Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1825/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2019-06-14

I C 1825/18

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym 28 lutego 2018r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zwrócił się o zasądzenie na jego rzecz od L. K.:

- 6.102,56zł tytułem kapitału głównego z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od 21 lutego 2018r.;

- 269,22zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty;

- 150,63zł tytułem odsetek karnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty;

- 16,30zł tytułem opłat i prowizji.

Powód zażądał również zasadzenia na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.

Wskazane zostało przez Bank, iż strony łączyła umowa kredytu (zmieniona następnie aneksem) z której pozwany nie wywiązał się. Umowa została wypowiedziana a całe zobowiązanie zostało postawione w stan wymagalności (pozew w (...) k.1-6, uzupełnienie braków formalnych pozwu- k.14-14v).

Na rozprawie 9 maja 2019r. pozwany L. K. oświadczył, że nie jest w stanie spłacić całości zadłużenia z przyczyn osobistych i zarazem wnosi on o rozłożenie należności na raty w wysokości 200zł miesięcznie (stanowisko pozwanego, protokół rozprawy- k.67).

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

18 listopada 2011r. pomiędzy (...) Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w W. (przedsiębiorcą), a L. K. (konsumentem), zawarta została umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...).

Bank na wniosek kredytobiorcy udzielił mu kredytu w kwocie 19.749,07zł, na okres od 18 listopada 2011r. do 14 listopada 2016r. Kredyt przeznaczony był na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy (§1 umowy). W §2 umowy Bank wskazał na poniesione przez niego koszty zawarcia umowy. § 3 stanowił o tym, iż kredytobiorca zobowiązał się dokonywać spłaty kredytu wraz z odsetkami w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, płatnych 12 dnia każdego miesiąca w wysokości 545,45PLN, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza rata była ratą wyrównawczą, a jej wartość miała nie być wyższa niż 473,03PLN.

Kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która w dniu sporządzenia umowy kredytowej wynosiła 22,00% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień sporządzenia umowy wynosiła 34,94% (§4). Całkowity koszt kredytu w rozumieniu art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim wynosił 15.654,58PLN. Ostateczna wysokość całkowitego kosztu kredytu była uzależniona od poziomu oprocentowania w całym okresie kredytowania (§6).

W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu zgodnie z postanowieniami §3, Bank pobierał od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki naliczone wg stopy procentowej w wysokości średniego oprocentowania WIBOR dla 3-miesiecznych lokat na rynku międzybankowym z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonej o 25 punktów procentowych (§7). §8 zawierał tabele prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności. Okres wypowiedzenia umowy wynosił 30 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca zobowiązany był do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres korzystania z kredytu (§10 ust. 4 i 5).

(umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego- k.22-25)

26 kwietnia 2013r. strony sporządziły aneks do umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...). Aneks została zawarty na wniosek kredytobiorcy L. K. o restrukturyzację zadłużenia. Bank wyraził zgodę na wydłużenie czasu spłaty kredytu do 12 listopada 2018r. tj. o 24 miesiące (§1 aneksu). Do kapitału kredytu została doliczona kwota zaległych odsetek wynikających z braku spłaty przez kredytobiorcę wymagalnych rat kapitałowo-odsetkowych, które według stanu z dnia zawarcia aneksu wynosiły 1.399,08PLN. Doliczone odsetki powiększyły kwotę kredytu na co kredytobiorca wyraził zgodę (§1 ust. 2a). Zgodnie z §1 ust.3 kredytobiorca zobowiązany był (…) dokonywać do końca okresu obowiązywania umowy kredytu, spłaty kredytu wraz z odsetkami w równych miesięcznych ratach kapitałowo- odsetkowych, płatnych 12 dnia każdego miesiąca, w wysokości 460,79zł(…).

Suma udzielonego kredytobiorcy kredytu konsumenckiego wynosiła 18.624,39zł (§2 ust.2). W dniu zawarcia aneksu roczna stopa oprocentowania kredytu wynosiła 19% (§2 ust.3).

(aneks- k.26-27)

20 września 2017r. Bank wezwał L. K. do zapłaty zaległości w kwocie 1.182,28zł w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wezwania.

L. K. nie spełnił roszczenia na rzecz Banku.

(okoliczności bezsporne, ponadto dowód : wezwanie do zapłaty- k.28)

Pismem z 23 października 2017r., ze względu na nieregulowanie zaległości w spłacie kredytu przez L. K., Bank wypowiedział umowę kredytu nr (...)
z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy Bank wskazał, iż zaległości z tytułu rzeczonej umowy obejmują: 1.359,37zł tytułem należności kapitałowej; 186,22zł tytułem odsetek umownych; 20,82zł tytułem odsetek podwyższonych za opóźnienie i 12,76zł tytułem kosztów i opłat za czynności Banku.

(zawiadomienie- k.30v, oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy-k.30, potwierdzenie nadania przesyłki- k.31)

Pismem datowanym na 19 grudnia 2017r. Bank ponownie wezwał L. K. do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Bank wskazał, iż dochodzi zapłaty 6.102,56PLN(kapitał główny), 269,22PLN(odsetki umowne), 47,23PLN (odsetki za opóźnienie w spłacie) i 16,30zł (koszty i opłaty).

L. K. nie spełnił roszczenia na rzecz Banku.

(okoliczności bezsporne, ponadto dowód : ostateczne wezwanie do zapłaty- k.32, wydruk z książki nadawczej- k.33)

Dnia 20 lutego 2018r. Bank wystawił wyciąg z ksiąg (...) Bank S.A. w W. w którym ujawnione zostało, iż w związku z brakiem spłaty wszystkich zobowiązań określonych umową zadłużenia na dzień 20-02-2018 wynosiło 6.538,71zł.

(wyciąg z ksiąg- k.15)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dokumentów, które nie były kwestionowane przez żadną ze stron, a w ocenie Sądu nie było podstaw, by podawać w wątpliwość okoliczności faktyczne wynikające z ich treści. Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że dowody z tych dokumentów tworzą spójny, niebudzący wątpliwości w świetle wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a przez to w pełni zasługujący na wiarę materiał dowodowy. Czyniąc ustalenia faktyczne, Sąd uwzględnił także zgodne twierdzenia stron w trybie art. 229 k.p.c. oraz twierdzenia strony, którym przeciwnik nie przeczył w trybie art. 230 k.p.c.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Roszczenie dochodzone przez powoda w niniejszym postępowaniu wynikało z umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) zawartej z pozwanym L. K. 18 listopada 2011r. oraz aneksu do rzeczonej umowy z 26 kwietnia 2013r.

Pojęcie stricte kredytu konsumpcyjnego nie posiada definicji ustawowej. Kredyt ten jest udzielany przez bank osobom fizycznym (konsumentom w rozumieniu art. 22 1 k.c.) celem zaspokojenia przez nie określonych potrzeb, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunki udzielenia i spłaty kredytu konsumpcyjnego reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa, a wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej konsumenta.

Zgodnie natomiast z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 1988) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Cechą umowy kredytu jest przede wszystkim jej jednostronnie kwalifikowany charakter. Umowa ta ma również zawsze charakter odpłatny (odsetki, prowizja należne bankowi). Kredyt musi mieć też swoje przeznaczenie, a jego przedmiotem jest określona kwota pieniężna. Definicja umowy kredytu wskazuje, że jest ona umową dwustronnie zobowiązującą. Z jednej strony, to bank zobowiązany jest do udzielenia kredytu, a potem uprawniony jest do uzyskania spłaty. Z drugiej, kredytobiorca ma prawo domagać się od banku wypłaty kredytu, a potem obciąża go obowiązek zwrotu. Kredytobiorca ma jeszcze także dodatkowe obowiązki. Zobowiązany jest do zwrotu sumy kredytu (spłaty kredytu) wraz z odsetkami i prowizją w terminach określonych w umowie kredytowej. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określa umowa (np. obowiązek kredytobiorcy umożliwienia pracownikom banku dokonywania kontroli, dostarczania bankowi określonych dokumentów, ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu itp.).

Na treść umowy kredytu składa się oznaczenie strony, kwoty i waluty kredytu, celu, na który kredyt został udzielony, zasad i terminów spłaty kredytu, w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Nie wszystkie z tych elementów muszą wystąpić w każdej umowie.

W umowie muszą być określone zasady spłaty sumy kredytu. Zwrot kwoty jest bowiem podstawowym obowiązkiem obciążającym kredytobiorcę. Aktualizuje się on z chwilą określoną w umowie. Jeżeli z umowy kredytu nie wynika nic innego, termin spłaty zastrzeżony jest na korzyść obu stron. Kredytobiorca może więc dokonać wcześniejszej niż zakładana spłaty kredytu. Jest też uprawniony do jego wypowiedzenia, jeśli umowa została zawarta na czas do jednego roku (termin wypowiedzenia wynosi wówczas trzy miesiące). W praktyce jednak większość umów kredytu zawiera zastrzeżenie dotyczące dodatkowych obowiązków nakładanych na kredytobiorcę w sytuacji, w której zamierza on dokonać wcześniejszej spłaty. Oprócz konieczności zawiadomienia banku z określonym wyprzedzeniem często kredytobiorca musi również dokonać spłaty odsetek do czasu planowanego zakończenia stosunku kredytowego lub też zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz banku dodatkowej prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.

Mając na uwadze niniejsze postępowanie należy wskazać, iż powód przedłożył do akt sprawy zawartą pomiędzy stronami umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego oraz aneksu do umowy, które to dokumenty regulowały pomiędzy stronami kwestie wysokości udzielonego kredytu, sposobu i zmian wysokości jego oprocentowania, terminów spłaty, wysokości poszczególnych rat, pobieranych przez bank opłat i prowizji w trakcie wykonywania umowy, możliwości odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia etc. Powód wykazał również wysokość roszczenia (co nie było podważane przez stronę przeciwną), oraz fakt jej skutecznego wypowiedzenia.

Pozwany nie kwestionował natomiast tego, iż dochodzone przez powoda roszczenie istnieje. Nie było kwestionowane przez niego to, że umowa została skutecznie wypowiedziana a wysokość roszczenia wskazana jest w sposób właściwy, odpowiadający rzeczywistemu zadłużeniu. Pozwany al contrario, potwierdził istnienie przedmiotowego zobowiązania i zwrócił się do Sądu jedynie o rozłożenie dochodzonej pozwem kwoty na stosowne raty, umożliwiające mu regularne spłacenie należności.

Wobec faktu, że pozwany nie zapłacił należnych kwot oraz nie kwestionował roszczeń powoda w żadnym zakresie, orzeczono jak w sentencji (pkt I wyroku).

Jednocześnie stosownie do treści art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Powołany przepis stanowił podstawę zasądzenia odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie wyższej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od 21 lutego 2018r. (daty wystawienia wyciągu z ksiąg bankowych) od kapitału głównego 6.102,56zł i odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu od 269,22zł i 150,63zł (odsetki umowne za okres korzystania z kapitału i odsetki karne) , które zostały skapitalizowane – uwzględnione w żądaniu pozwu jako roszczenie główne. Jak wynika z powyższego przepisu strona powodowa była uprawniona do żądania odsetek od zaległych odsetek od chwili wniesienia pozwu. Dokonując obliczeń w powyższym zakresie Sąd dokonał weryfikacji sposobu obliczenia odsetek przedstawionych przez stronę powodową. Tym samym do kwoty kapitału głównego 6.102,56zł została doliczona kwota w wysokości 749,03zł (łącznie 6.851,59zł) tytułem odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie za okres od dnia następującego po skapitalizowaniu odsetek przez powoda w wyciągu z 20 lutego 2018r. do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie(14 maja 2019r.). Kwota 419,85zł (269,22zł odsetek umownych za okres korzystania z kapitału + 150,63zł odsetek karnych) powiększona została o 35,51zł (łącznie 455,36zł) tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (14 maja 2019r.). Należy przy tym wskazać, że skoro Sąd żądanie dotyczące należności głównych uznał za zasadne w całości, to również, z uwagi na akcesoryjność roszczenia o odsetki wobec roszczenia głównego, całkowicie zasadne jest żądanie powoda w zakresie skapitalizowanych odsetek.

W związku z powyższym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej łączną kwotę 7.306,95 zł, w tym powyższe odsetki od kwot 6.102,56zł i 419,85 zł.

W punkcie II Sąd orzekł na podstawie art. 320 k.p.c. stanowiącego, iż w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Pozwany nie kwestionował roszczenia dochodzonego pozwem i wykazał zamiar jego uregulowania względem Banku. Jednakże pozwany oświadczył, że toczy się przeciwko niemu inne postępowanie egzekucyjne, a jego sytuacja życiowa i zarobki uniemożliwiłyby mu uregulowanie należności wynikającej z niniejszej sprawy jednorazową płatnością. Dlatego też Sąd przychylił się do wniosku pozwanego o rozłożenie zasądzonego roszczenia na 36 miesięcznych rat ustalając, iż pierwsza rata będzie opiewać na kwotę 306,95zł a dwadzieścia pozostałych na kwoty po 200,00zł. Każda z rat jest płatna do 10-go dnia każdego miesiąca przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego wyroku. Sąd zastrzegł również, iż za uchybienie terminowi płatności każdej z rat powodowi należne są odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności poszczególnej raty do dnia jej zapłaty przez pozwanego.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zasądzając na rzecz powoda od pozwanego L. K. zwrot całości poniesionych przez niego kosztów procesu w wysokości 103,92zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji orzeczenia.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem proszę doręczyć powodowi (z pouczeniem
o apelacji).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Markuszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Data wytworzenia informacji: