.c. jest stwierdzenie, że - pomimo prawomocności orzeczenia - orzeczenie to nie może być egzekwowane na skutek nowych zdarzeń, jakie nastąpiły po zamknięciu rozprawy, np. spłaty należności zasądzonej nakazem zapłaty.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem proszę doręczyć pełnomocnikowi pozwanego i powódce z pouczeniem o apelacji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Urbańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Data wytworzenia informacji: